Tietoa hakemisesta

  Valintaperusteet ja hakukelpoisuus

  Vaasan ammattikorkeakoulu noudattaa opiskelijavalinnoissaan ammattikorkeakoulujen yhteisesti valmistelemaa valintaperustesuositusta.  Valintaperusteet sisältävät kaikkia koulutusaloja koskevat valinnan yleisperiaatteet sekä koulutusalakohtaiset yksityiskohtaiset perusteet.

  VALINTAPERUSTESUOSITUS 2021 (PDF)


  Valintaperusteet ja hakukelpoisuus

  Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin

  Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

  Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • European Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

  Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

  (koskee suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä koulutuksia)

  Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

  Ammattikorkeakoulu määrittelee pohjakoulutusvaatimuksen jokaiseen hakukohteeseen erikseen:

  • Project Management (YAMK): Insinööri AMK ja insinööri ammatillinen korkea-aste (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu) tai Tradenomi AMK,  vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.
  • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK):  Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK) tai edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (pääsääntöisesti ennen 2000-lukua suoritettu).
  • International Business Management (YAMK): Tradenomi AMK, Restonomi AMK tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto. Myös aiemmin (ennen 2000-lukua) suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tuottaa hakukelpoisuuden.
  • Digitalisaation johtaminen (YAMK): Insinööri AMK tai vastaava ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

  Työkokemusvaatimus (ylempi AMK)

  Hakukelpoisuuteen vaaditaan kaksi vuotta työkokemusta, joka on kertynyt lopullisen tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja se on hankittu kevään haussa 31.7.2021 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2021 mennessä.

  Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

  Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Laki 932/2014).

  Merenkulkualalla merikapteeni (ylempi AMK) -koulutukseen hyväksytään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymä vähintään kuuden kuukauden aluspalvelu päällystötehtävissä merimiesrekisteriotteen mukaan. Sen lisäksi vaaditaan työkokemusta merenkulkualan palveluksessa joko merellä tai maissa siten, että em. päällystötehtävissä toimiminen ja muu merenkulkualan työkokemus yhteen laskettuna muodostavat vähintään kolmen vuoden työkokemuksen.

  Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän.
  HUOM! Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Hakukelpoisuuden osoittaminen

  Kaikki, joiden pohjakoulutustietoja ei saada sähköisesti (YO ennen 1990, pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, eb, ib rp/dia -hakijat, ammatilliset ennen 2017 sekä ulkomaiset tutkinnot) tulee ladata liitteet hakemukselle 27.1.2021 (I hakuaika) 7.4.2021 (II hakuaika) klo 15.00 mennessä. Aikataulu koskee myös YAMK-hakijoita, joiden tutkintotietoja ei saada sähköisesti sekä kaikkien YAMK-hakijoiden työtodistuksia.

  Eb/ib/rp/dia abeilta vaaditaan huhtikuussa predicted grades toukokuun todistusvalintaa varten.

  Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, niin hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ennalta ilmoitettuna määräaikana korkeakoulujen hakijapalveluihin (ks. aikataululiite). Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

  • Pakolaisasemassa oleva* tai turvapaikanhakija voi hakea ja tulla valituksi koulutukseen aivan kuten kuka tahansa muukin hakukelpoinen Suomen tai muun maan kansalainen.

  Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa ** tai turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, korkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai lähettää hakemuksen tarvittaessa akateemiseen arviointiin. Hakukohteen korkeakoulu ratkaisee hakijalta pyytämänsä selvityksen perusteella, onko selvitys aikaisemmasta tutkinnosta riittävä.

  Hakijalla tulee olla statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden korkeakoulujen hakijapalveluihin ennalta ilmoitettuna määräaikana (ks. aikataululiite).

