Uusi, toivottu erikoistumiskoulutus sote-alan digipalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä kiinnostuneille!

  1 vuosi / 30 op  |  Verkko-opiskelu  Hinta: Maksuton

  Hakuaika: 29.3.–16.5.2021

  Koulutus järjestetään: 8.6.2021-31.5.2022

  Hae koulutukseen

   

  Kohderyhmä

  • Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, kuten sairaanhoitajat sosionomit tai fysioterapeutit.
  • Sote-alalla työskentelevät muut ammattilaiset, kuten digitalisaation, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset.
  • Työttömät ja työttömyysuhan alla olevat edellä mainittujen ammattiryhmien edustajat tai henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

  Kou­lu­tuk­sen sisältö

  Koulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen

  • digitaaliseen kehittämiseen
  • muotoiluosaamiseen
  • hallintaan

  Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi.

  Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

  Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

  Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

  1. työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
  2. muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
  3. edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
  4. työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  

  Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.  Toteutus

  Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

  Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

  Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

  1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

  Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

  Valittavat opintojaksot:

  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
  • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
  • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
  • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
  • Eettinen osaaminen (2 op)
  • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
  • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
  • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

  2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

  Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi.

  Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää:

  • palvelumuotoilun periaatteet
  • palvelumuotoilun työskentelytavat
  • keskeiset työkalut ja menetelmät

  Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

  3. Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

  Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

  4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

  Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

  Il­moit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen

  Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat 

  1. Työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.)
  2. Muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla
  3. Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat
  4. Työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  

  Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

  Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 29.3.2021 ja jatkuu 16.5.2021 asti. Koulutukseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautumislomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita.

  Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

  Koulutukseen otetaan enimmillään 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle. 

  Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

  • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
  • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
  • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
  • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

  Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

  Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka on otettava vastaan 31.5.2021 mennessä.

  Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021, ja mahdollisesta valinnasta 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä.

  Hae koulutukseen

  Aikataulu

  Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta.
  Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

  Yh­teis­työs­sä

  Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

  • Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Lab-ammattikorkeakoulu
  • Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Turun ammattikorkeakoulu

   

  • Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Lapin ammattikorkeakoulu
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Oulun ammattikorkeakoulu
  • Savonia ammattikorkeakoulu
  • Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Vaasan ammattikorkeakoulu