Työharjoittelu

Harjoittelun tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tulevan ammattinsa työympäristöihin, työtehtäviin, organisaatioiden toimintaan ja yrittäjyyden merkitykseen. Harjoittelun sisältö ja laajuus vaihtelevat koulutusohjelmien mukaan. Laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla laajuus on 45, 75 tai 85 opintopistettä. Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien suomalaisten opiskelijoiden on suoritettava osa opinnoistaan tai harjoittelustaan ulkomailla.

Anniina kenia vaihto

Harjoittelu

Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa todellisuuteen ja työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä eri toimintaympäristöissä sekä tutustuu alan käsitteistöön.

Harjoittelu lisää opiskelijan valmiuksia ja motivaatiota oman ammatin opiskeluun sekä auttaa ammattitaidon kehittymisessä.

Samalla opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.

Harjoittelupalvelut

Opiskelija on ensisijaisesti vastuussa harjoittelupaikan hankinnasta. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelupaikan hankkii kuitenkin pääsääntöisesti ammattikorkeakoulu. Harjoittelun, sisältäen harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin, hyväksyy harjoittelusta vastaava opettaja, joka myös kirjaa suoritukset opintorekisteriin.

Harjoitteluun liittyvästä tapaturmavakuutusturvasta on tarkemmin tietoa seuraavassa:

Lakisääteinen tapaturmavakuutus; Opiskelijoiden tapaturmavakuutus

Huomioitavaa työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa vastaanotettaessa!

Sähköposteihin tulee Vaasan AMK:n henkilöstön välittämiä työpaikkatarjouksia. Haluamme korostaa että opiskelija on itse vastuussa työsopimuksen ja työsuhteen ehdoista. Ammattikorkeakoulu ei vastaa työn sisällöstä ja työsuhteeseen liittyvistä asioista eikä toiminnan laillisuudesta. Jos työtä tarjoavassa yrityksessä ilmenee joitain laittomuuksia, on syytä ilmoittaa viranomaisille.

Harjoitteluun liittyvät lomakkeet löydät, oman alasi alla olevista kansioista.

Liiketalouden harjoittelu

Liiketalouden harjoittelu

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa 20 viikkoa työtä.

Harjoittelusta kerrotaan tarkemmin työharjoitteluohjeessa.

Harjoittelusta vastaavat opettajat:

 • Marika Teirfolk-Naarmala, Oikeushallinto
 • Kansainvälinen kauppa, vahvistetaan myöhemmin  
 • Teemu Myllylä, Markkinointi
 • Riikka Mäkelä, Taloushallinto
 • Antti Mäkitalo, Tietojenkäsittely
 • Erik Wahlman, International Business
 • Sari Saarikoski, LT monimuoto
Tekniikan harjoittelu

Tekniikan harjoittelu

Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa 20 viikkoa työtä. Harjoittelua on mahdollista hankkia opintojen aikana välikesinä sekä koulutusohjelmaan varatun erillisen jakson aikana.

Harjoittelusta on tarkemmin työharjoitteluohjeessa.

Harjoittelusta vastaavat opettajat:

Harjoittelun hyväksyttäminen haetaan kunkin osaston harjoittelua arvioivalta opettajalta

 • Lotta Saarikoski, Konetekniikka & Energiatekniikka
 • Juha Nieminen, Sähkötekniikka & Tietotekniikka
 • Smail Menani, Information Technology
 • Minna Uimonen, Ympäristöteknologia
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Harjoittelun tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saa laaja-alaisen kuvan sosiaali- ja terveysalan asemasta ja merkityksestä. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy eri toimintaympäristöissä alansa ammattitehtäviin, niiden teoreettisiin perusteisiin sekä käytännön tietoihin ja taitoihin. Oman alan ammattietiikan sisäistäminen kuuluu myös harjoittelun tavoitteisiin.

Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä.

Jokaisella harjoittelujaksolla on opintosuunnitelman mukaiset tavoitteet ja lisäksi opiskelija laatii omat tavoitteensa. Tavoitteiden laadintaa ohjaa harjoittelusta vastaava opettaja.

Harjoittelun suorittaminen ja arviointi

Sosiaalialan koulutusohjelmassa harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä, hoitotyön koulutusohjelmassa 75 opintopistettä ja terveydenhoitotyön koulutusohjelmassa 85 opintopistettä. Harjoitteluviikko on 40 tuntia, josta oppimistehtäviin on varattu 2 tuntia viikossa.

Työvuorot laaditaan harjoittelupaikan työaikamuodon mukaisesti harjoittelun ohjaajan kanssa ja merkitään työvuorolistaan. Poissaoloista tulee ilmoittaa mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja harjoittelua ohjaavalle opettajalle. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja opettaja allekirjoittavat työvuorolistan. Alkuperäinen työvuorolista tulee opettajalle ja kopio jää harjoittelupaikkaan.

