TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 13 ja 14


1. Rekisterin nimi

Rekisteri Verkkolehti Energiaan kirjoittajista

2. Rekisterinpitäjä

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3)
Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3. Rekisterinpitäjän edustaja

rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen
etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 207 663 400

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 207 663

5. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

tietosuojavastaava Sami Olmari
etunimi.sukunimi@vamk.fi
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto-suojavastaavalle.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelu sisältää henkilötietoja artikkeleissa, kuvailutiedoissa, kirjautuneiden käyttäjien tie-doissa ja palvelun keräämissä lokitiedoissa.
Tietoja käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:
a) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteut-tamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);
b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn työsopimuksen täytäntöönpanemiseksi (GDPR 6 art. 1.b).

Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoluja koskevaan lainsäädäntöön.

8. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Palvelu on Google Analytics -seurannassa. Sen osalta kerättävät tiedot ovat seuraavat:

 • Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11)
 • Selaimen kieliversio (esim. suomi)
 • Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
 • Laitemerkki, laitetyyppi, laitemalli
 • Näyttötyyppi
 • Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu)
 • Sivulataukset
 • Klikkaukset
 • Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin
 • Hakuoperaattorit

Myös palveluun tallennetuissa aineistoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henki-lönimiä tai -kuvia. Näistä tiedoista vastaa Vaasan ammattikorkeakoulu aineiston tuottaneena organisaationa.

9. Käytettävät tietojärjestelmät

Tiedot ovat Word muodossa ja ne säilytetään VAMKin omalla verkkolevyllä. Word-tiedostoon on pelkästään verkkolehden ylläpitäjillä oikeus.

10. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeel-lista. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

12. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Rekisterin henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa voimassa olevan lainsäädännön vel-voittamalla ja sallimalla tavalla niille, joilla on lakiin perustuva oikeus (esim. opetus- ja kult-tuuriministeriö) saada rekisteristä tietoja.

13. Henkilötietojen siirto ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

a) manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto käsitellään ja arkistoidaan tilassa, joka on lukittu ja jossa on kulunval-vonta.
b) Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät henkilöstöstö vain ne, joilla on työnsa puo-lesta niihin oikeus.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi (ei mikäli esim. lainsäädännöstä johtuva syy kuten AMKille kuuluva julkisen vallan käyttäminen)
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-ase-tusta.).
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto-suojavastaavalle.

Privacy policy

PRIVACY POLICY
EU General Data Protection
Regulation
Articles 13 and 14

 

 1. Name of the Register

The register of writers contributing to online magazine Energy  

 2. Data Controller

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu  - Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3), University of Applied Sciences,  Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3. Representative of the Data Controller

Kati Komulainen, Rector, President
firstname.lastname@vamk.fi, +358 207 663 400

4. Liaison of the Data Controller

Eva Sundell, Marketing Designer
firstname.lastname@vamk.fi, +358 207 663 486

5. Data Protection Officer of the Data Controller

Hannu Teulahti, DPO
first.lastname@vamk.fi, +358 207 663 589

Requests concerning the implementation of rights are addressed to the DPO of the keeper of the register..

6. Purpose of the Personal Data Processing

The service includes personal data in articles, in data documentation, in the data of the logged-in users and log data coolected by the service.

The data are processed to enable the implementation of the service.

7. Legal Basis for Personal Data Processing

The legal bases for theprocessing of personal data are the following bases in accordance with the EU General Data Protection Regulation:  

 a)  processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party (GDPR 6 art. 1.f);

 b)  processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party (GDPR 6 art. 1.b).

The use of the register is based on the legislation pertaining to Universities of Applied Sciences.

8. Data Contents of the Register

The following data is collected on the registered users (data subjects):

•Name

•Emails address

 

The service is available on  on Google  Analytics.   The following information is collected.

•Browser type /version (for example Internet Explorer 11)

•Browser language version (for example: Finnish)

•Operating system (for example Windows 10)

•Brand, type and model of equipment

•Type of dislay

•Referrer URL (previous page visited)

•Page loadings

•Clicks

•Country, region, city from which the request was sent

•Search operators

There may be personal data included in the material saved in the service, such as names of persons or photos. VAMK, Úniversity of Applied Sciences is responsible for this material as an organisation which has produced the material.

9. Data Systems Used

The data is in the Word format and it is stored on VAMK’s network drive. Only the system administrator of the online magazine has an access right to the Word file.  

10. Regular Source of Data

Data is collected from the data subject her/himself.

11. Retention Period of Personal Data

The personal data collected into the register will be stored as long as and in the extent considered necessary. In addition, personal data is stored in accordance with an eventual statutory retention time. 

12.  Regular Tranfers and Disclosure of Personal Data

Personal data stored in the register can be dsiclosed as the need arises in accordance with and as permitssible by law to those who have a legitimate right  (for example the Ministry of Education and Culture) receive data from the register.

13. Regular Tranfers and Disclosure of Personal Data outside EU or EEA

As a rule, personal data stored in the register will not be transferred or disclosed outside the EU and EEA.

14. Principles of Protection of  Personal Data

a) Manual Material

The manual materual is processed and archived in a locked and access-controlled facility.

b) Data Processed in Data Systems

Only persons who have a right of access because of their work have access and can use  the data in the system. 

15. Rights of the Data Subject

The data subject has a right

 • to receive information on the processing of her/his personal data  
 • gain access to the data
 • rectify the data
 • erase data and be forgotten (unless a legitimate reason such as exercise of official authority given to UAS)  
 • restrict the processing of the data
 • transfer data from one system to another 
 • object to the data processing
 • not to be subject of  a decision based on automated processing

The data subject has a right to file a complaint to the Office of Ombudsman for Data Protection if the data subject feels that EU General Data Protection Regulation are violated in the processing of her/his persional data.

Any requests regarding the implementation of rights of the data subject are addressed to the Data Protection Officer.