Laatutyö luo pohjaa onnistumisille

Laadunhallinta VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laadunvarmistusjärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa.

 


VAMKin laatupolitiikka

Vaasan ammattikorkeakoulun visiona on olla osaamisen tärkein kumppani.

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee laadunvarmistusjärjestelmän, laadunhallinnan ja organisaatiokulttuurin pääperiaatteet Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Laatutyön pääperiaatteet ovat:

  • Toiminta rakentuu ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lähtökohtiin.
  • Toimintaa ohjaa ammattikorkeakoulun strategia, visio, missio ja arvot, jotka ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt.
  • Koko henkilöstö on sitoutettu ja sitoutunut laatutyön toteuttamiseen.
  • Laatutyö vahvistaa ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatiota (opetus, tutkimus ja aluekehitys).


Laatujärjestelmä

Rehtori vastaa laatujärjestelmästä. Jokainen yhteisön jäsen vastaa omien tehtäviensä mukaisesti omiin tehtäviinsä liittyvistä laadunhallinnan vastuista.  Laatujärjestelmämme on kokonaisuus, joka on kuvattu Intrassamme. Intranettiin on koottu toimintaohjeet, menettelytavat ja prosessit sekä järjestelmät, joiden avulla korkeakoulu ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen, johtamisen ja esimiestyön sekä kehittämistoiminnan laatua.

Laatutyön perustana on toimiva laatuprosessi

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä toimintakäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen.
Laadunhallinnan avulla kehitetään ammatillisen korkeakoulutuksen laatua. Laadunhallinta on toimintojen johtamista, suunnittelua, arviointia ja jatkuvaa parantamista laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Laatukuvio-Final-suomi.jpg

 

Auditoitu laatujärjestelmä

KARVI_AUDITOITU_pieni4.jpg

Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin vuonna 2015 ja auditointi on voimassa kuusi vuotta. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää korkeakoulutuksen laatua.

Tutustu lisää Karvi auditointiin

 

Seuraava kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi toteutetaan keväällä 2021.