Hoitotyön koulutusohjelmissa ennen harjoittelun alkua tulee olla suoritettuna lääkelaskut ja kyseiseen harjoitteluun liittyvät harjoitustunnit.

Arviointi kohdistuu harjoittelulle asetettuihin tavoitteisiin, opiskelijan itsearviointiin sekä koko harjoitteluprosessiin. Opiskelijan tulee saada arviointia ja palautetta oppimisestaan koko harjoittelujakson ajan. Arviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaaja ja opettaja. Harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Harjoittelu ulkomailla

Liikkuvuusjakson voi suorittaa myös lähtemällä harjoitteluun ulkomaille

Eri koulutusohjelmilla on erilaisia suosituksia harjoitteluun lähdössä. Liiketaloudessa ja tekniikassa harjoittelu tapahtuu yleensä kesän aikana lukukauden ulkopuolella ja opiskelijat pääsääntöisesti etsivät itse harjoittelupaikkansa. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelut tehdään tavallisesti lukuvuoden aikana. Opiskelija voi etsiä harjoittelupaikan myös itse, mutta aika usein etenkin hoitotyössä harjoittelupaikka löytyy VAMKin partnerikorkeakoulun kautta. Harjoittelupaikan sisältöä, sopivuutta ja ajankohtaa mietittäessä kannattaa olla yhteydessä oman osaston harjoittelusta vastaaviin opettajiin tai joissakin tapauksissa myös opinto-ohjaajaan.

Erasmus+ harjoittelijaliikkuvuus

Perinteisen opiskeluliikkuvuuden lisäksi eurooppalaisilla opiskelijoilla on mahdollista suorittaa liikkuvuusjakso harjoitteluna Erasmus + ohjelman kautta. Harjoittelu voidaan tehdä Erasmus-ohjelmaan kuuluvissa maissa Euroopassa. Jos olet VAMKin tutkinto-opiskelija, lähdet opinto-ohjelmassasi olevaan harjoitteluun ja muuten täytät hakukriteerit, on sinulla mahdollisuus hakea Erasmus+ -harjoitteluapurahaa. Harjoittelun pituuden tulee olla 3-12 kuukautta. Itse hankittuun harjoitteluun tulee hakea apurahaa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, partnerikorkeakoulujen kautta suoritettaviin taas hakuaikojen puitteissa.

Lisätietoa: saat Kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista

The ErasmusIntern.org –verkkoalustalla yhtiöt ja organisaatiot voivat ilmoittaa harjoittelupaikoistaan. ErasmusIntern on Erasmus Student Networkin (ESN) hanke.

Nordhelse (Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat)

VAMK hoitotyön osasto on mukana Nordplus ohjelman rahoittamassa Nordhelse -verkostossa. Nordplus is ohjelma saa rahoituksena Pohjoimaiden Ministerineuvostolta ja sen tavoitteena on edistää pohjoimaisten korkeakoulujen yhteistyötä. Hoitotyön osaston opiskelijat voivat lähteä liikkuvuusjaksolle ohjelman kautta. tavallisimmin liikkuvuus tapahtuu juuri harjoittelun muodossa. Ohjelma mahdollistaa myös lyhyempikestoisen harjoittelun ja tarjoaa opiskelijoille Nordplus -apurahan.

Terve Afrikka (Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat)

VAMK on Terve Afrikka -verkostossa. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat hakea ulkomaan jaksolle Ugandaan tai Keniaan järjestön kautta. Harjoittelujakson pituus on kolme kuukautta. Hakuaika seuraavan lukuvuoden liikkuvuudelle on yleensä helmikuun puolivälissä. Lisätietoa saat KV-liikkuvuuspalveluista.

EDUFI -harjoittelu

Korkeakoulussa opiskelevat tai korkeakoulujen vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta työharjoitteluun ulkomaille. Harjoitteluun valitut saavat Opetushallitukselta apurahan, jolloin VAMKin apurahaa ei tule lisäksi. Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoa:

UNIFI

MAAILMALLE

Nordjobb

Nordjobb on vaihto-ohjelma, joka on tarkoitettu 18-30 vuotiaille Pohjoismaiden tai EUn kansalaisille. Pohjola-Norden organisaatio järjestää harjoittelupaikkoja Nordjobb-ohjelman kautta Pohjoismaissa. Harjoittelun pituus vaihtelee neljästä viikosta viiteen kuukauteen ja ajankohtana on toukokuu-syyskuu. Hakuaika on tammikuusta toukokuuhun. Pohjola-Norden järjestää harjoittelupaikan ja auttaa asunnon löytämisessä. Osallistujalta edellytetään ruotsin, norjan tai tanskan kielen osaamista.

Lisätietoa:

NORDJOBB.NET

Other Practical Training Programmes

Paikalliset TE-toimistot tarjoavat EURES- palvelua, jonka kautta välitetään työpaikkoja EU- ja ETA-maihin.

Muita linkkejä: