Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja ihmisen yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuoja kattaa kaiken Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) toiminnan, jossa käsitellään henkilötietoja. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), kansallista lainsäädäntöä sekä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita.

Näiltä sivuilta löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tutustu VAMKin tietosuojapolitiikkaan: Tietosuojapolitiikka – VAMK

1. Henkilötietojen käsittely VAMKissa

Yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. VAMK käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilökunnan sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteessa olevien henkilöiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely tapahtuu asianomaisen henkilön suostumuksella, sopimuksen puitteissa tai laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. Pidämme huolta hallussamme olevista henkilötiedoista ja käsittelemme niitä vain ennalta määrättyyn tiettyyn, nimenomaiseen ja perusteltuun käyttötarkoitukseen.

Luovutamme henkilötietoja vain voimassa olevan lainsäädännön velvoittamalla ja sallivalla tavalla, esim. viranomaisille tai muille tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Säilytämme henkilötietoja vain käyttötarkoituksen edellyttämän ajan.

2. Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle, yhteystiedot alla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

3. Henkilötietojen suojaus

Käytämme VAMKissa asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia turvallisuusmenettelyjä hallussamme olevien henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietoja käsittelevät VAMKin työntekijät tai VAMKin lukuun toimivat henkilötietojen käsittelijät ainoastaan työtehtäviinsä liittyen ja asianmukaisesti tunnistautuneena. Tietotekniset järjestelmät ja palvelut on suojattu alan hyvien käytäntöjen mukaisesti asiattomalta pääsyltä, niiden toimintakyky on varmistettu ja niiden elinkaari on hallittu.

Mikäli havaitset tai epäilet VAMKin tietosuojan vaarantuneen, ilmoita asiasta viipymättä tietosuojavastaavalle.

4. Tietosuoja opinnäytetöissä ja hankkeissa

Opinnäytetyöt

Jos opinnäytetyösi sisältää tutkimuksen, jossa kerätään henkilötietoja, tulee sinun informoida tutkimukseen osallistuvia henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Tyypillisesti opinnäytetyössä rekisterinpitäjänä toimii opiskelija itse. Lue lisää: Tietosuoja opinnäytetöissä

Hankkeet

Jos hanketyö sisältää tutkimuksen, jossa kerätään henkilötietoja, tulee tutkimukseen osallistuvia informoida henkilötietojen käsittelystä.  Lue lisää tietosuojasta TKI-toiminnassa: https://vamk.libguides.com/avoin_tki/tietosuoja

5. Evästeet