Kehity kanssamme muuntuvan työelämän osaajaksi!

VAMKin pedagoginen ohjelma:

Kehity kanssamme muuttuvan työelämän osaajaksi!

Toteutamme VAMKissa uutta luovaa työelämäpedagogiikkaa.
Pedagoginen toimintamme nojautuu yhdessä muotoiltuihin pedagogisiin linjauksiin.

_____________

teksti:  Sanna Eronen, kuvat: Studio Andrei

1

Opetus, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt ovat lähtökohtaisesti avoimia ja saavutettavia.

2

Tuemme opiskelijan yksilöllistä urapolkua ja edistämme ammatilliseen asiantuntijuuteen kasvua.

3

Toteutamme rohkeasti uutta luovaa ja innovatiivista pedagogiikkaa.

4

Opiskelijamme kehittävät digitaalisia valmiuksiaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

5

Rakennamme ja kehitämme pedagogista osaamista ja johtajuuttamme opiskelijoiden menestymisen mahdollistamiseksi.

6

Mahdollistamme yhteisönä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset kokemukset ja yhdessä oppimisen.

7

Meidän opiskelijana olet osa työelämän verkostoja ja kumppanuuksia.

Johdanto

Vaasan ammattikorkeakoulun uutta luova työelämäpedagogiikka on osaamisperustaista. Se on luontevaa ja tiivistä dialogia opiskelijoidemme, työelämän ja erityisesti Pohjanmaan alueen elinkeinoelämän kanssa. Samalla se on jaetun pedagogisen asiantuntemuksemme kehittämistä osana tätä dialogia.

Olemme vahva ja proaktiivinen alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen kumppani opetuksen ja oppimisen tuen ja kehittämisen kentällä. Edistämme vaasalaisen ja suomalaisen korkeakoulupedagogiikan, opetus- ja ohjausosaamisen ja pedagogisen hyvinvoinnin tasoa ja mainetta. Olemme houkutteleva ja tunnettu oppiva yhteisö, johon halutaan kiinnittyä ja jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

Vastaamme muuttuvan työelämän tarpeisiin kehittämällä fyysistä ja digitaalista kampustamme oppijalähtöisesti. Opetuksen tuen ja kehittämisen rakenteet ja toimijat edistävät ja tukevat jatkuvaa oppimista, rohkeaa kokeilukulttuuria, monimuotoista pedagogiikkaa sekä tutkivaa, luovaa ja yhteisöllistä opettajuutta ja osaamisen jakamista.

Työelämän jatkuva muutos näkyy arjessamme monin tavoin.

 1. Kehitämme työelämää ja sen käytänteitä,
 2. tuotamme uutta asiantuntemusta ja osaajia työelämän muuttuviin tarpeisiin ja
 3. kehitymme ja opimme koulutusorganisaationa ja pedagogisena yhteisönä.

Uutta luova työelämäpedagogiikka tukee opiskelijan ja opettajan hyvinvointia. Yhteisöllisyyden, opiskelutaitojen, uravalmiuksien ja toimijuuden tukeminen ovat kaikki osa sitä isoa kokonaisuutta, johon opiskelijamme meille tullessaan kiinnittyvät. Tarjoamme myös henkilöstöllemme oppivan ja kehittyvän avoimen työyhteisön, jossa uuden luominen, yhdessä innostuminen ja osaamisen jakaminen kannattelee opetustyön arjessa.

Vamk pedakuvat 3

Linjauksista ohjelmaksi ja kohti arjen askelia

Ammattikorkeakoulun tehtävät rakentuvat ja linkittyvät pedagogiikan ympärille. Vaasan ammattikorkeakoulun pedagoginen näkemys ja linjaukset syntyivät työyhteisömme yhteisellä muutosmatkalla VAMKin pedagogisen kehittämisen teemavuonna 2022.

Pysähdyimme vuoden aikana säännöllisesti pohtimaan ja sanoittamaan opetusajatteluamme eri työpajoissa ja foorumeilla. Samana vuonna loimme VAMKiin uusia vertaistuen ja pedagogisen johtamisen rooleja ja loimme tilaa opetuksen yhteiskehittämiselle ja pedagogiselle johtamistyölle. Päädyimme pedagogiseen näkemykseen ja seitsemään erilliseen linjaukseen, jotka kuvaavat oppivaa yhteisöämme ja sen toimintatapoja ja antavat suuntaviivoja tulevaan.

