Laatutyömme luo pohjan onnistumisille

Vaasan ammattikorkeakoulun laatupolitiikka määrittelee johtamisjärjestelmän sekä ne toimintatavat, joilla toimintamme laatua hallinnoidaan ja kehitetään. Laatupolitiikka sisältää lisäksi organisaatiokulttuurilliset pääperiaatteet, jotka ohjaavat laadun varmistamista meillä Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Laatutyön pääperiaatteet ovat:

 • Toimintaa ohjaa ammattikorkeakoulun strategia, visio, missio ja arvot, jotka ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt.
 • Toiminta rakentuu ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymiin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettyihin lähtökohtiin.
 • Laatutyö nojaa toimintaamme ohjaavaan lainsäädäntöön, vaatimuksiin ja suosituksiin.
 • Laatutyö on avointa ja jatkuvaa vuorovaikutusta henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Koko VAMKin henkilöstö on sitoutettu ja sitoutunut yhteisiin arvoihin, toimintatapoihin ja periaatteisiin kaikessa toiminnassaan.
 • Laatutyö vahvistaa ammattikorkeakoulun kolmen tehtävän integraatiota (opetus, soveltava tutkimus ja aluekehitys) ja laatujärjestelmämme tukee yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Web vamk helmikuu2018 c2 52

Tunnustettua laatutyötä

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät kansalliset ja eurooppalaiset koreakoulujen laadunvarmistuksen kriteerit. Tästä osoituksena Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on keväällä 2021 toteuttamansa auditoinnin perusteella myöntänyt VAMKille laatuleiman kuudeksi vuodeksi. Ulkopuolisen auditoinnin tarkoitus on paitsi arvioida korkeakoulumme toimintaa ja laatutyötä myös tunnistaa korkeakoulumme vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet, joita voidaan hyödyntää tulevassa kehittämistyössä.

Karvin raportti VAMKin arvioinnista 2021

Auditoinnin tulokset 2021

 

Laatujärjestelmä

Rehtori vastaa kokonaisuutena laatujärjestelmästä. Jokainen yhteisömme jäsen vastaa niin ikään omien nimettyjen tehtäviensä mukaisesti tehtäviinsä sisältyvistä laadunhallinnan vastuista ja toimenpiteistä. Laatujärjestelmämme on kokonaisuus, joka ohjaa päivittäistä työtämme. Laatujärjestelmän tarkempi sisältö on kuvattu Intrassamme. Intranettiin on koottu toimintaohjeet ja -tavat sekä prosessit ja järjestelmät, jotka tukevat meitä laatutyössämme onnistumisessa ja joiden avulla ylläpidämme sekä kehitämme koulutuksen, tutkimuksen, johtamisen ja esimiestyön laatua systemaattisesti.

Laatutyön perustana on toimiva kehittämisprosessi

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä laatukäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen. Laadunhallinnan avulla kehitämme ammatillisen korkeakoulutuksen laatua. Laadunhallinta on toimintojen johtamista, suunnittelua, arviointia sekä jatkuvaa parantamista laatutavoitteiden saavuttamiseksi.

Vamk laatukuvio

Suunnittele

 • OKM-sopimus
 • Korkeakoulun strategia
 • Korkeakoulun visio, missio, arvot
 • Työelämän tarpeet
 • Toiminta- ja taloussuunnitelmat
 • Opetussuunnitelmat
 • Jatkuva oppiminen

Toteuta

 • Johtoryhmän ja yksiköiden päätökset
 • Päivittäinen toiminta
 • Toimintatavat, ohjeet ja prosessikuvaukset
 • Strategia ja arvot osa arkeamme

Seuraa ja arvioi

 • Palautejärjestelmät
 • Tunnusluvut ja mittarit
 • Katselmukset ja tarkastukset
 • Opiskelijoiden ja henkilöstön kehityskeskustelut
 • Avoimet keskustelutilaisuudet
 • Työelämäkumppanien tapaamiset ja palautteet
 • Arvioinnit ja auditoinnit

Kehitä

 • Strategiset kehittämishankkeet
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Korjaavat toimenpiteet
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Työntekemisen edellytykset

Tutustu

VAMKin laatukäsikirja 2023-2024

VAMKin laatukäsikirja 2023-2024

Vaasan ammattikorkeakoulun laatukäsikirjassa on kuvattu laadunhallintamme keskeinen sisältö ja ne pääperiaatteet sekä toimintatavat, joiden avulla me VAMK:ssa varmistamme toimintamme sekä opetuksemme laadun ja jatkuvan kehittämisen. Laatukäsikirja toimii arkisena ohjenuoranamme ja se on kaikkien Vaasan ammattikorkeakoulun jäsenten sekä sidosryhmiemme käytettävissä.

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Laatuleima auditoinnista; työelämälähtöisyys keräsi kiitosta

Karvin puolueettoman arvion mukaan VAMKin vahvuuksia ovat tiivis työelämäyhteistyö, työelämälähtöinen koulutus sekä osallistava toimintakulttuuri.