Erityisjärjestelyt luki- ja oppimisvaikeustilanteissa

Erityisjärjestelyjen tarkoituksena on tukea opiskelijoita, joilla on LUKI-tai muita oppimisvaikeuksia. LUKI-todistuksen tai lääkärin lausunnon perusteella opiskelija voi saada lisäopetusta tai voidaan ryhtyä muihin mahdollisesti tarvittaviin erityisjärjestelyihin. Erityisjärjestely on yleensä lisäaika kokeessa. Opiskelijan tulee ilmoittaa lisäaikaoikedestaan etukäteen opettajalle.

Erityisjärjestelyihin oikeutettu opiskelija saa opinto-ohjaajalta LUKI-kortin, josta näkyy opiskelijan henkilötiedot ja jota hän näyttää tarvittaessa esim. uusintakuulustelussa erityisjärjestelyjä tarvitessaan.

Lisäopetusta varten on laadittu Opitaan yhdessä -toiminta. Opitaan yhdessä opintojakso on suunniteltu opintojen etenemiseen avuksi tilanteissa, joissa opiskelija tai useampi tarvitsee lisäharjoitusta tai -ohjausta saavuttaakseen opintojakson tavoitteet.

Aloite voi tulla opiskelijalta tai opettajalta. Lisäohjauksen antajana toimii opiskelijatoveri (tai kaksi) ja korvaus työstä on opintopisteitä vapaastivalittaviin opintoihin. Lisäohjauksesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa ja hän myös kirjaa suoritukset Peppiin raportin pohjalta.

Lomake

Erityisjärjestelyt opintojen eri vaiheissa:

Ennen opintojen alkua:

Valintakokeen kutsukirjeessä tiedotetaan mahdollisuudesta erityisjärjestelyihin ja kokeeseen tulevia pyydetään ilmoittamaan mahdollisista lukivaikeuksista ja tarvittavista erityisjärjestelyistä.

Valintakokeessa:

Valintakokeessa käytettävät erityisjärjestelyt:

 • Lisäajan antaminen koetilanteessa
 • Rauhallisen tilan järjestäminen kokeen ajaksi
 • Tehtävän suullinen ohjeistus ja/tai tehtävän lukeminen ääneen

Koulutuksen alussa:

 • Opiskelijoille tiedotetaan erityisjärjestelyjen mahdollisuudesta
 • Mikäli opiskelija tai opettaja epäilee opiskelijalla lukivaikeuksia, opiskelija ohjataan opinto-ohjaajan kautta lukitestiin, jonka oppilaitos maksaa
 • Opinto-ohjaajan tai ryhmäohjaajan kanssa sovitaan erityisjärjestelyistä
 • Opiskelijaa suositellaan itse kertomaan oppimisvaikeuksistaan opettajille

Koulutuksen aikana:

 • Opiskelijan antama lisäopetus
 • Lisäaika tenteissä ja muissa samantapaisissa tehtävissä (20 min / 45 min oppitunti)
 • Luentomateriaalien saaminen käyttöön ennen luentoa
 • Yksilölliset tehtävät
 • Oikeus käyttää tietokonetta koetilanteessa (sopimuksen mukaan opiskelija saa koulun ilman Internetiä olevan kannettavan tietokoneen käyttöönsä tentin ajaksi)
 • Tehtävien suullinen ohjeistus, myös tenteissä
 • Suullinen koe tai kokeen täydentäminen
 • Kirjoitusvirheet eivät vaikuta arviointiin, kun viesti välittyy
 • Mahdollisuuksien mukaan erillisen rauhallisen tilan järjestäminen tenttitilanteissa (paniikkihäiriöt)
 • Opi oppimaan-opintojakso, jossa opitaan tunnistamaan oma oppimistyyli ja harjoitellaan oppimisen taitoja(säästösyistä tauolla)
 • Kirjastossa pidennetty lainausaika

Harjoittelun aikana:

 • Mahdolliset harjoitteluun liittyvät erityisjärjestelyt sovitaan harjoittelunohjaajan kanssa
 • Lukivaikeuksista tiedotetaan harjoittelupaikkaan, mikäli opiskelija haluaa.
 • Opiskelijaa rohkaistaan kertomaan vaikeuksista itse.

Opinnäytetyötä tehtäessä:

 • Opinnäytetyön kirjalliseen raportointiin annetaan tarvittaessa lisäohjausta
 • Lukilausunto otetaan huomioon kypsyysnäytteen arvioinnissa

Käytännön ohjeita

LUKI-kortti

LUKI-korttin saa opiskelija, jolla on todistus LUKI-tai muusta oppimisvaikeudesta.LUKI-kortin saamiseksi opiskelija on yhteydessä opinto-ohjaajaan. Opiskelija ottaa itse puheeksi opettajan kanssa LUKI-ja muut oppimisen vaikeudet, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja voidaan sopia erityisjärjestelyistä.

Tentit

Opiskelija, jolla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, merkitsee aina tentin ja tehtävän vastauksen mukaan tiedon asiasta esim. LUKI-vaikeus. Näin opettaja voi arvioinnissa ottaa asian huomioon. Kirjoitusvirheet eivät vaikuta arviointiin, kun viesti välittyy.

Tietokoneen käyttö tenttitilaisuudessa

 1. Opiskelijan LUKI-korttiin on merkitty tietokoneen käyttöoikeus
 2. Opiskelija ilmoittaa opettajalle erityisjärjestelystä etukäteen sähköpostitse
 3. Opiskelija noutaa kannettavan tietokoneen opintototoimistosta ennen tenttiä
 4. Opettaja noutaa muistitikun opintoimistosta ja antaa sen opiskelijalle koetilaisuudessa
 5. Opiskelija tallettaa vastauksensa muistitikulle ja antaa sen opettajalle tentin päätyttyä
 6. Opettaja tulostaa tenttivastaukset ja tyhjentää muistitikun ja palauttaa sen opintotoimistoon.

Uusintakuulustelu

 1. Opiskelija ilmoittautuu uusintakuulusteluun ja ilmoittaa opettajalle erityisjärjestelystä; tietokoneen käyttöoikeudestaan ja muistitikusta etukäteen sähköpostitse
 2. Opettaja panee muistitikun tenttikuoreen ja kirjoittaa kuoren päälle LUKI-opiskelija –muistitikku.
 3. Uusintakuulustelun päätyttyä opiskelija tallettaa vastauksensa muistitikulle ja palauttaa sen kuoressa vastauspaperien kanssa.

Lisäaika tenttitilaisuudessa

 • Opiskelijan LUKI-kortissa on merkintä lisäajasta 20min/ 45 min.
 • Opiskelija on yhteydessä opettajaan aina ennen tenttiä lisäajasta, jotta opettaja voi siihen varautua.
 • Tarvittaessa opettaja ottaa hyvissä ajoin yhteyttä yksikkönsä opinto-ohjaajaan lisäajan valvontajärjestelyissä.
 • Opinto-ohjaajat tiiminä pyrkivät toimimaan lisäajan valvojina, tarvittaessa.
 • Erityisjärjestelyihin oikeutetun opiskelijan tulee ilmoittautua vain yhden kokeen uusintaan samassa uusintatilaisuudessa. Uusintatilaisuudet kestävät 3x 45 min, jolloin lisäaikaa ei tarvita.