Pedagoginen ohjelma on yksi ammattikorkeakoulumme pedagogisen johtamisen työväline, ja siihen liittyviä toimia seurataan johdon pedafoorumissa. Pedagogiseen ohjelmaan ja sen linjauksiin liittyviä askelia tuetaan palvelumuotoilun ja oppimisen muotoilun keinoin. Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti vastaamaan ennakoituja kehittämistarpeita. Toiminnasta raportoidaan johtoryhmälle puolivuosittain.

 

Vamk pedakuvat 4

1. Opetus, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt ovat lähtökohtaisesti avoimia ja saavutettavia.

Vastuu: Koulutusjohtaja, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö, TKI-päällikkö

 

Opetuksen, oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen avoimuus ja saavutettavuus edistävät kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja oppivaan yhteisöömme kiinnittymiseen. Tuemme opiskelijoitamme riittävien korkeakouluvalmiuksien saavuttamisessa myös jo ennen tutkinto-opintojen alkua.

Avoimuus ja saavutettavuus liittyvät opetuksemme kokonaislaatuun. Opetuksen avoimuus VAMKissa tarkoittaa oppimaan pääsyn ja osallistumisen mahdollisuuksien lisäämistä, opetuksen yhteiskehittämistä, oppijakeskeisyyttä, selkeitä ja linjakkaita osaamistavoitteita ja arviointikriteereitä, läpinäkyviä palautekäytänteitä, sekä mm. omien ja toisten laatimien avoimien aineistojen käyttöä osana opetusta. Tuemme ja kannustamme opettajiamme suunnittelemaan ja julkaisemaan avointa ja saavutettavaa opetusmateriaalia sekä edistämään entistä vahvempaa oppijakeskeisyyttä sekä yhteisopettajuutta omassa työssään.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • TKIO (Tutkimus, kehitys, innovaatiot ja osaaminen) linjauksen toimenpiteet avoimesta oppimisesta käynnistyvät 2023 aikana.
  Toimijat: ATT-ryhmä, Opetuksen tuki ja kehittäminen
 • Osaamisperustaisuuspilotit: AMK ja YAMK -pilottitutkinnot ja opettajatiimit.
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, opettajat
 • Monimuotoinen opetus: Podcastit ja videot opetuksessa ja oppimisessa.
  Toimijat: Digipeda-tiimi ja opettajat
 • Saavutettavuussuunnitelman toimenpiteet liittyen opetukseen ja oppimiseen toteutetaan 2023 aikana.
  Toimijat: Laatupäällikkö, digipeda-tiimi ja opettajat
 • Johdatus korkeakouluopintoihin-opintojakson rakentaminen ja pilotointi kansainvälisille tutkinto- opiskelijoille (en).
  Toimijat: Opetuksen ja oppimisen palvelut

Askelia ja toimijoita: 2024

 • TKIO-linjausten mukaisen kehittämistyö ja seuranta jatkuu suunnitelman mukaisesti.
  Toimijat: ATT-ryhmä, Opetuksen tuki ja kehittäminen
 • Osaamisperustaisuustyö: muut opetussuunnitelmat ja opintojaksot.
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, opettajat
 • Monimuotoinen opetus: Videot ja Moocit opetuksessa ja oppimisessa.
  Toimijat: Digipeda-tiimi ja opettajat
 • Selkeän kielipolun rakentaminen ei-suomenkielisille.
  Toimijat: Kielten tutkintovastaavan kokoama ryhmä
 • Johdatus korkeakouluopintoihin-opintojakson laajentaminen suomenkielisille opiskelijoille.
  Toimijat: Opetuksen ja oppimisen palvelut

Vamk pedakuvat 5

2. Tuemme opiskelijan yksilöllistä urapolkua ja edistämme ammatilliseen asiantuntijuuteen kasvua.

Vastuu: Koulutusjohtaja, Urapalvelut, opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat, Opiskelijahyvinvointityöryhmä ja Johdon pedafoorumi

Ammatillisen asiantuntijuuden kasvuun liittyy opiskelijoidemme toimijuuden tuki sekä oppijakeskeisyys ja osaamisperustaisuus kaikessa opetus- ja ohjaustyössämme. Ammattikorkeakoulumme opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta opinnoissaan ja urapolullaan. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista polkua. Jokainen opettajamme on ohjaaja.

