Robocoast-konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, VAMK, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus ja se yhdistää neljä maakuntaa.

Robocoast.jpg

Neljä maakuntaa yhdessä kohti digitaalista Eurooppaa –MDI:n laatima selvitys puoltaa Robocoast-konsortioon kuuluvien maakuntien keskeistämerkitystä koko Suomen kilpailukyvylle.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DEP) käynnistyy vuoden 2021 alussa. Komission esitys ohjelman budjetiksi on 8,2 miljardia euroa ja sen ensisijaisena tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digitaalisten ratkaisujen (kuten tekoäly, robotiikka, suurteholaskenta, IoT ja kyberturvallisuus) käyttöönotossa. Ohjelman moottoreina toimivat kansalliset ”European Digital Innovation Hubs”-organisaatiot (EDIH). Euroopan komissio tulee valitsemaan Suomen EDIH -organisaatiot Työ-ja elinkeinoministeriön laatiman esityksen pohjalta.

Suomeen voidaan perustaa ehkä maksimissaan vain viisi EDIH -organisaatiota, mikä tulee asettamaan selkeän haasteen palveluiden suunnittelulle, jotta kaikki yritykset sijainnista riippumatta pääsevät hyödyntämään EDIH -organisaatioiden palveluja. EDIH -organisaatiot on mahdollista organisoida myös useamman maakunnan ja korkeakoulun yhteistyönä, jolloin EDIH -palvelut saadaan lähelle yrityksiä eikä päinvastoin.

KansallisessaTKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet kuten yliopisto-ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmittavat ekosysteemisopimukset tukevat hyvin EDIH -organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Robocoast-konsortio hakee EDIH -organisaatioksi. Robocoast EDIH -konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja Porin yliopistokeskus. Robocoast EDIH -konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

EDIH palvelunäkökulmasta Robocoast-konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavanvientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

RobocoastEDIH-konsortio käsittää seitsemän korkeakoulua, noin 45000 tutkinto-opiskeijaa ja kansainvälisesti korkeatasoistatutkimusosaamista sekä useitaTKI-ympäristöjä liittyen robotiikkaan, data-analytiikkaan, tekoälyyn,satelliittipaikannukseenja älykkääseenenergiateknologiaan sekäennen kaikkea kyberturvallisuuteen, joka onyksi DEP ohjelman kolmesta teknologia-aiheisesta kärkiteemasta.Muita ohjelman kärkiteemoja ovat tekoäly, suurteholaskenta ja digitaaliset taidot. EDIH -organisaation tulisi edustaa eurooppalaista kärkeä vähintään yhdessä ohjelman kärkiteemassa.

Robocoast EDIH -konsortion osaaminen käsittää niin konkreettisen ja yritystarvelähtöisen digitaalisten teknologioiden soveltamisen (Teollisuus 4.0) kuin myös teemaan liittyvän kansainvälisen huippututkimuksen, mitkä ovat ohjelman mukaisia vaatimuksia valittaville EDIH -organisaatioille.

EDIH -organisaation tehtävänä on välittää palvelutoiminnan kautta korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä yritysten hyödynnettäväksi, jotta uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottaminen toteutuisi yrityksissä nykyistä tehokkaammin. Samalla investointeihin liittyviä liiketaloudellisia riskejä voidaan ennakoida ja hallita entistä paremmin, mikä madaltaa yritysten ja julkisen sektorin kynnystä ottaa uusia digitaalisia ratkaisuja käyttöön. Lisäksi EDIH -organisaation tulee edistää digitaalisia ratkaisuja kehittävien ja niitä soveltavien yritysten sekä korkeakoulujen ja eurooppalaisten osaamiskeskittymien välistä verkottumista ja TKI-yhteistyötä.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDIlaatialueellisen tilannekuvan, joka käsitti Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat neljä maakuntaa: Keski-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan. MDI:n johtava asiantuntija Timo Arokokosi tilannekuvan ensisijaisesti alueiden innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden näkökulmasta.

”Tilannekuvavahvistaa sen, että Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat maakunnat ovat selkeästi Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta.Alueidenosaamis-, tutkimus-ja tuotekehitysresursseja vahvistamalla sekätoimintaedellytyksiä kehittämällä saadaan merkittävää lisäarvoa ja kilpailuetua koko maalle.” toteaa johtava asiantuntija Timo Aro.

Vaasan ammattikorkeakoulua Robocoast-konsortiossa edustaa johtaja Jorma Tuominen.

Julkaistu 09.06.2020.

Takaisin