Opi tekemällä

  Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa. Vaasan seutu tarjoaakin monipuolisen ja kansainvälisen harjoitteluympäristön, jossa voit perehtyä tulevaan ammattiisi.

  Opiskeluun kuuluvissa harjoitteluissa on mahdollisuus päästä kokemaan työelämä todellisuudessa ja solmia kontakteja. Työharjoitteluun kannattaa suhtautua tosissaan, sillä parhaimmillaan harjoittelupaikasta voi saada töitä tai opinnäytetyöpaikan!

  Otat käytännön ammattitaitoa haltuun myös aidoissa oppimisympäristöissämme, kuten simulaatioluokissa ja laboratorioissa. VAMKin monipuoliset opetusmenetelmät, käytännön esimerkit ja työelämän kanssa yhteistyössä tehtävät oikeat projektit valmentavat tulevaan ammattiisi.


  Opintojen rakenne

  Työelämän tarpeita painottavan amk-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 – 4 vuotta. Tutkinto muodostuu ammattiteoreettisista opinnoista, koulutusalalle soveltuvasta harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä, joka tehdään yleensä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

  Koulutusten rakenne

  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 – 75 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
  • Suuntaavat ammattiopinnot 15 – 60 op
  • Perus- ja ammattiopinnot 90 – 150 op
   (1 opintopiste op = n. 27 h opiskelijan työtä)


  Opiskelutapa

  Ammattikorkeakouluopinnot voivat sisältää:

  • luentoja
  • oppimistehtäviä
  • alan kirjallisuuteen perehtymistä
  • ryhmätyöskentelyä
  • verkko-opintoja
  • projektiopintoja
  • laboraatioita ja simulaatioita
  • opintokäyntejä tai -matkoja
  • tenttejä
  • työharjoittelua

  Kirjalliset työt kuuluvat opiskelijan työhön useimmalla opintojaksolla. Kirjoittamista edeltää aina tiedon hankinta, tietoon perehtyminen ja tiedon analysointi. Nämä tehdään joko tiimi- tai yksilötöinä.

  Viestintä on tärkeä osaamisen alue tulevissa työtehtävissä ja myös osa oppimista ja opiskelua ammattikorkeakoulussa. Monet kirjalliset työt esitetään oppitunneilla suullisesti, mikä tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa esiintymistä ja itsensä ilmaisemista.

  Lähiopetus: Opintoihin sisältyy lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua yksin tai ryhmissä. Lähiopetus on tärkeää kirjallisen oppimateriaalin täydentäjänä, tilaisuutena työskennellä erilaisissa ryhmätyötilanteissa sekä kielten tunneilla keskusteluharjoittelumahdollisuutena vieraalla kielellä. Opettaja pystyy lähiopetuksessa mm. esittämään uusia näkökulmia ja tutkimustuloksia sekä kertomaan omista kokemuksistaan alan asiantuntijana.


  Mutta et istu luennoilla kaiken aikaa! Opintoihin kuuluu erilaisia itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä sekä yritysvierailuja ja -projekteja. Luennoimassa käy myös vierailevia asiantuntijoita työelämästä. Ryhmissä tai itsenäisesti tehtävät projekti- ja harjoitustyöt syventävät ja havainnollistavat luennoilla opittuja asioita.


  Verkko-opinnot: Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan tai osittain verkko-opintoina. Täysin virtuaalinen opintojakso sisältää tavallisesti opiskeltavaa materiaalia, erilaisia tehtäviä ja verkkokeskusteluja sekä ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja/tai pienryhmissä, usein myös verkon ulkopuolella järjestettäviä tenttejä.

  Laboraatiot: Tekniikan opiskelijoilla on käytössään Technobothnian laboratoriotilat, joissa voi perehtyä uusimpiin sovelluksiin ja harjoitella käytännön taitoja laitteilla, joita yrityksissäkin käytetään.

  Simulaatiot: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat harjoitella käytännön taitoja aitoja hoitotilanteita muistuttavissa simulaatioissa. Juuri valmistuneen Aleren tiloista löytyvät mm. upouusi leikkaussali sekä harjoitusluokat esimerkiksi äitiyshoitotyölle ja ensiavulle.

  Aidot työelämäprojektit

  VAMKissa opiskellaan tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Opiskelijana sinulla on tilaisuus olla mukana yritysprojekteissa ja toteuttaa harjoitus- ja projektitöitä työelämälle. Luot tärkeitä kontakteja mahdollisiin työnantajiisi jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Opintopisteiden lisäksi kartutat myös uutta osaamista ja näkökulmia sekä kokemusta kehittämistyöstä.

  • Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.
  • Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.
  • Insinööriopiskelijoiden kansainvälisessä projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.
  • West Coast Startupissa saat valmennusta yrittäjyyteen ja omien ideoittesi kehittämiseen ja testaamiseen.  Työharjoittelu

  AMK-tutkintoon sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kehittyä yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelun aikana perehdyt ohjatusti oman alasi työtehtäviin ja työpaikkoihin.

  Harjoittelu edistää:

  • opitun sisäistämistä
  • lisää ammatillisia valmiuksiasi
  • kehittää ammattitaitoasi
  • tutustuttaa työpaikan toimintaan ja organisaatiokulttuuriin
  • lisää opiskelumotivaatiotasi
  • antaa työnantajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tutustua toisiinsa

  Tekniikan opiskelijoillamme on hyvät mahdollisuudet työkokemuksen kartuttamiseen vahvan ja monipuolisen teollisuuden ja alihankkijoiden palveluksessa. Tekniikan koulutusten harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa ajallisesti 20 työviikkoa. Käytännössä työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

  Alueen elinvoimainen palvelusektori ja kansainväliset yritykset tarjoavat liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoille mielenkiintoisen harjoitteluympäristön. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusten harjoittelu on 30 opintopistettä, joka ajallisesti vastaa 20 viikon työtä.

  Harjoittelu alueen kaksikielisissä sosiaalialan ja hoitotyön organisaatioissa antaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille valmiuksia siirtyä työelämään ja mahdollisuuden oppia toista kotimaista kieltä lähes huomaamatta! Sosiaalialan harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä ja hoitotyön 85-105 opintopistettä. Lukukausien aikana eri jaksoille sijoittuvassa harjoittelussa työskentelet osana työyhteisöä ja pääse tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan.  Opinnäytetyöt työelämälle

  VAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat pääosin hankkeistettuja eli ne ovat työelämän toimeksiantoon perustuvia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

  Opinnäytetyössä sovelletaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja työelämän käytännön vaatimuksiin. Opiskelija osoittaa opinnäytetyötä tehdessään valmiutensa toimia itsenäisissä asiantuntijatehtävissä omalla koulutusalallaan.

  Opinnäytetyö opettaa kriittisyyttä, projektityöskentelyä, itsenäistä tiedon hankintaa, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Usein opinnäytetyö toimii myös siltana työelämään, sillä ensimmäinen työpaikka löytyy usein opinnäytetyön myötä.