Energiaa-verkkolehden julkaisuohjeet

Energiaa on VAMKin verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja yleistajuisia artikkeleita ja näkökulmia. Verkkolehteen voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tavoitteenamme on kertoa upeasta työstämme suurelle yleisölle.

 • Kirjoitukset esittelevät tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kokemuksia koulutusmaailmasta. Verkkolehden julkaisut voivat myös käsitellä esimerkiksi ajankohtaista teemaa, esitellä konferenssi- tai messumatkan antia tai muuta kirjoittajan asiantuntemukseen pohjautuvaa aihetta.
 • Verkkojulkaisut jaetaan teemoihin Ihmisyys, Yhdessä, Tulevaisuus, Osaaminen, Vaikuttavuus, Näkökulmia.
Kirjoitusohjeet
 • Ohjepituus on 400–1600 sanaa
 • Merkitse otsikot käyttämällä Wordin tyylejä, väliotsikot ja lihavoitu johdanto (ingressi) selkeästi.
 • Kirjoittaja vastaa tekstin viimeistelystä ja oikeakielisyydestä.
 • Ainakin yhden kirjoittajista tulee olla VAMKin henkilökuntaa.
 • Suosi vakioitua lähteidenmerkintätapaa, nimi-vuosijärjestelmistä esimerkiksi Harvard tai APA, numeroviitejärjestelmästä Vancouver hakasulkeilla.
 • Kirjoittaja vastaa siitä, että artikkeli on ennestään julkaisematon.
 • Saavutettavuuden takia kuville täytyy myös antaa vaihtoehtoinen teksti eli ns. alt-teksti. Vaihtoehtoinen teksti luetaan ruudunlukuohjelmilla, joten se ei saa olla sama kuin kuvateksti.
 • Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon ja pidä ne yksinkertaisina. Pidä taulukot mahdollisimman lyhyinä.
 • Taulukoita ja kuvioita muokataan taitossa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Jokaiseen artikkeliin voidaan liittää yksi tai useampi kuva kirjoittajalta tai taittajan käyttämästä kuvapankista.
 • Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kuvan minimiresoluutio on 2000 px.
 • Ilmoita käyttämäsi kuvan lisenssi tai kuvan käyttölupa.
Blogiohjeet
 • Ohjepituus on 400–1600 sanaa.
 • Blogin voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
 • Merkitse otsikot käyttämällä Wordin tyylejä, väliotsikot ja lihavoitu johdanto (ingressi) selkeästi.
 • Kirjoittaja vastaa tekstin viimeistelystä ja oikeakielisyydestä.
 • Ainakin yhden kirjoittajista tulee olla VAMKin henkilökuntaa.
 • Suosi vakioitua lähteidenmerkintätapaa, nimi-vuosijärjestelmistä esimerkiksi Harvard tai APA, numeroviitejärjestelmästä Vancouver hakasulkeilla.
 • Kirjoittaja vastaa siitä, että artikkeli on ennestään julkaisematon.
 • Saavutettavuuden takia kuville täytyy myös antaa vaihtoehtoinen teksti eli ns. alt-teksti. Vaihtoehtoinen teksti luetaan ruudunlukuohjelmilla, joten se ei saa olla sama kuin kuvateksti.
 • Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon ja pidä ne yksinkertaisina. Pidä taulukot mahdollisimman lyhyinä. Taulukoita ja kuvioita muokataan taitossa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Jokaiseen artikkeliin voidaan liittää yksi tai useampi kuva kirjoittajalta tai taittajan käyttämästä kuvapankista. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kuvan minimiresoluutio on 2000 px.
 • Ilmoita käyttämäsi kuvan lisenssi tai kuvan käyttölupa.
Videoiden julkaiseminen VAMKissa

VAMKin verkkolehden (https://energiaa.vamk.fi/) kategorioissa julkaistaan myös tutkimus- ja asiantuntijatyöhön liittyviä videoita. Huomioi videon tekovaiheessa ohjeet ja kriteerit julkaistaville videojulkaisuille ja suunnittele videon sisältö huolellisesti. Ehdotus audiovisuaalisesta tallenteesta (video) lähetetään julkaisutoimikunnalle osoitteeseen julkaisut@vamk.fi.

Julkaistavaksi esitetyn videon tulee täyttää seuraavat OKM:n julkaisukriteerit:

 • Julkaisu pohjautuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu.
 • Vähintään yhdellä tekijällä on palvelussuhde VAMKiin.