Opiskelijoidemme toimijuuden tukemiseen ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvuun liittyy ajantasaisen sisältöosaamisen vahvistaminen ja varmistaminen. Sisältöosaamisen rinnalla korkeakoulututkintoon liittyy monia yleisiä taitoja ja valmiuksia. ARENEn kokoamat yleiset kompetenssit (ks. Arenen yhteiset AMK-tutkintoon ja YAMK-tutkintoon sisältyvät kompetenssit) tarjoavat hyvän rungon opetussuunnitelmiemme yleisten valmiuksien tavoitteille. Opetushallitus (2019) listaa tulevaisuuden taidoiksi mm. vuorovaikutus-, kommunikaatio- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuuden, oppimiskyvyn, monikulttuurisuustaidot, kokonaisuuksien hallinnan, itseohjautuvuuden, eettisyyden sekä tiedon hallinta- ja analysointitaidot. Myös oppijan tunnekokemukset omasta osaamisestaan ja mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää omaa osaamistaan läpi työuran ovat osa sitä toimijuutta, jota VAMKissa vahvistamme. Näiden valmiuksien kehittymisen tukeminen näkyy jokaisella osaamisperustaisesti kuvatulla opintojaksollamme ja opetussuunnitelmatyössämme.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • AHOT-prosessin päivitys ja kehittämissuunnitelma
  Toimijat: Opinto-ohjaajat
 • Ohjauksen kehittämisjuonteet:
  · ryhmänohjaus: opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat
  · harjoittelun ohjaus: harjoittelun vastuuopettajat
  · opinnäytetyön ohjaus: opinnäytetyöryhmä, ohjaavat opettajat
  mm. Pepin sopimusosion
  käyttöönotto ohjauksen tukena
  Toimijat: Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, harjoittelusta vastaavat opettajat, peppi-tiimi, opinnäytetöiden ohjaajat, opetuksen tuki ja kehitys
 • Orientaation päivitys.
  Toimijat: Urapalvelut, opiskelijahyvinvointi, koulutuspäälliköt, opettajat
 • Arenen yhteisten yleisten kompetenssien linjakkuuden edistäminen opetussuunnitelmatyössä.
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, opettajatiimi
 • Opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden edistäminen osana asiantuntijuuteen kasvua: viestintäsuunnitelma ja infot.
  Toimijat: Kansainvälisyyspalvelut, talent coach, koulutuspäälliköt, opettajat
 • Jatkuvan oppimisen ohjaussuunnitelma
  Toimijat: Jatkuvan oppimisen tiimi, koulutuspäälliköt

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Näytöt ja opinnollistaminen kehittämiskohteena.
  Toimijat: Opinto-ohjaajat
 • Ohjauksen kehittämisjuonteet:
  · ryhmänohjaus: opinto-ohjaajat ja ryhmänohjaajat
  · harjoittelun ohjaus: harjoittelun vastuuopettajat
  · opinnäytetyön ohjaus:opinnäytetyöryhmä, ohjaavat opettajat
  Ohjausosaamisen edistäminen.
  Toimijat: Toimijat: Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat, harjoittelusta vastaavat opettajat, peppi-tiimi, opinnäytetöiden ohjaajat, opetuksen tuki ja kehitys
 • Uraosaamisen ja opiskelutaidon ja -kyvyn juonteet opetussuunnitelmissa ja jatkuvassa oppimisessa.
  Toimijat: Urapalvelut, opiskelijahyvinvointi, koulutuspäälliköt, opettajat
 • Arenen yhteisten yleisten kompetenssien linjakkuuden edistäminen opetussuunnitelmatyössä.
  Toimijat:
  Koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, opettajatiimi
 • Kotikansainvälistymisen edistäminen: mm. korkeakouluverkostojenroolin vahvistaminen opetuksessa ja oppimisessa, monikieliset opintojaksot, Kaveri-toiminta
  Toimijat: Kansainvälisyyspalvelut, talent coach, koulutuspäälliköt, opettajat

Vamk pedakuvat 6

3. Toteutamme rohkeasti uutta luovaa ja innovatiivista pedagogiikkaa.

Vastuu: Koulutusjohtaja, Johdon pedafoorumi, HR-palvelut

Opetuksellamme on tiivis yhteys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme niin opetuksen sisällöissä, pedagogisissa toimintatavoissa ja työelämäyhteistyössä. Otamme rohkeasti käyttöön uusia opetusmenetelmiä, teknologisia ratkaisuja ja oppimisympäristöjä.

