VAMK TKI Advisory Board jäsenet

Anna-kaisa_valkama.jpg 

Anna-Kaisa Valkama, Ohjelmajohtaja Oy Merinova Ab

Olen Anna-Kaisa Valkama intohimoisesti Vaasan seudun energiaklusterin kehittämiseen suhtautuva ohjelmajohtaja Oy Merinova Ab:ltä. Olen työskennellyt nyt Merinovalla 14 vuotta vastaten erilaisista energiateknologian TKI- hankkeista ja ohjelmista. VAMKin TKI-toiminnan kehittämiseen tuon mukanani erityisesti tiiviit kontaktit seudun energiateknologia-alan yrityksiin ja paljon ajankohtaista tietoa alan tulevaisuudesta, unohtamatta tietenkään vahvaa hanketaustaani.

Globaalit hiilineutraaliustavoitteet ja vihreä siirtymä luovat valtavan markkinapotentiaalin, johon Suomesta ja erityisesti Vaasan seudulta löytyy maailman parasta osaamista. Globaalin ilmastohaasteen ratkaisemiseksi tarvitsemme kaikki toimijat mukaan yhteistyöhön. VAMKin TKI-alustat luovat luontevan yhteistyöalustan näiden globaalien haasteiden pureksimiseen ja samalla suomalaisen teollisuuden kannalta merkittävien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen. On suuri ilo ja kunnia saada olla mukana!

Sanna_rantala.jpg 

Sanna Rantala, Henkilöstöjohtaja Vaasan Sähkö Oy

TKI-Advisory Boardiin tuon mukanani näkökulmaa työelämän tarpeista ja odotuksista energiateollisuuden toimijan näkökulmasta – unohtamatta

Avainsanoina näen yhteistyön ja rohkeuden. Vahvuutena on halu tehdä asioita yhdessä ja tuoda ennakkoluulottomasti eri toimijoita yhteen – tämä näkyy hyvin VAMKin toiminnassa ja sitä on hyvä ylläpitää ja vahvistaa. TKI -alustojen toivon luovan rohkeita avauksia ja käytännöläheisiä ratkaisuja tukemaan kasvua ja hyvinvointia. Yhteistyöllä haasteista voidaan luoda myös mahdollisuuksia.

Juhani-soini.jpg 

Juhani Soini, Vararehtori Turun ammattikorkeakoulu

Vastuullani TuAMKissa on sekä tutkimuksen että koulutuksen asiakokonaisuudet ja verkostoyhteistyö, erityisesti eri alojen asiantuntijoiden verkostojen sekä ekosysteemien rakentaminen. Toimin vararehtoritehtäväni ohella hallitusammattilaisena useissa PK-yrityksissä ja dosenttina sekä Turun että Tampereen yliopistoissa. Oma erikoisalani on lääketieteellinen tekniikka ja siihen olennaisesti liittyvä systeemiteknikka.

Vaasan ja Suomen suurimmat mahdollisuudet liittyvät vientiteollisuuteen, B2B-tuotteiden kehittämiseen ja tästä syntyvään kasvavaan teolliseen liikevaihtoon. Tämä edellyttää vahvoja TKI- ja alihankintaverkostoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vaasan alue on mm. energiaosaamisensa osalta hyvin vahvassa asemassa ja tämä heijastuu kansallisesti laajalti myös muualle Suomeen. Haasteena tulee olemaan kova kilpailu osaavasta työvoimasta, jota voidaan helpottaa vahvoilla yhteistyöverkostoilla ja tehokkailla alihankintaketjuilla.

Paula_erkkila.jpg 

Paula Erkkilä, Toimitusjohtaja Pohjanmaan kauppakamari

Työni on auttaa vientivetoista aluettamme ja yrityksiämme menestymään. Tässä tärkeää ovat alueen veto- ja pitovoiman vahvistaminen, osaavan työvoiman saatavuus sekä hyvät liikenneyhteydet ja toimiva infrastruktuuri. Kehittäminen ja kehittyminen ovat sanat, joihin tunnen paloa. Tämän vuoksi hakeudun sinne missä tapahtuu, missä uusille ajatuksille peukutetaan ja missä haasteet nähdään mahdollisuuksina. Siksi lähden innolla mukaan tähän VAMKin TKI-alustojen Advisory Boardiin.

