VAMKin TKI Advisory Board koostuu kokeneista ammattilaisista ja asiantuntijoista, jotka omaavat laajan näkemyksen TKI-toiminnasta sekä siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Jäsenet edustavat eri alojen osaamista, kuten teknologiaa, tieteitä, liiketoimintaa ja lainsäädäntöä, varmistaen monipuolisen lähestymistavan VAMKin TKI-strategiaan. Asiantuntijaryhmä tarjoaa strategista ohjausta ja syvällistä asiantuntemusta VAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

VAMK TKI Advisory Board jäsenet

Mathias lindström

Mathias Lindström, johtaja, Merenkurkun neuvosto

Merenkurkun neuvoston tehtävänä on edistää ja kehittää vahvaa ja elinvoimaista Merenkurkun aluetta valtionrajat ylittävän yhteistyön avulla.

Tehtäväni on toimia kaikenlaisen valtionrajat ylittävän yhteistyön mahdollistajana. Aktiivinen vaikuttaminen yhteistyöalustoissa on tärkeä osa työkuvaani, joka on samalla minua inspiroiva asia. Näen tämän kohtaamispaikan tärkeänä lisänä verkostoihin, ideointialustana haasteita ja mahdollisuuksia kohdatessamme sekä myös uusien yhteistyökuvioiden mahdollistajana. Tämän vuoksi olenkin erittäin mielelläni mukana VAMKin TKI-alustojen Advisory Boardissa.

20210917, vaasa, vaasan sähkö, henkilöstöjohtaja, sanna rantala.

Sanna Rantala, henkilöstöjohtaja, Vaasan Sähkö Oy

TKI-Advisory Boardiin tuon mukanani näkökulmaa työelämän tarpeista ja odotuksista energiateollisuuden toimijan näkökulmasta.

Avainsanoina näen yhteistyön ja rohkeuden. Vahvuutena on halu tehdä asioita yhdessä ja tuoda ennakkoluulottomasti eri toimijoita yhteen. Tämä näkyy hyvin VAMKin toiminnassa. TKI -alustojen toivon luovan rohkeita avauksia ja käytännöläheisiä ratkaisuja tukemaan kasvua ja hyvinvointia. Yhteistyöllä haasteista voidaan kääntää mahdollisuuksiksi.

Juhani soini 3

Juhani Soini, vararehtori, Turun ammattikorkeakoulu

Vastuullani TuAMKissa on sekä tutkimuksen että koulutuksen asiakokonaisuudet ja verkostoyhteistyö, erityisesti eri alojen asiantuntijoiden verkostojen sekä ekosysteemien rakentaminen. Toimin vararehtoritehtäväni ohella hallitusammattilaisena useissa PK-yrityksissä ja dosenttina sekä Turun että Tampereen yliopistoissa.

Mielestäni Vaasan ja Suomen suurimmat mahdollisuudet liittyvät vientiteollisuuteen, B2B-tuotteiden kehittämiseen ja tästä syntyvään kasvavaan teolliseen liikevaihtoon. Tämä edellyttää vahvoja TKI- ja alihankintaverkostoja sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Haasteena tulee olemaan kova kilpailu osaavasta työvoimasta, jota voidaan helpottaa vahvoilla yhteistyöverkostoilla ja tehokkailla alihankintaketjuilla.

Paula4 by jans pienennetty

Paula Erkkilä, toimitusjohtaja, Pohjanmaan kauppakamari

Tehtäväni on auttaa vientivetoista aluettamme ja yrityksiämme menestymään. Kehittäminen ja kehittyminen ovat sanat, joihin tunnen paloa. Tämän vuoksi olenkin erittäin mielelläni mukana VAMKin TKI-alustojen Advisory Boardissa.

Näen tällaiset alustat hienoina kohtaamispaikkoina ihmisten välillä sekä uusien oivallusten mahdollistajina. Haasteemme ovat varsin positiivissävytteisiä: saamme olla tarjoamassa ratkaisuja globaaleihin ongelmiin kehittäen yhä uusia toimintatapoja.

Suvi einola

Suvi Einola, muutosjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialueella

Vastuualueisiini kuuluvat Strategia ja yhdyspinnat -tulosalue sekä hyvinvointialuevalmistelut. Olen toiminut pitkään kehittämis-, koulutus-, tutkimus- ja konsultointitehtävissä julkisen sektorin organisaatioissa.

Suurimpina mahdollisuuksinamme näen potentiaalisen roolimme kaksoissiirtymän edelläkävijänä paitsi yritysten myös hyvinvointialueen ja koko ekosysteemimme osalta. Yhteiset ponnistukset digitalisaation ja vihreän siirtymän haasteisiin voivat parhaimmillaan ratkaista myös osaajien rekrytointiin liittyviä haasteitamme. Tämän aikaansaamiseksi tarvitsemme toisiamme ja toistemme osaamista, yhteistä dialogia, joka mahdollistaa aidon yhdessä tekemisen ja yhdessä oppimisen.