Tarjoamme opiskelijoillemme oppimisympäristön, joissa heille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää ideoitaan myös käytännössä, toimia luovasti ja omaksua uutta. Opiskellessa on turvallista hypätä epämukavuusalueelle. Monimuotoinen ohjaava palaute ja reflektion tuki opintojaksojemme aikana tukee oppijaa ja osaamistavoitteiden saavuttamista.

Kannustamme ja tuemme opettajiamme rohkeisiin kokeiluihin ja uusien pedagogisten menetelmien soveltamiseen. Kokeilut ja niistä oppiminen sekä osaamisen jakaminen ovat luonteva osa opettajan pedagogista vapautta, kuitenkin linjassa yhteisten tutkintotavoitteiden, opetussuunnitelman ja opetuksen muotojen kanssa. Tuemme kokeilukulttuuria ja palkitsemme pedagogisista innovaatioista ja osaamisen jakamisesta.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • Opetuksen tuen ja kehittämisen palveluiden rakentaminen: Digipeda-tiimin vahvistaminen
  Toimijat: Koulutusjohtaja, tietohallintopäällikkö, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö
 • Vertaistuen vahvistaminen osaamisen kehittämisessä ja kokeiluihin kannustamisessa: pedamentorimallin kehittäminen
  Toimijat: Opetuksen tuki ja kehittäminen, pedamentorit, tutkintovastaavat
 • Idea- ja innovointipajat opetuksen uudistamisen tukena.
  Toimijat: Opetuksen tuki ja kehittäminen, jatkuva oppiminen, digipeda-tiimi
 • Opetusteoista palkitsemisen edistäminen.
  Toimijat: Johdon pedafoorumi, opetuksen tuki ja kehittäminen

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Opetuksen tuen ja kehittämisen palveluiden rakentaminen: Pedagogisen asiantuntijan rekrytointi
  Toimijat: Koulutusjohtaja, tietohallintopäällikkö, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö
 • Kehittämisjuonteet pedamentoritoiminnassa.
  Toimijat: Opetuksen tuki ja kehittäminen, pedamentorit, tutkintovastaavat
 • Oppimismuotoilupajat opetuksen uudistamisen tukena.
  Toimijat: Opetuksen tuki ja kehittäminen, jatkuva oppiminen, digipeda-tiimi
 • VAMKin osaamismerkkiperhe.
  Toimijat:Opetuksen tuki ja kehittäminen

Vamk pedakuvat 7

4. Opiskelijamme kehittävät digitaalisia valmiuksiaan muuttuvan työelämän haasteisiin.

Vastuu: Koulutusjohtaja, tietohallintopäällikkö

Digitaaliset valmiudet ovat osin alakohtaisia ja osin geneerisiä valmiuksia hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia omassa asiantuntijatyössä ja uuden oppimisessa. Haluamme tämän linjauksen myötä sitouttaa koko yhteisömme tukemaan opiskelijoidemme digitaalisten valmiuksien kehittymistä. Hyödynnämme soveltuvia oppimisympäristöjä ja uutta teknologiaa, kuten eri oppimisalustoja, palveluita, tekoälyä ja VR-teknologiaa opetuksessamme ja törmäytämme opettajia ja opiskelijoita uuteen teknologiaan. Kyky oppia uutta ja soveltaa vastuullisesti oppimaansa on teknologian edistyessä keskeistä.

Luomme ja ylläpidämme yhteistyöverkostoja työelämään ja toisiin korkeakouluihin. Myös tämän yhteistyön kautta opettajamme ja opiskelijamme pääsevät kiinni uusiin teknologioihin. Tarjoamme tukea opiskelijoiden digitaalisten valmiuksien kehittymiseen, kuten ohjelmointiin, analytiikkaan, tekoälypohjaisten suurten kielimallien tai sosiaalisen median hallintaan myös eri projekteissa ja työelämäjaksoilla.

