Hae 1.5.-31.10.2020


  Simulaatio on menetelmä, jolla jäljitellään todellista tapahtumaa tietyn päämäärän saavut-tamiseksi. Simulaatio-ohjaajan peruskurssilla perehdytään simulaatio-oppimisen teoriaan ja simulaatioharjoituksen suunnitteluun sekä toteuttamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon yk-siköissä ja oppilaitoksissa. Kurssikieli on suomi.

  Simulaatioiden avulla voi harjoitella mm. seuraavia asioita:

  • Yhteistyö- ja tiimitaidot moniammatillisissa ryhmissä
  • Hätätilanteissa toimiminen
  • Harvoin esiintyviä hoitotyön tilanteita ammattitaidon ylläpitämiseksi

  Kurssin tavoitteet:

  • Osallistuja perehtyy simulaatio-oppimisen menetelmiin
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa simulaatio-oppimistilanteen ja ohjata palautekeskustelun
  • Osaa huomioida inhimillisten tekijöiden merkityksen simulaatio-oppimisessa

  Kurssin sisältö:

  • Simulaatio-oppiminen menetelmänä
  • Simulaation rakenne, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
  • Inhimilliset tekijät ja potilas/asiakasturvallisuus osana simulaatio-oppimista

  Opetusmenetelmät:

  • Luennot
  • Simulaatioharjoitusten suunnittelu ja toteuttaminen
  • Simulaation jälkipuinti ja palautekeskustelut