OKM:n julkaisukriteerien mukaan audiovisuaaliseksi julkaisuksi ei hyväksytä:

 • Televisio- tai radiohaastatteluja
 • Audiovisuaalisia opetusmateriaaleja, jotka on tehty pelkästään yksittäisiä kursseja varten
 • Mainosmateriaaleja

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Videon nimi
 • Tekijät
 • Linkki tallennettuun videoon (esim. youtube)
 • Ehdotus mihin verkkolehden kategoriaan video tallennetaan
 • Ehdotus videon asiasanoista: https://finto.fi/yso/fi/
 • Johdantoteksti (ingressi) videolle (4-5 riviä)
 • Mahdollinen kuvaehdotus videoon liittyen

Videoiden saavutettavuus

Videoiden osalta saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että videot täytyy tekstittää, WCAG kriteeri 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). Vain silloin, kun video on tekstin mediavastine ja sellaiseksi merkitty, sitä ei tarvitse tekstittää.

Tekstityksellä tarkoitetaan sitä, että suomenkielisessä videossa on suomenkielinen tekstitys siitä äänisisällöstä, jonka katsoja kuulee. Puheen lisäksi pitäisi tekstittää myös sellaiset äänet, jotka ovat ymmärtämisen kannalta tärkeitä, mutta joissa äänen aiheuttama tapahtuma ei näy. Tekstityksen pitäisi seurata videolla kuuluvaa puhetta ja mahdollisesti muita tekstitettäviä asioita. Lisätietoa: Saavutettavasti.fi -palvelusta

VAMKin yhteyshenkilö: Sanni Saari

 

Videojulkaisun ilmoittaminen VAMKin julkaisutiedonkeruuseen

Videojulkaisut kuuluvat julkaisutyyppiluokkaan I. Näitä ei voida ilmoittaa Justuksen kautta. VAMKin julkaisutiedonkeruusta vastaava ilmoittaa tiedot vuosittain OKM:n tiedonkeruuseen, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Energiaa-lehden Word-tiedosto

Lataa pohja täältä.

Energiaa-lehden julkaisun tallennus (Justus)

Ohjeet

(vaatii kirjautumisen henkilöstöintraan)

Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Rekisteri Verkkolehti Energiaan kirjoittajista

2. Rekisterinpitäjä
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3)
Wolffintie 30, 65200 Vaasa

3. Rekisterinpitäjän edustaja
rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen
etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 207 663 400

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
markkinointisuunnittelija Eva Sundell
etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 207 663

5. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava
tietosuojavastaava Eija Grims
etunimi.sukunimi@vamk.fi, +358 207 663 526
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän
tieto-suojavastaavalle.

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Palvelu sisältää henkilötietoja artikkeleissa, kuvailutiedoissa, kirjautuneiden käyttäjien tiedoissa ja palvelun keräämissä lokitiedoissa.
Tietoja käsitellään palvelun toteuttamisen mahdollistamiseksi.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
mukaiset perusteet:
a) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);
b) käsittely on tarpeen rekisteröidyn työsopimuksen täytäntöönpanemiseksi (GDPR 6 art.
1.b).
Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoluja koskevaan lainsäädäntöön.

8. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:
•Nimi
•Sähköpostiosoite
Palvelu on Google Analytics -seurannassa. Sen osalta kerättävät tiedot ovat seuraavat:
•Selaintyyppi/-versio (esim. Internet Explorer 11)
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 13 ja 14
2
•Selaimen kieliversio (esim. suomi)
•Käyttöjärjestelmä (esim. Windows 10)
•Laitemerkki, laitetyyppi, laitemalli
•Näyttötyyppi
•Viittaava URL (edellinen sivu, jolla vierailtu)
•Sivulataukset
•Klikkaukset
•Maa, alue ja kaupunki, josta pyyntö lähetettiin
•Hakuoperaattorit
Myös palveluun tallennetuissa aineistoissa saattaa olla henkilötietoja, kuten henkilönimiä tai -kuvia. Näistä tiedoista vastaa Vaasan ammattikorkeakoulu aineiston tuottaneena
organisaationa.

9. Käytettävät tietojärjestelmät
Tiedot ovat Word muodossa ja ne säilytetään VAMKin omalla verkkolevyllä. Word-tiedostoon
on pelkästään verkkolehden ylläpitäjillä oikeus.

10. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään henkilöltä itseltään.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Lisäksi henkilötietoja säilytetään mahdollisen lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

12. Henkilötietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset
Rekisterin henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla niille, joilla on lakiin perustuva oikeus (esim. opetus- ja kulttuuriministeriö) saada rekisteristä tietoja.

13. Henkilötietojen siirto ja luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet
a) manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto käsitellään ja arkistoidaan tilassa, joka on lukittu ja jossa on kulunvalvonta.b) Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot
Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät henkilöstöstö vain ne, joilla on työnsa puolesta niihin oikeus.
TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus,
artiklat 13 ja 14
3

15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus
• saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
• saada pääsy tietoihin
• oikaista tietoja
• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi (ei mikäli esim. lainsäädännöstä johtuva syy kuten
AMKille kuuluva julkisen vallan käyttäminen)
• rajoittaa tietojen käsittelyä
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• vastustaa tietojen käsittelyä
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon jos rekisteröity kasoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.).
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän tieto