Tuemme opiskelijoidemme osaamista oman digitaalisen osaamisportfolion luomisessa ja oman osaamisen näkyväksi tekemisessä. Avaamme opiskelijoille myös studiotoimintaamme ja tarjoamme harjoittelupaikkoja opetuksen tuen ja kehittämisen mediantuotannon ja digitaalisen opetuksen tehtävissä.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • Tiekartta VAMKin opetuksen ja oppimisen digimaiseman kehittämiseksi
  Toimijat: Digipeda-tiimi
 • Videopalvelun hankinta ja VAMK-studiotilojen päivitys
  Toimijat: Digipeda-tiimi, tilapalvelut, tietohallinto
 • MOOC-osaamisen rakentaminen.
  Toimijat: Digipeda-tiimi, opettajat, tietohallinto
 • Digipedagogiikan ja digitaalisten palveluiden kartoitustyö.
  Toimijat: Digipalveluiden asiantuntija
 • Arvioinnin monimuotoistaminen: EXAM-tenttivierailut ja sähköiset kypsyysnäytteet.
  Toimijat: Digipeda-tiimi, opettajat
 • Opetuksen monimuotoistaminen: Podcastit opetuksessa ja opiskelussa
  Toimijat: Digipeda-tiimi, opettajat

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Tiekarttatyön mukainen digimaiseman kehitystyö jatkuu.
  Toimijat: Digipeda-tiimi
 • Hybrididemotilojen ja ministudiodemon rakentaminen. Opiskelijaharjoittelijoiden hyödyntäminen studiotoiminnan tukena.
  Toimijat: Digipeda-tiimi, tilapalvelut, tietohallinto
 • VAMKin MOOC-tuotanto.
  Toimijat: Digipeda-tiimi, tilapalvelut, tietohallinto
 • Osaamismerkkitoiminnan rakentaminen.
  Toimijat:
  Digipeda-tiimi

Vamk pedakuvat 8

5. Rakennamme ja kehitämme pedagogistaosaamista ja johtajuuttamme opiskelijoiden menestymisen mahdollistamiseksi.

Vastuu: Koulutusjohtaja, laatu- ja vastuullisuuspäällikkö, HR-palvelut

Kehitämme ammattikorkeakoulumme opettajien pedagogista osaamista ja opetuksen kehittämisen ja johtamisen rakenteita, rooleja ja toimintamalleja yhdessä. Henkilöstön osaamisen ja pedagogisen johtamisen kautta varmistamme toimintaympäristön, joka tukee opiskelijoiden oppimista ja menestymistä ja koko yhteisömme hyvinvointia.

Vahvistamme jo luotuja rakenteita ja niiden toimintaa (esim. johdon pedafoorumi ja pedaryhmät, yhteiset opetusvapaat kehittämispäivät, vuosittainen pedagoginen artikkelikokoelma, opetuksen kehittämisen teemapäivät ja vertaismentorointi). Rakennamme VAMKiin oman opetuksen tuen ja kehittämisen palvelumallin ja toimijaverkoston, jossa on myös vahvaa digitaalisen oppimisen ja kampuksen oppimisen tilojen kehittämisen osaamista. Teemme yhteistyötä opettajakorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa pedagogisen osaamisemme kehittämiseksi. Osallistumme korkeakoulupedagogiikan kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja tapahtumiin ja jaamme niistä opittua työyhteisössämme. Kannustamme henkilöstöä pedagogisiin julkaisuihin ja pedagogiseen tutkimukseen.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • Muotoilu monialaisten kehittämistiimien pedaohjelmatyön tukena: kanavat ja kehittämissyklimalli
  Toimijat: Laatupäällikkö, koulutusjohtaja
 • Tutkintovastaavien rekrytointi ja perehdytys (AMK-taso)
  Toimijat: Laatupäällikkö, koulutusjohtaja
 • Pedagoginen täydennyskoulutus: osaamisperusteisuus pedalinjausten perustana.
  Toimijat: HR-palvelut, opettajakorkeayhteistyö
 • Rakenteet, tilat ja foorumit opetuksen kehittämisen tukena: Opetusvapaat kehittämispäivät, pedakahvitoiminta, vertaistukitoiminta, pedagoginen julkaisutoiminta, vuosittaiset opetuksen ja oppimisen teemapäivät.
  Toimijat: Pedamentorit, koulutusjohtaja, opetuksen tuki ja kehittäminen, digipeda-tiimi, julkaisutoimikunta
 • Opiskelijoiden osallistaminen opintojaksojen kehittämistyöhön: Spark-palautesykli opetuksen kehittämisessä: tutkintovastaavat, OPS-vuosikellon päivitys: laatupäällikkö, koulutusjohtaja, yhteiset pedapäivät: pedamentorit
  Toimijat: Koulutusjohtaja, laatupäällikkö, koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, opettajat, pedamentori

