Laatutyö luo pohjaa onnistumisille

Laadunhallinta VAMKissa ja auditointi 2021

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laadunvarmistusjärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa.

 


Auditointi 23.-24.3.2021

VAMKin kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi pidetään 23.-24.3.2021 verkkovälitteisesti

Auditointivierailu toteutetaan verkossa haastatteluina tai työpajoina. Vierailun aikana auditointiryhmä haastattelee henkilöstöä ja opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja yksiköistä sekä sidosryhmien edustajia. Kutsut haastatteluihin lähetetään ryhmäkohtaisesti, ja jokainen osallistuu haastatteluun omalta koneeltaan. Haastatteluiden tarkoitus on todentaa, että itsearvioinnissa ja muussa ennakkomateriaalissa esitetyt asiat toteutuvat ammattikorkeakoulussa.

VAMKin auditointi on ensimmäinen kansainvälinen Karvin 3. kierroksen auditointimallilla toteutettu laatuarviointi. Sen aikana arvioidaan, vastaako laatutyömme eurooppalaisia standardeja, ja tukeeko oma laadunarviointimme jatkuvaa kehittymistä.

Työelämäyhteistyö erityiskohteena

Auditoinnissa arvioidaan koko ammattikorkeakoulun johtamis- ja laatujärjestelmää, mutta päärooleissa ovat koulutus ja korkeakoulun vaikuttavuus. Vaikuttavuus on yhteiskunnallista vuorovaikutusta, merkityksellistä TKI-toimintaa ja uudistumista edistävää toimintakulttuuria.

Lue lisää:

Laatukäsikirja

Tiedote auditoinnista 16.2.


Itsearvoinnin osa-alueet

Auditointi toteutetaan Karvin 3. kierroksen auditointimallin mukaisesti, jossa on neljä osa-aluetta sekä vertaisoppimiskohde.

Laatujärjestelmä

Rehtori vastaa laatujärjestelmästä. Jokainen yhteisön jäsen vastaa omien tehtäviensä mukaisesti omiin tehtäviinsä liittyvistä laadunhallinnan vastuista.  Laatujärjestelmämme on kokonaisuus, joka on kuvattu Intrassamme. Intranettiin on koottu toimintaohjeet, menettelytavat ja prosessit sekä järjestelmät, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen, johtamisen ja esimiestyön sekä kehittämistoiminnan laatua.

Laatutyön perustana on toimiva laatuprosessi

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä toimintakäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen.
Laadunhallinnan avulla kehitetään ammatillisen korkeakoulutuksen laatua. Laadunhallinta on toimintojen johtamista, suunnittelua, arviointia ja jatkuvaa parantamista laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Laatukuvio-Final-suomi.jpg

 

Auditoitu laatujärjestelmä

KARVI_AUDITOITU_pieni4.jpg

Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin vuonna 2015 ja auditointi on voimassa kuusi vuotta. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää korkeakoulutuksen laatua.

Tutustu lisää Karvi auditointiin

VAMKin itsearviointiraportti 2021_08012021.pdf

 

 

Seuraava kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi toteutetaan keväällä 2021.

Laatuinfot

KOHTI AUDITOINTIA

KOHTI AUDITOINTIA

Syksyn aikana kokoamme auditoinnin edellyttämän itsearvioinnin auditointikäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Teemat esitellään ja niistä keskustellaan Laatuzoomeissa ja...

VERTAISOPPIA NAAPURILTA

VERTAISOPPIA NAAPURILTA

SUJUVA OPINNÄYTETYÖPROSESSI - VALMIIKSI MÄÄRÄAJASSA Vertaisoppiminen on uusi elementti auditoinnissa. VAMK valitsi vertaisoppimiskohteeksi opinnäy tetyöprosessin ja...

KOULUTUSTA TULEVAISUUDEN TÖIHIN

KOULUTUSTA TULEVAISUUDEN TÖIHIN

Voidaksemme kouluttaa opiskelijamme tulevaisuuden töihin ja tehtäviin teemme aktiivista yhteis työtä työelämän kanssa, kuuntelemme opiskelijoidemme mielipiteitä ja...

KOHTI UUDENLAISTA KUMPPANUUTTA

KOHTI UUDENLAISTA KUMPPANUUTTA

VAMK on valinnut Työelämäyhteistyön auditoinnin valinnaiseksi arviointikohteeksi. Me VAMKissa haluamme olla osaamisen tärkein kumppani työelämälle, opiskelijoillemme,...

VAMKin laatupolitiikka

Vaasan ammattikorkeakoulun visiona on olla osaamisen tärkein kumppani.

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laadunvarmistusjärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Laatutyön pääperiaatteet ovat:

  • Toiminta rakentuu ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lähtökohtiin.
  • Toimintaa ohjaa ammattikorkeakoulun strategia, visio, missio ja arvot, jotka ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt.
  • Koko henkilöstö on sitoutettu ja sitoutunut laatutyön toteuttamiseen.
  • Laatutyö vahvistaa ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatiota (opetus, tutkimus ja aluekehitys).


Laatukäsikirja

Lue lisää