Vaasan ammattikorkeakoulun datapolitiikan linjaukset

Datapolitiikassa kuvataan Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimustyössä syntyvän, digitaalisessa muodossa olevan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotasoiset periaatteet ja linjaukset. Tavoitteena on FAIR-periaatteen mukaan tutkimusdatan ja siihen liittyvän kuvailutiedon löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys sekä viitattavuus ja asianmukainen säilytys. Datapolitiikka ohjaa ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa tuotetun tutkimusdatan käsittelyä ja sitä tukee datapolitiikan toimenpideohjelma.

Vaasan ammattikorkeakoulussa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen ja tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuudella edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Aineistot pyritään saamaan julkisesti saataville ja silloinkin, kun julkaiseminen ei perustellusta syystä ole mahdollista, julkaistaan tieto aineiston olemassaolosta, aiheesta, ajankohdasta, omistajasta ja muu keskeinen kuvailu (ns. metadata). Vaasan ammattikorkeakoulussa noudatetaan tutkimusaineistojen hallinnassa, avaamisessa sekä suojaamisessa hyvää aineistonhallintatapaa, tutkimuseettisiä periaatteita, lainsäädäntöä ja sopimuksia sekä Vaasan ammattikorkeakoulun omia ohjeita ja määräyksiä.

Hanketoiminnassa tehdään hankekohtaisesti aineistonhallintasuunnitelmat, joissa määritellään aineistojen käsittelyn, säilytyksen sekä avaamisen periaatteet, ja immateriaalioikeuksista sovitaan jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Hankkeiden toteutusaikana aineistoa säilytetään pääsääntöisesti Vaasan ammattikorkeakoulun järjestelmissä ja hankeajan jälkeen aineiston julkaisemisessa ja pitkäaikaissäilytyksessä voidaan hyödyntää myös kansallisia ja kansainvälisiä palveluita. Aineiston metadata tullaan saattamaan julkisesti saataville. Jokainen tutkija on itse velvollinen huolehtimaan datapolitiikan linjausten noudattamisesta.

Vaasan ammattikorkeakoulun datapoliittista linjaa päivitetään säännöllisesti. Sähköisen säilyttämisen ratkaisuja kehitetään sisäisesti ja lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana kansallisessa yhteistyössä tutkimustiedon avoimuuden kehittämisessä. Vaasan ammattikorkeakoulu vahvistaa avoimuutta edistäviä kumppanuuksia, seuraa kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden datanhallintainfran kehitystä ja hyödyn-tää valmiita ratkaisuja ja palveluita, kun ne vastaavat tarpeita.