Tukijärjestelmä

  Koulutusrahasto

  Koulutusrahasto maksaa työssä käyvälle opiskelijalle aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää, jos olet ollut vähintään kahdeksan vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen alaisessa oppilaitoksessa.

  Työhistoriasi vaikuttaa siihen, kuinka pitkään aikuiskoulutustukea saat. Työntekijällä aikuiskoulutustuen määrä muodostuu perusosasta ja ansio-osasta, yrittäjä saa ainoastaan tuen perusosan. Etuus on veronalaista tuloa. Aikuiskoulutustukeen oikeutettu voi saada myös opintolainan valtiontakauksen, jonka myöntää Kela.
  Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

  Muut tuet aikuisopiskelijalle

  Jos et täytä Koulutusrahaston aikuiskoulutustuen saamisehtoja, sinulla saattaa olla mahdollisuus muihin opintoetuuksiin.

  • Aikuisopiskelija voi rahoittaa opintonsa myös opintotuella tai vuorottelukorvauksella.
  • Työttömänä työnhakijana voit saada omaehtoiseen opiskeluun työttömyyskorvausta.

  Kelan opintotuki

  Aikuisopiskelija voi hakea opintoihin valtion opintotukea. Opintotukena voidaan myöntää opintoraha, yleinen asumistuki sekä opintolainan valtiontakaus. Opintotukea myönnetään päätoimisiin, vähintään kaksi kuukautta kestäviin opintoihin opiskelijalle, joka edistyy opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Päätoimisia opintoja on tuolloin suoritettava viisi opintopistettä kuukaudessa. Tukea voidaan myöntää myös ulkomaan opintoihin tai työharjoitteluun, jos ne voidaan sisällyttää Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Opiskelija voi saada opintotukea myös kesäaikana työharjoittelun tai opinnäytetyön tekemiseen.

  Lisätietoja opintotuesta: www.kela.fi ja toimistosihteeri Susan Sundqvist (VAMK), puh. 040-733 4174.

  Vuorottelukorvaus

  Opintoja suunnitteleva voi jäädä työstään opiskelun ajaksi myös vuorotteluvapaalle. Vuorotteluvapaa perustuu kokoaikatyössä olevan työntekijän ja hänen työnantajansa väliseen sopimukseen. Vuorottelukorvauksen saaminen edellyttää, että henkilöllä on työssäoloaikaa ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja hakija on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan.

  Työttömyyskorvausta koulutukseen

  Yli 25-vuotias työtön työnhakija voi saada työttömyyskorvausta työllistämistä edistävään omaehtoiseen, päätoimiseen opiskeluun. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Etuutta voi saada korkeintaan kahden vuoden ajan. Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhakijan opintojen etenemistä. Jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittävästi tai laiminlyö ilmoituksen opintojen etenemisestä, työttömyysetuus voidaan evätä.
  Opintojen ajalta maksetaan samaa työttömyysetuutta, johon henkilöllä on työttömänä oikeus (työmarkkinatuki, kotoutumistuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha). Opiskelun ajalta maksettava perus- tai ansiopäiväraha kuluttaa työttömyyspäivärahan enimmäisaikaa.


  Lisätietoja vuorotteluvapaasta ja työttömyyskorvauksesta: www.te-palvelut.fi ja www.kela.fi