Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunnan kokoonpano ja jäsenet 1.1.2024-31.12.2025

  • yliopettaja Lotta Saarikoski, puheenjohtaja
  • yliopettaja Ossi Koskinen, varapuheenjohtaja
  • lehtori Kerstin Siegfrids, varsinainen jäsen
  • yliopettaja Riku Niemistö, varajäsen
  • sihteeri Lena Svartsjö
  • esittelijä Juha Vierola (paikalla ainoastaan kokouksissa, joissa käsitellään opiskelijavalintaa tai opiskeluoikeuden menettämistä koskevia oikaisupyyntöjä)
  • opiskelija Ilmari Ohristo, varsinainen jäsen (VAMOK)
  • opiskelija Ida Juolahti, varajäsen (VAMOK)

Tutkintolautakunnan ohjesääntö

1 § Tutkintolautakunta, sen tehtävät ja kokoonpano

Ammattikorkeakoululaki (932/2014 § 19) määrää, että ammattikorkeakoululla täytyy olla tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunta käsittelee myös Ammattikorkeakoululain 57 §:n tarkoittamat oikaisuvaatimukset.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on yksi tutkintolautakunta. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yliopettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toinen on ammattikorkeakoulun opettaja ja toinen tutkintoon tähtäävän koulutuksen opiskelija. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimittää ammattikorkeakoulun hallitus.

Ehdotuksen opettajaedustajista ja heidän varaedustajistaan tekevät koulutusyksiköt. Opiskelijaedustajasta ja hänen varaedustajastaan esityksen tekee Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallitus.

2 § Oikaisupyynnön käsittely ja päätöksenteko opintosuorituksen arviointia koskevassa asiassa

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija saa pyytää siihen  kirjallisesti oikaisua, arvioinnista sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä.

Asian eteneminen ennen tutkintolautakunnan käsittelyä:

  • Opiskelijan on tehtävä opintojakson arvosanaa koskeva kirjallinen oikaisupyyntö opettajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opiskelijan on tehtävä hyväksilukemista koskeva kirjallinen oikaisupyyntö hyväksilukemispäätöksen tehneelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (L 257/2015 § 57.) Oikaisupyyntöön on vastattava viimeistään 14 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta. Määräaika ei kulu vapaajakson aikana.
  • Jos sopuun ei päästä tai opiskelija ei saa vastausta määräajassa oikaisupyyntöönsä, opiskelija vie tiedon tilanteesta kirjallisesti tutkintovastaavalle. Tutkintovastaava on välittäjänä asiassa ja tarvittaessa ottaa asian käsittelyyn mukaan opettajan/hyväkäsilukemispäätöksen tehneen esihenkilön. Tutkintovastaava kirjaa oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät ajankohdat ja sisällöt. Mikäli oikaisuvaatimus kohdistuu tutkintovastaavan arviointiin tai hyväksilukemispäätökseen, opiskelija asioi tutkintovastaavan esihenkilön kanssa.

Jos edellä kerrottu prosessi ei johda opiskelijaa tyydyttävään tulokseen, hän voi hakea oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa kirjallisen selvityksen saamisesta. Oikaisupyyntö tulee toimittaa opintotoimistoon (opintotoimisto@vamk.fi)  tutkintolautakunnalle osoitettuna. Tutkintolautakunta ottaa asian käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisuhakemuksen saapumisesta lukuun ottamatta vapaajaksoa.

Tutkintolautakunnan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouksen kutsuu koolle tutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun kaikki kolme tutkintolautakunnan jäsentä tai varsinaisten jäsenten henkilökohtainen varajäsen on läsnä.

Kokouksessa käsitellään opiskelijan tekemä kirjallinen oikaisuhakemus ja oikaisuhakemuksen kohteena olevan arvioinnin/ hyväksilukupäätöksen antajan kirjallinen vastine. Tutkintolautakunnan jäsenillä on oikeus tutustua kaikkiin tutkintolautakunnan käsiteltävänä oleviin asiakirjoihin. Tutkintolautakunta valmistelee päätöstään hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä. Jos tutkintolautakunta ei ole päätöksessään yksimielinen, ratkaisu tapahtuu enemmistöpäätöksellä. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat tutkintolautakunnan kokouksessa läsnä olleet edustajat sähköisesti. Tutkintolautakunnan päätöksestä opintosuorituksen arviointia/hyväksilukupäätöstä koskevassa asiassa ei voi valittaa.

3 § Oikaisupyynnön käsittely ja päätöksenteko opiskelijavalintaan ja opiskeluoikeuden  menettämiseen koskevassa asiassa 

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia tutkintolautakunnalta oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Opiskelija saa vaatia tutkintolautakunnalta oikaisua Ammattikorkeakoululain 32 §:n mukaisesti opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tutkintolautakunnan kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokouksen kutsuu koolle tutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun kaikki kolme tutkintolautakunnan jäsentä tai varsinaisten jäsenten henkilökohtainen varajäsen on läsnä.

Opiskelijavalintaan ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevissa asioissa tutkintolautakunta tekee päätöksen opiskelijapalveluiden päällikkö esityksestä. Näissä kokouksissa kokouksen sihteerinä toimii tutkintolautakunnan sihteeri.

Opiskelija voi hakea muutosta opiskelijavalintaa, tai opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan tutkintolautakunnan päätökseen,  Ammattikorkeakoululain 58 §:n mukaisesti.

4 § Tiedottaminen, toimeenpano ja arkistointi

Opintosuorituksen arviointia koskevassa asiassa tutkintolautakunnan puheenjohtaja tiedottaa kirjallisesti asianomaiselle opiskelijalle sekä arvioinnin tai hyväksilukupäätöksen tehneelle opettajalle lautakunnan päätöksestä. Lisäksi päätöksestä tiedotetaan asianomaisen opettajan  esihenkilölle  päätöksen toimeenpanon seurantaa varten.

Opiskelijavalintaan ja opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa asiassa lähettää kokouksen sihteeri tutkintolautakunnan päätöksen oikaisuvaatimuksen tekijälle ja muille asianosaisille mahdollisia toimenpiteitä varten.

Asiakirjojen oikaisuprosessin aikaisesta säilyttämisestä huolehtii tutkintolautakunnan  sihteeri. Oikaisuprosessin jälkeen pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.  Tutkintolautakunnan sihteeri arkistoi asiakirjat Vamk:n arkistointiohjeen mukaisesti.

5 § Kokouspalkkiot

Opiskelijoiden kokouspalkkioissa noudatetaan ammattikorkeakoulun kokouspalkkiokäytäntöjä.

6 § Voimaantulo

Muutokset tutkintolautakunnan ohjesääntöön hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus.  Tämä tutkintolautakunnan ohjesääntö täsmentää tutkintosääntöä tutkintolautakunnan toiminnan osalta.  

Ohjesääntö on hyväksytty ammattikorkeakoulun pedajohdon foorumilla sovellettavaksi 1.1.2024 alkaen ja vahvistettu Vaasan ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 3/2024