  Turvapaikkaa hakeva, joka ei ole vielä saanut päätöstä, voi statuksensa selvittämiseksi esittää esim. valintakoetilanteessa Migrin myöntämän kuvallisen henkilökortin ja hakukohteen vaatiessa myös Migrin maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että hakija voi oleskella laillisesti Suomessa asiansa käsittelyn ajan ts. kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

  Valintatavat (kevään 2021 yhteishaku)

   

  Muut valintatavat (ks. hakukohteen tiedot Opintopolussa)

  • International Business (FINNIPS online valintakoe,  SAT-testi 500 pistettä vaadituista osioista)
  • Information Technology (FINNIPS online valintakoe, SAT-testi 500 pistettä vaadituista osioista)
  • Ylemmät AMK-tutkinnot

  AMK -valintakoe ja todistusvalinta (ylioppilaat ja 1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot)

  Prosenttiosuudet suhteutettu aloituspaikkojen mukaisesti. Aloituspaikat löytyvät opintopolun koulutustarjonnassa.

  • Liiketalous, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60 % (80% YO /20% amm.)
  • Tietojenkäsittely, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40 %, todistusvalinta 60% (50% YO /60% amm.)
  • Energiatekniikka, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (60% YO / 40% amm.)
  • Konetekniikka, päivätoteutus , AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (60% YO / 40% amm.)
  • Sähkötekniikka, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (60% YO /40% amm.)
  • Tietotekniikka, päivätoteutus , AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (80% YO / 20 % amm.)
  • Ympäristöteknologia, päivätoteutus, AMK- valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (60% YO / 40% amm.)
  • Konetekniikka, monimuotototeutus, AMK -valintakoe 50%, todistusvalinta 50% (YO 50% / 50% amm.  
  • Energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus, AMK -valintakoe 50%, todistusvalinta 50% (YO 50% / 50% amm.  
  • Liiketalous, monimuotototeutus, AMK -valintakoe 50%, todistusvalinta 50% (YO 50% / 50% amm.  
  • Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (80% YO / 20% amm.)
  • Sosionomi AMK, päivätoteutus , AMK-valintakoe 40%,  todistusvalinta 60% (70% YO / 30% amm.)
  • Terveydenhoitaja AMK, päivätoteutus, AMK-valintakoe 40%, todistusvalinta 60% (YO 80%, amm. 20%)

   

  Suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluihin valitaan ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) perusteella.

  Todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnolle. Pisteytysmallit löytyvät osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi

  Todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan ennen AMK-valintakoetta.  Mikäli et tule valituksi todistusvalinnassa, on sinulla mahdollisuus osallistua valintakokeeseen.

  AMK- valintakokeen yksilölliset järjestelyt

  Lomake on ladattavissa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta ja tulee toimittaa ammattikorkeakouluun, jossa olet ilmoittanut tekeväsi digitaalisen valintakokeen 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

  Valinta tasapisteissä olevien välillä

  Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa lopullisessa valinnassa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet
  3. työkokemuspisteet
  4. hakutoivejärjestys

  Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, ammattikorkeakoulu voi valita kaikki tasapistetilanteessa olevat hakijat tai ei valitse ketään tasapistetilanteessa olevia hakijoita tai järjestelmä voi arpoa valittavan/valittavat.

  Ensikertalaiskiintiö

  Vastaanotettu opiskelupaikka syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta vaikuttaa  hakijan asemaan: hakijaa, joka on ottanut paikan vastaan syksyllä 2014 alkaneesta koulutuksesta tai tätä myöhemmin, ei enää tulevissa hauissa katsota ensikertalaiseksi. Hakijaa ei myöskään katsota ensikertalaiseksi, jos hän on jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

  Vaasan AMK varaa kevään 2021 yhteishaussa  80 % aloituspaikoista ensikertalaisille hakijoille päivätoteutuksien osalta.  Monimuotokoulutuksissa aloituspaikoista varataan 50 % ensikertalaisille.

  Ensin täytetään ensikertalaisten kiintiöt ja tämän jälkeen loput hakijat paremmuusjärjestyksessä.

  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

  • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
  • Koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
  • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
  • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

  Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

  Oikaisumenettely

  Jos opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden ja yhteishaun periaatteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua ammattikorkeakoulusta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

  Hae VAMKiin

  Koulutuksiemme valintaperusteet, pisteytyksen ja valintakoekirjallisuuden näet Opintopolku.fi-palvelusta. Lue lisää ja hae!

  Siirry opintopolkuun