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Tutkintovastaavatoiminnan laajentaminen (YAMK-taso).
  Toimijat: Laatupäällikkö, koulutusjohtaja
 • Laatukriteerit monimuotoisessa opetuksessa.
  Toimijat: Nimetty kehittämisryhmä, opetuksen tuki ja kehittäminen
 • Pedagoginen täydennyskoulutus: monimuotoinen, kohtaava (digi)pedagogiikka.
  Toimijat: HR-palvelut, opettajakorkeayhteistyö
 • Opetuksen tuen ja kehittämisen ja digipeda-tiimin vahvistaminen
  Toimijat: Koulutusjohtaja

Vamk pedakuvat 9

6. Mahdollistamme yhteisönä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset kokemukset ja yhdessä oppimisen.

Vastuu: HR-palvelut, Tapahtumatiimi, Opiskelijahyvinvointityöryhmä ja Urapalvelut

Tuemme ammattikorkeakoulussamme jaettua asiantuntijuutta ja yhdessä oppimista myös opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Avoin vuorovaikutus ja kohtaamiset opintojaksoilla ja erilaisissa tapahtumissa fyysisellä ja digitaalisella kampuksellamme edistävät hyvinvointia ja kampukselle, oppivaan yhteisöömme ja opintoihin kiinnittymistä.

Jokainen kohtaaminen on oppimistilanne ja samalla myös vuorovaikutustilanne, jossa opiskelijalla on oma aktiivinen roolinsa. Opintojaksoillamme ja tutkinnoissa panostetaan ryhmäytymiseen ja sujuvaan vertaisvuorovaikutukseen. Yhdessä oppimiseen ja yhteisiin kokemuksiin liittyy myös inklusiivisuus ja kansainvälisyys. Yhteisömme moninaisuus näkyy kampuksella kaksikielisinä palveluina ja monikulttuurisuusosaamista edistetään myös osana opetusta.

Yhdessä oppiminen näyttäytyy VAMKissa vahvasti tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnassamme, joka on kiinteästi integroitu opetukseen. Edistämme opiskelijoiden osallistumista ilmiölähtöisiin ja monialaisiin TKI-hankkeisiin, sekä työelämään verkottumista jo opintojen aikana. Yhdistämme opetuksen ja TKI-työn erilaisina opinnäytetyöaiheina, projekteina ja oppimistehtävinä, asiantuntijavierailuina, simulaatioina, bootcamp- ja hackathon-toimintana, jotka osaltaan linkittyvät TKI-työn edistämiseen. Kannustamme opiskelijoilta myös yhteisjulkaisuihin henkilökunnan kanssa.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • Tapahtumayhteistyön lisääminen: esim. Know yourself teemaviikko ja Career Day -toiminta.
  Toimijat: Opiskelijahyvinvointi, Urapalvelut, VAMOK, HR-palvelut, (alueen korkeakoulut)
 • TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi: kartoitus ja hyvien toimintatapojen jakaminen, pedagogiset ratkaisut
  Toimijat: Pedamentorit, koulutusjohtaja, opetuksen tuki ja kehittäminen, digipeda-tiimi, julkaisutoimikunta
 • Kotoutuminen ja kotikansainvälistyminen.
  Toimijat: Koulutusjohtaja, koulutuspäälliköt

