Osaamisen tärkein kumppani

Strategia 2030

Luomme keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä.


VAMK strategia 2030

Strategiakuvio-FINAL-fi-kuvio-www.jpg

 

Visioon ja missioon kiteytyy kunnianhimomme olla kiinnostava ja luova sosiaalisesti kestävä yhteistyökumppani, linkki työelämän ja opiskelijoiden välillä. Edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehittämistyötä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaatii innostusta, innovatiivisuutta, rohkeutta, avoimuutta ja ratkaisukykyä.

Arvomme

arvo-ikoni.png
Sympaattisuus

Meitä on helppo lähestyä. Luotamme ja kunnioitamme jokaista ihmisenä ja toimimme joukkueena.

edellakavisyys.png
Edelläkävijyys

Yhdessä me uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia, meillä on lupa kokeilla. Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme tavoitteellisesti ja tulevaisuushakuisesti.

asiakaslahtoisyys.png
Asiakaslähtöisyys

Ennakoimme ja tunnemme niin opiskelijoiden kuin työelämänkin tarpeet ja odotukset, joihin vastaamme  ratkaisukeskeisesti ja innovatiivisesti.

avoimuus2.png
Avoimuus

Avoimuutemme rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.

Rehtorimme Katin tervehdys

"Uusi strategiamme on innostava.

Se on sympaattinen ja perustuu avoimuuteen, edelläkävijyyteen ja asiakaslähtöisyyteen, ovathan nämä arvomme. Elämme toimintaympäristömme kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja kehitämme yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutustamme avoimuuden kautta.

Haluamme olla osaamisen tärkein kumppani omille ihmisillemme, opiskelijoille ja henkilökunnallemme, kumppaneille ja ympäröivälle yhteiskunnalle sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Monialainen tekemisemme yhdistää tekniikan, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä muotoilun osaamisemme, jolloin pystymme vastaamaan yhteiskunnan kompleksisiin ongelmiin monitieteisesti.

Meiltä valmistuvat opiskelijat vahvistavat alueen elinvoimaa ja osaamista paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tähän strategiaan on helppo sitoutua, koska kyse on päivittäisestä tekemisestämme."

 

Kati Komulainen

Rehtori, toimitusjohtaja

Kati Komulainen, rehtori, toimitusjohtaja


VAMKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lue meidän YVV-lausuma

KEHITTÄMISKOHTEET: 1 | Yhteistyön syventäminen alueen työelämän kanssa

Haluamme olla osaamisen tärkein kumppani

Vaasan ammattikorkeakoulu on uudenlainen, aktiivinen ja haluttu kumppani korkeakoulun ja työelämän välillä. Koulutuksen sisältö perustuu työelämän tarpeisiin, ja yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille.  
Korkeakoulu tarjoaa asiantuntemuksen lisäksi mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.
Se tehdään joustavilla opintopoluilla ja digitaalisuutta hyödyntäen, tiiviissä yhteistyössä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.

Strategisia yhteistyösopimuksia solmitaan ja kehitetään edelleen. Sen ansiosta opetushenkilöstö voi työskennellä yhteistyöyrityksissä, ja työelämän asiantuntijat voivat toimia opetustehtävissä. Suunnitelmallisesta, kehittävästä ja laajentuvasta yhteistyöstä tulee vakaan vastavuoroista.

 • Työelämäyhteistyössä olennaisia ovat myös TKI- ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys ja kaksikielisyys. Korkeakoulu syventää yhteistyötä pk-yritysten kanssa.
 • Kaikissa koulutuksissa tehdään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.
 • Opetusyhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa laajennetaan.
 • Avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa lisätään.

Seurantaindikaattorit: 

> Avoin AMK   
> Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

kuva1.jpg

Yhteistyösopimuskumppanimme:

 ABB, LähiTapiola, Vaasan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala, Vaasan keskussairaala, Vaasan Sähkö Oy, Vacon Oy, Kesko, Viria Oyj, Wapice Oy, Wärtsilä

 

 

KEHITTÄMISKOHTEET: 2 | TKI- ja palvelutoiminnan volyymin sekä osaamistason kasvattaminen

kuva2Vahvuutemme:

Robottiautomaatio

Älykkäät sähköverkot

Yhdessä teemme alueesta elinvoimaisen

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoite on vahvistaa ja laajentaa kestävästi ja hallitusti TKI- ja palvelutoimintaa osana kansallista ja kansainvälistä verkostoa. Korkeakoulu verkostoituu aktiivisesti
alueen toimijoiden kanssa.

 • Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana rannikon vientiyrityksiä tukevassa Robocoast-konsortiossa.
 • TKI-hankkeissa on vuosittain mukana 150 yrityskumppania. Vuoden 2024 tavoite on nostaa kumppanien määrä 250:een.
 • Ammattikorkeakoulun työelämän tarpeisiin perustuvien hankkeiden halutaan vaikuttavan yhteiskuntaan ja haastavan myös yrityksiä kehittymään.
 • Hankkeista viestitään monikanavaisesti.
 • Vaasan ammattikorkeakoulu on erittäin sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin.
 • Korkeakoulu kehittää yhteistyöalustoja ja rakentaa uudenlaisia yhteistyömuotoja sidosryhmien kanssa.
 • Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seurantaindikaattorit:

> Ulkoisen hankerahoituksen volyymi
> Julkaisujen lukumäärä
> TKI-hankkeissa mukana olevien yritysten lukumäärä

Painoalat – VAMKin profiloiva osaaminen

IT.png

Älykäs energiatehokas sähkötekniikka:
Suunnitteluosaaminen, modernit digitalisoidut tuotantoteknologiat ja projektinhallinta.

IT.png

Vientiteollisuuden
liiketoimintaosaaminen

IT.png

Sosiaalisesti kestävät,
eettiset ja uudistuvat
sosiaali- ja terveyspalvelut

IT.png

Markkinalähtöisten ja kestävien
tuote- ja palvelujärjestelmien
sekä teollisten ja sote-palveluiden muotoilu

 

KEHITTÄMISKOHTEET: 3 | Kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö

Meiltä valmistuu kansainvälisiä osaajia

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa alueen vienti-painotteiselle työelämälle kansainvälisiä osaajia. Opiskelijoillamme on kansainvälistä kokemusta, jota vientipainotteinen työelämä vaatii.

 • Yhdessä yritysten, työvoimaviranomaisten sekä ELY-keskuksen kanssa kehitetään työperäistä maahanmuuttoa edistävä toimintamalli, joka parantaa ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja työllistymistä. Korkeakoulu aloittaa maahanmuuttajien valmentavat koulutukset.
 • Jokaiselle VAMKin opiskelijalle tarjotaan erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opetuksen, opiskelijavaihtojen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjen opintojaksojen kautta.
 • TKI-hankkeet strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa toteutetaan entistä tavoitteellisemmin.
 • Ulkomaalaistaustaista henkilöstöä rekrytoidaan entistä enemmän.

Seurantaindikaattorit:

> KV-vaihdossa (out & in) suoritetut opintopisteet
> IOL-opinnot
> KV-tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä
> Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Nousevat alat:

 • Materiaalia lisäävä valmistus (3D-printtaus)
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • Potilasturvallisuus
 • Kansainvälisen kaupan logistiikka
 • Kestävät tuote- ja palveluratkaisut
 • Ympäristöteknologian hiilineutraalius ja kiertotalous
 • Teollisten ja sotepalveluiden tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentaminen korkeakoulujen ja työelämän yhteiskehittelyyn ja nopeaan prototypiointiin VR- ja AR-teknologioiden avulla
 • New Space Economy: älykkäät tuote- ja palveluratkaisut liiketalouteen sekä energia-, IT-, muotoilu- ja logistiikka-alalle

nousevatalat

KEHITTÄMISKOHTEET: 4 | Opiskelijoiden menestyminen

kuva4

Sujuvat opinnot viitoittavat tietä menestykseen

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että VAMKin opiskelijat ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun ja etenevät opinnoissa tavoiteajassa ja hyvinvoivina. Korkeakouluyhteistyötä syvennetään etenkin Vaasan yliopiston ja Novian kanssa.

 • Korkeakouluyhteistyön ansiosta opintojen tarjonta laajenee, ja tutkimusta voidaan tehdä myös yhteisissä tiloissa.
 • Vaasan yliopiston kanssa vahvistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta.
 • Tavoitteena on joustava opiskelu ja jatkuva oppiminen.

Seurantaindikaattorit:  

> Uraseurantakysely, rahoitusmallin kysymykset
> Korkeakoulujen yhteistyöopinnot
> Työllistyminen vuosi valmistumisen jälkeen

 

 

 

KEHITTÄMISKOHTEET: 5 | Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

Innostavan työyhteisön osana on hyvä olla

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia. Hyvinvoiva, innostunut ja motivoitunut henkilöstö yltää entistä parempiin tuloksiin.

 • Yhteisöllisyyttä ja henkilöstön osallistamista lisätään. Johtamista ja työyhteisötaitoja
  kehitetään niin, että henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkyky vahvistuvat.
 • Työterveys- ja työeläkeyhtiön kanssa tehdään tavoitteellista yhteistyötä.
 • Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta päivittää osaamistaan
  kumppaniverkoston kautta.

Seurantaindikaattorit:  

> Työyhteisövire-kysely

kuva5

Strategia 2030 -esite

Voit lukea strategia-esitteemme pdf:nä tai issuu-palvelusta

 

VAMK_Strategiaesite2020-suomi.pdf

Selaa issuu-esitettä