Sairaanhoitaja

SH2018-34CK, SH2018-34DK, SH2019-23CK & SH2019-23DK  Riitta Koskimäki
SH2018-4B & SH2021-1CK Teija Honkaniemi
SH2019-23CK Outi Vekara
SH2019-23DK Anne Vähä
SH2019-3B (syksy) & SH2020-2C (syksy) Suvi Kallio
SH2019-3B (kevät) & SH2020-12CK Kirsi Lehtola
SH2019-4A & SH2021-1DK Taina Huusko
SH2019V-23K & SH2021V-1K Päivi Autio
SH2020-12DK & SH2021-1C Virpi Välimaa
SH2020-2A & SH2019-3A Johanna Latvala
SH2020-2B & SH2021-1A Miia Joensuu
SH2020-2C (kevät) Sanna Saikkonen
SH2021-1B Eila Rasivirta

 

Sosionomi

SA2018-4A & SA2019-3B  Aira Bragge
SA2018-4B, SA2019-3A & SA2020-2A Heidi Blom
SA2020-1A   Susanna Weber
SA2020-2B & Sa2020-1B Heli Huhta
SA2020-2C Tiina Järvelä
SA2020V-12K Ahti Nyman

 

Terveydenhoitaja

TH2019-3A          Helena Leppänen
TH2021-1A Anne Puska

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

SY2018V-34K Aira Bragge
SU2019-3Y, SY2020-2Y & SY2021-1Y Riku Niemistö