Työharjoittelu

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön.

Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä.

Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.

Harjoitteluun liittyvästä tapaturmavakuutusturvasta on tarkemmin tietoa seuraavassa:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus; opiskelijoiden tapaturmavakuutus

 

Harjoittelupalvelut

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tulevan ammattinsa työympäristöihin, työtehtäviin, organisaatioiden toimintaan ja yrittäjyyden merkitykseen. Harjoittelun sisältö ja laajuus vaihtelevat koulutusohjelmien mukaan. Laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla laajuus on 45, 75 tai 85 opintopistettä. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien suomalaisten opiskelijoiden on suoritettava osa opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla.

Opiskelija on ensisijaisesti vastuussa harjoittelupaikan hankinnasta. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelupaikan hankkii kuitenkin pääsääntöisesti ammattikorkeakoulu.

Harjoittelun, sisältäen harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin, hyväksyy harjoittelusta vastaava opettaja, joka myös kirjaa suoritukset opintorekisteriin.

Huomioitavaa työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa vastaanotettaessa!

Sähköposteihin tulee Vaasan AMK:n henkilöstön välittämiä työpaikkatarjouksia. Haluamme korostaa että opiskelija on itse vastuussa työsopimuksen ja työsuhteen ehdoista.

Ammattikorkeakoulu ei vastaa työn sisällöstä ja työsuhteeseen liittyvistä asioista eikä toiminnan laillisuudesta.
Jos työtä tarjoavassa yrityksessä ilmenee joitain laittomuuksia, on syytä ilmoittaa viranomaisille.

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet löydät, oman alasi alla olevista kansioista.