Näen tällaiset alustat hienoina kohtaamispaikkoina ihmisten välillä sekä uusien oivallusten mahdollistajina. Haasteemme ovat varsin positiivissävytteisiä: saamme olla tarjoamassa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin kehittäen yhä uusia toimintatapoja. Näen, että olemme nyt jonkin aivan uuden äärellä, ja voimme positioida asemamme niin Suomessa kuin kansainvälisesti keskiöön. Odotan työltämme rohkeita visioita, ketterää kokeilemista ja kaikki rajat ylittävää osallistamista.

 Mats_brandt.jpg

Mats Brandt, Strategiajohtaja Pohjanmaan hyvinvointialue

Strategiassamme pitkän aikavälin tavoitteina on saada aikaan mm. yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto, kehittämiseen kannustava ilmapiiri, kestävä kehitys, asiakas- ja potilasturvallisuus Pohjoismaiden huipulla ja korkea ja jatkuvasti kehittyvä ammattitaito.

Paremman tietojohtamisen kautta saatava yhä parempaa vaikuttavuutta, kehitystä tehokkuudessa ja laadussa digitalisaaation ja tekoälyn avulla.

Mika_Palosaari.jpg

Mika Palosaari Pohjanmaan Työ- ja Elinkeinotoimisto

Maailman sähköistyminen näkyy ja kuuluu ympärillämme. Näihin havaintoihin nivoutuvat haasteemme ja mahdollisuutemme. Saamme olla mukana energiamuutoksessa, joka koskettaa kaikkia – ja vieläpä palvelee globaaleja ympäristöhaasteita. Näissä meillä on mahdollisuus olla tienrakentajana. Suuri haaste liittyy työvoiman riittävyyteen ja sen laadukkaaseen saatavuuteen. Tässä VAMKin TKI-alustoilla yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa on hyvät mahdollisuudet rakentaa ratkaisuja tulevaisuuteen.

 Kai_kamila

Kai Kamila, Vice President HR & Internal communication Wärtsilä Oyj

Alueemme suurimmat mahdollisuudet ovat Energiaklusterin ympärillä joka kasvaa ja kehittyy koko ajan. Tavoittenamme on johtaa muutosta energia alueella kohti joustavempia ja kestävää kehitystä tukevia energia ratkaisuja, tämän onnistumiseksi tarvitsemme koulutus- ja kehitysohjelmia jotkla tukevat tätä. Alueemme suurimpana haasteena näen riittävän työvoiman saaminen ja houkutteleminen alueellemme.

Heidi_Kuusniemi 

Heidi Kuusniemi, Digitaalitalouden tutkimusalustan johtaja & tietotekniikan professori Vaasan yliopisto

Nimeni on Heidi Kuusniemi, ja olen Vaasan yliopiston digitaalitalouden tutkimusalustan johtaja sekä tietotekniikan professori. Olen myös Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen navigointiteknologian osa-aikainen tutkimusprofessori sekä Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan jäsen. Olen toiminut tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä paikkatieto- ja tietoliikenneteknologioiden parissa yli 18 vuoden ajan tutkimuslaitos-yritysyhteistyökentässä. Vaasan yliopistolla meillä on digitaalitaloudessa parin vuoden aikana kasvanut monitieteinen TKI-hankekanta digitalisaation eri näkökulmista yhteistyössä muiden korkeakoulujen sekä useiden yritysten kanssa. Kehitämme tiedettä ja tutkimusta digitalisaation saralla hyödyttämään yhteiskunnan eri osa-alueita sekä teollisuuden kasvua - tuottamaan uutta tietoa kestävämpään datatalouteen. VAMK:n TKI-toimintaan tuon läheisen yhteistyön ja kumppanuuden Vaasan yliopiston kanssa, sekä verkostoni tietotekniikan TKI-alalta. Alueellisessa toisiaan täydentävässä yhteistyössämme on voimaa!

