Yhteisöllinen ja kansainvälinen

Vaasan ammattikorkeakoulu

 

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen. VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta suomen ja englannin kielellä. Tarjoamme myös  tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jossa opiskelijamme ratkovat työelämältä saatuja aitoja projekteja osana opetustamme.

VAMK tarjoaa opetusta perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa. Opiskeluun liittyy olennaisena osana yhteistyö työelämän kanssa.


Missio, visio ja arvot

Visioon ja missioon kiteytyy kunnianhimomme olla kiinnostava ja luova yhteistyökumppani, linkki työelämän ja opiskelijoiden välillä. Edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehittämistyötä. Tämä vaatii innostusta, innovatiivisuutta, rohkeutta ja ratkaisukykyä.

strategiakuvio-FINAL-suomi.jpg

 

VAMK pähkinänkuoressa

henkilosto1.jpg

kv-slide.jpgalue2.jpg

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.

Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää ylläpitäjänä osakeyhtiön yhtiökokous, jossa osakkaat käyttävät valtaansa omistusosuuksiensa äänimäärän perusteella. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä.

Hallituksen jäsenet kaudella 2018-2019

  • Vaasan kaupungin edustajina Christina Knookala (hallituksen puheenjohtaja)
  • Sture Erickson
  • Jasmin Granholm
  • Susanna Koski
  • Sirpa Sainio
  • Vaasan yliopiston edustajana Jari Kuusisto
  • Pohjanmaan kauppakamarin edustajana Johanna Kakkuri
  • opiskelijoiden edustajana Henri Torsti
  • henkilöstön edustajana Päivi Auranen

Historia

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK aloitti toimintansa väliaikaisena ammattikorkeakouluna 1.8.1996. Sen lähtökohtana oli viisi oppilaitosta: Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan kauppaoppilaitos, Vaasan hotelli- ja ravintola-alan oppilaitos, Vaasan terveydenhuolto-oppilaitos sekä Vaasan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos.

Kokeiluvaiheen aikana oppilaitokset yhdistyivät ja vakinaistumisen aikaan olivat jäljellä Vaasan teknillinen oppilaitos, Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti sekä Vaasan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Oppilaitoksilla on pitkät perinteet ennen yhdistymistään: kaupan ja liiketalouden opetusta on tarjottu Vaasassa yli 100 vuotta ja terveysalan opetusta 25 vuotta. Tekniikan asiantuntijoita on koulutettu Vaasassa jo vuodesta 1849.

Teknillistä oppilaitosta lukuun ottamatta oppilaitokset jakautuivat 1.8.1999 tapahtuneen vakinaistamisen yhteydessä ammattikorkeakouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin. VAMKiin muodostettiin tekniikan ja liikenteen, liiketalouden ja matkailun sekä sosiaali- ja terveysalan toimialayksiköt. Vakinaistamisen yhteydessä VAMKin vahvuuksiksi todettiin monialaisuus, monikielisyys, kansainvälisyys ja korkea teknologinen osaaminen.

VAMKin toiminta muutettiin osakeyhtiömuotoiseksi vuoden 2010 alusta. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.


hallitus 2018-2019Organisaatio

VAMK-organisaatiokaavio2018-su.jpg

 

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab (VAMK) yleistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulussa on tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusalayksiköt, hallintoyksikkö sekä muotoilukeskus MUOVA.

Laadukas toiminta

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille että henkilökunnalle hyvä työskentely-ympäristö sekä toimia alueen elinkeinoelämän kumppanina osaamisen edistämiseksi. Laatu kuuluu jokaiselle ja se on osa jokaisen VAMKilaisen työpäivää – opiskelijan, opettajan, tutkimus- ja kehityshankkeissa toimivan henkilöstön, tukipalveluhenkilöstön ja talon johdon.

Koulutuksen kehittämiseksi saamme opiskelijoilta palautetta yksittäisistä opintojaksoista sekä koko koulutusohjelmasta. Työelämän edustajat vaikuttavat koulutuksen suunnitteluun tiiviin opinnäytetyö- ja harjoitteluyhteistyön kautta ja työelämälle merkittäviä asioita käsitellään jokaisen koulutusalan omissa neuvottelukunnissa. Opetuksen kehittämiseksi myös jokaisella opettajalla on mahdollisuus kansainväliseen ja kotimaiseen verkostoitumiseen, projektitoimintaan ja lisäkoulutukseen. Ylin johto toimii laatutyön ohjausryhmänä ja päättää laatupolitiikan sisällöstä ja merkittävistä laatuun vaikuttavista linjauksista. Jatkuvaan toiminnan parantamiseen pyrimme itsearvioinneilla ja johdon katselmuksilla.

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä toimintakäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen.

Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin vuonna 2015 ja auditointi on voimassa kuusi vuotta. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää korkeakoulutuksen laatua.

Vuonna 2015 laatujärjestelmämme läpäisi kansainvälisen arvioinnin. Vahvuuksiamme ovat muun muassa selkeät strategiset tavoitteet, monipuoliset arviointiprosessit sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen.

 

KARVI_AUDITOITU_120.jpg

VAMKin kampus

VAMKin kampus sijaitsee Palosaaren korkeakoulukampuksella, kävelymatkan päässa Vaasan keskustasta. Palosaarella sijaitsevat tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnia, tiedekirjasto Tritonia, Muotoilukeskus Muova sekä sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Alere. Samalla kampuksella sijaitsevat myös Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia.

Suomen kauneimmaksi kehutulla kampuksella opiskelee 10 000 korkeakouluopiskelijaa

 

Tutkimus- ja opetuslaboratorio Technobothnia

Technobothnia on Pohjoismaiden modernein opetuslaboratorio. Finlaysonin historiallisen puuvillatehtaan tiloihin rakennetut laboratoriot ovat VAMKin, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteisessä käytössä. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen globaalien yritysten kanssa ja opiskelijamme pääsevätkin ensimmäisten joukossa tutustumaan esimerkiksi uusimpiin 3D-tulostimiin ja robottisukupolviin. Yritysten kanssa yhteistyönä tehtävät projektit ovat keskeinen osa opetusta.

Oppimiskeskus Alere

Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteinen oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu Alere tarjoaa opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken.

Tiedekirjasto ja oppimiskeskus Tritonia

Vaasan korkeakoulujen yhteinen kirjasto Tritonia on loistava paikka paitsi kurssikirjallisuuden haalimiseen, myös itseopiskeluun ja ryhmätöiden tekemiseen. Mikä parasta, silmiä voi välillä lepuuttaa merinäköaloilla.

Opiskelijaravintolat

Kampukselta löytyy lukuisia opiskelijaravintoloita, jossa opiskelijat saavat ns. ateriatukea; tällöin perusaterian saa edullisimmillaan noin eurolla. Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja.Avoimet työpaikat

Lue lisää

Palkittua osaamista

Lue lisää

Portal (opiskelijat)

Opiskelijoiden työväline

Siirry Portaliin

Intra (henkilöstö)

Siirry Intraan

Koulutukset; AMK-tutkinnot ja Ylemmät AMK-tutkinnot

VAMKissa on 10 suomenkielistä ja kaksi englanninkielistä AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Eri aloja on kolme: tekniikka, liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala. Tekniikan koulutuksista valmistut insinööriksi, liiketaloudesta tradenomiksi ja sosiaali- ja terveysalalta sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi.

Uusille opiskelijoille (tulossa)

Rakennamme tietopakettia parhaillaan

Lue lisää