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Alueellisen tapahtumayhteistyön lisääminen, esim. korkeakoulujen yhteiset urapäivät.
  Toimijat: Opiskelijahyvinvointi, Urapalvelut, VAMOK, HR-palvelut, (alueen korkeakoulut)
 • TKI-toiminnan ja opetuksen integrointi: toiminnan kehittäminen
  Toimijat: Pedamentorit, koulutusjohtaja, opetuksen tuki ja kehittäminen, digipeda-tiimi, julkaisutoimikunta
 • Buddy-toiminnan rakentaminen kotoutumisen ja kotikansainvälistymisen edistäminen.
  Toimijat: Koulutusjohtaja, koulutuspäälliköt

Vamk pedakuvat 10

7. Opiskelijanamme olet osa työelämän verkostoja ja kumppanuuksia.

Vastuu: Koulutusjohtaja, yksiköiden johtajat, koulutuspäälliköt ja Urapalvelut

Koulutamme osaajia tämän päivän työelämään yhteistyössä alueemme työnantajien kanssa. Tuemme yrityksiä tulevaisuuden osaajien rekrytoinneissa ja edistämme alueellisen elinkeinoelämän kehitystä sekä osaavan työvoiman saatavuutta integroimalla ja kiinnittämällä opiskelijat työelämään jo opintojen aikana. Edistämme lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen työkulttuuriin ja työllistymistä Vaasaan.

Opiskelijoillemme verkostot ja kumppanuudet näkyvät opintojaksojemme sisällöissä, toimintatavoissa, asiantuntijavierailuina, alumnitoimintana, simulaatioina ja erilaisina projektitöinä, tutkimus- kehitys- ja innovaatiohankkeina, opinnäytetöinä ja eri tapahtumina sekä kaikille kuuluvina urapalveluina.
Urapalvelumme tarjoavat tukea opiskelijoiden urasuunnitteluun, työnhakutaitojen kehittämiseen, oman osaamisen tunnistamiseen sekä ammatillisen verkoston rakentamiseen. Tuemme opiskelijoiden urasuunnittelua ja työnhakutaitojen kehittymistä mm. tarjoamalla yksilöllistä uraohjausta, järjestämällä erilaisia tapahtumia ja työpajoja sekä välittämällä tietoa työpaikoista, harjoittelupaikoista, työelämästä ja työnhausta.

Askelia ja toimijoita: 2023

 • Opintojaksojen työelämäyhteistyön ja työelämäpedagogiikan kartoitus ja
  osaamisen jakaminen
  .
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, Urapalvelut, opettajat, opetuksen tuki ja kehittäminen
 • Alumniyhteistyön syventäminen ja kehittäminen.
  Toimijat: Urapalvelut, opettajat, viestintä ja markkinointi, TKI-tiimi
 • Urapäivä/Career Day -toiminnan käynnistäminen VAMKissa.
  Toimijat: Urapalvelut
 • Urapalveluiden palvelumallin kehittäminen
  Toimijat: Urapalvelut
 • Yrittäjyysopintojen ja yrittäjyyspedagogiikan yhtenäistäminen sekä mahdollisuuksien luominen edetä yrittäjyyspolulla.
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, Urapalvelut, opettajat
 • Digitaalisuuden edistäminen työelämäyhteistyössä: yhteisen kohtaamisalustan käyttöönotto
  Toimijat: Urapalvelut
 • Harjoitteluprosessin ohjauksen kehittäminen
  Toimijat: Urapalvelut, harjoittelun vastuuopettajat

Askelia ja toimijoita: 2024

 • Työelämäyhteistyön vahvistaminen ja monipuolistaminen opintojaksoilla ja opetussuunnitelmissa.
  Toimijat: Koulutuspäälliköt, tutkintovastaavat, Urapalvelut, opettajat, opetuksen tuki ja kehittäminen
 • KV-opiskelijoiden integraation ja työllistymisen tukeminen.
  Toimijat: Urapalvelut, opettajat, viestintä ja markkinointi, TKI-tiimi
 • Alueellinen korkeakouluyhteistyö ura- ja rekrytointipäivissä.
  Toimijat: Urapalvelut

Lisätietoja:

Sanna Eronen

Koulutusjohtaja

Opetuksen ja oppimisen palvelut | Opetuksen tuki ja kehittäminen

sanna.eronen@vamk.fi | +358 207 663 626

Vamk pedakuvat 11