Alueemme suurimmaksi mahdollisuudeksi näen yhteistyön – niin yritys-korkeakouluyhteistyön, korkeakoulujen välisen yhteistyön, julkisen sektorin, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön sekä alueemme vahvan Pohjoismaisen yhteistyön, jotka kaikki ovat erityisiä alueellamme. Suurimpana haasteena näen tällä hetkellä osaavan työvoiman saatavuuden vientivetoiselle teollisuusklusterillemme, mihin korkeakoulusektorilla voimme yhdessä voimakkaasti vaikuttaa kasvun mahdollistamiseksi. VAMK:n TKI-alustat kiihdyttävät alueemme TKI-yhteistyötä entisestään, mikä vahvistaa osaamista ja uuden tekemistä.

Mika_hakosalo.jpg 

Mika Hakosalo

Olen tehnyt TKI-työtä monessa eri roolissa, yrittäjänä, yrityskonsulttina, projektipäällikkönä, projektijohtajana ja organisaatiokonsulttina yritysten ja kaupunkien sekä akatemian kanssa. Lisäksi olen toiminut opettajana ja kouluttajana innovaatioasioissa ammattikorkeakouluissa, erilaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja yliopistoissa. Yhteensä minulla on 30 vuoden kokemus TKI-toiminnasta.

 tommi-maki

Tommi Mäki, Yrittäjä ja Vaasan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.)

Toimin monialayrittäjänä useassa yrityksessä. Roolinani yritysten nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehittämien.

Suurimmat haasteet liittyvät seudun vetovoimaan ja siihen, miten alueemme pärjää kilpailussa suuria kasvukeskuksia vastaan. Yritysten ja myös kaupungin tulee näyttäytyä moderneina, viihtyisinä ja uusia sukupolvia houkuttelevina paikkoina työskennellä ja asua.

 Ulrika-Palmberg.jpg

Ulrika Palmberg, Hallituksen puheenjohtaja VAMOK

Olen Ulrika Palmberg, Vaasan Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin hallituksen puheenjohtaja ja neljännen vuoden tradenomi-opiskelija. TKI-toimintaan tuon opiskelijoiden näkökulmaa.

 Joakin_strand.jpg  

Joakim Strand, Kansanedustaja (RKP) ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Olen ollut mukana mahdollistamassa ja lähellä seuraamassa useita alueemme yksityistä ja julkista sektoria yhdistäviä TKI-alustoja, esim. FAIR (sähköinen lentäminen), Aurora Botnia & Vaskiluodon hiilestä luopuminen. Kansallisella tasolla jäsenyys parlamentaarisessa TKI-työryhmässä sekä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajuus ovat mielenkiintoisia myös VAMK:in osalta. Korkeakoulumaailmassa olen tällä hetkellä Åbo Akademin Säätiön valtuuskunnan sekä Högskolestiftelen i Österbotten valtuuskunnan jäsen. Aikaisemmin olen ollut mm. Vaasan yliopiston InnoLabin advisory boardissa sekä VAMK Oy hallituksessa. Mielelläni hyödynnän myös pohjoismaisia kontaktejani VAMKin TKI-toiminnan hyväksi.

Vaasan seudun toimijoilla on aivan uniikki mahdollisuus olla globaali edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa panostamalla erityisesti energia- ja ympäristöteknologian systeemitason TKI & liiketoimintaosaamiseen. 

 matias_makynen.jpg  

Matias Mäkynen, Kansanedustaja (sd.)

Olen vaasalainen kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan jäsen sekä kansallisen parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja. Haemme työryhmässä parlamentaarisesti parhaita mahdollisia keinoja kansallisen TKI-rahoituksen kasvattamiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tuon työhön mukanani näkemystä poliittisen päätöksenteon näkymistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyen sekä verkostoja TKI-kentän eri puolille.

Vaasan alueen suurin mahdollisuus on laajapohjaisessa ja uusia malleja kehittävässä yhteistyössä. Sen ansiosta olemme alueena selvästi väestöpohjaamme vaikuttavampi ja suurempi tekijä TKI-kentässä. Toivon VAMKin alustojen tuovan arjen TKI-työtä yhä lähemmäs erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa on valtava potentiaali. Osaajien lisäksi VAMK voi tuoda yrityksille verkostoja ja näkymiä erilaisiin TKI-panostusten mahdollisuuksiin.