Mika palosaari

Mika Palosaari, ylijohtaja, Pohjanmaan Työ- ja Elinkeinotoimisto

Maailman sähköistyminen näkyy ja kuuluu ympärillämme. Näihin havaintoihin nivoutuvat haasteemme ja mahdollisuutemme. Saamme olla mukana energiamuutoksessa, joka koskettaa kaikkia sekä palvelee globaaleja ympäristöhaasteita.

Suuri haaste liittyy työvoiman riittävyyteen ja sen laadukkaaseen saatavuuteen. VAMKin TKI-alustoilla yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa on hyvät mahdollisuudet rakentaa ratkaisuja tulevaisuuteen.

Newsf 1

Kai Kamila, Vice President, HR & Internal communication Wärtsilä Oyj

Alueemme energiaklusteri, joka kasvaa ja kehittyy koko ajan, tarjoaa meille suuret mahdollisuudet. Tavoitteenamme on johtaa muutosta energia-alueella kohti joustavampia ja kestävää kehitystä tukevia energiaratkaisuja. Jotta onnistumme tavoitteessamme, tarvitsemme koulutus- ja kehitysohjelmia tueksemme. Alueemme suurimpana haasteena näen riittävän työvoiman hankkimisen ja houkuttelemisen alueellemme.

Univaasa heidi kuusniemi2

Heidi Kuusniemi, Digitaalitalouden tutkimusalustan johtaja & tietotekniikan professori, Vaasan yliopisto

Toimin Vaasan yliopiston digitaalitalouden tutkimusalustan johtajana sekä tietotekniikan professorina. Lisäksi olen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen navigointiteknologian osa-aikainen tutkimusprofessori sekä Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan jäsen.

Vaasan yliopistolla on digitaalitaloudessa parin vuoden aikana kehittynyt monitieteinen TKI-hankekanta digitalisaation eri näkökulmista yhteistyössä muiden korkeakoulujen sekä useiden yritysten kanssa. VAMKin TKI-toimintaan tuon läheisen yhteistyön ja kumppanuuden Vaasan yliopiston kanssa, sekä verkostoni tietotekniikan TKI-alalta.

Alueemme suurimmaksi mahdollisuudeksi näen yhteistyön kaikkien vaasalaisten yritysten ja korkeakoulujen välillä. VAMKin TKI-alustat kiihdyttävät alueemme TKI-yhteistyötä entisestään, mikä vahvistaa osaamista ja uuden tekemistä.

Dsc 0117edit

Johanna Punkari, energia- ja ilmastoasiantuntija, Vaasan kaupunki

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki. Täällä sijaitseva pohjoismaiden suurin energiateknologian klusteri tuottaa kestäviä energiaratkaisuja, joiden hiilikädenjälki on koko maailman mittakaavassa merkittävä. Energia-ala on jatkuvan teknologisen kehityksen kohteena ja koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan on vastattava yritysten tarpeisiin. Parhaillaan on meneillään merkittävä murrosvaihe, kun etsitään keinoja muuttaa koko energiajärjestelmä vähähiiliseksi. Alueemme tarvitsee osaajia monialaisesti. Myös kaupungin omat tavoitteet ovat kunnianhimoisia.

Uskon, että esimerkiksi erilaiset energiantuotantomuodot- ja varastointitekniikat, IoT ja muut digitaaliset ratkaisut, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiratkaisut, kestävät liikkumismuodot ja asukkaiden valinnat jne. auttavat kaupungin hiilineutraaliuden saavuttamisessa sekä alueen yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Työtehtäviini kuuluu etsiä innovatiivisiakin ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaupungissa. Siihen tarvitaan monialaista yhteistyötä alueen toimijoiden kesken. Näen VAMKin TKI Advisory Boardin mielenkiintoisena alustana, jossa erilaiset yhteistyötarpeet kohtaavat.

Tommi maki

Tommi Mäki, yrittäjä ja Vaasan kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kok.)

Toimin monialayrittäjänä useassa yrityksessä. Vastuullani on yritysten nykyisten ja uusien liiketoimintojen kehittämien.

Mielestäni suurimmat haasteet liittyvät seudun vetovoimaan ja siihen, miten alueemme pärjää kilpailussa suuria kasvukeskuksia vastaan. Yritysten ja myös kaupungin tulee näyttäytyä moderneina, viihtyisinä ja uusia sukupolvia houkuttelevina paikkoina työskennellä ja asua.

Mäkiniemi otto

Otto Mäkiniemi, hallituksen puheenjohtaja VAMOK

Olen 2. Vuoden liiketalouden opiskelija VAMKissa ja toimin TKI Advisory Boardissa
opiskelijoiden edustajana.

Joakim small 1

Joakim Strand, kansanedustaja (RKP) ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Olen ollut mukana mahdollistamassa ja seuraamassa useita alueemme yksityistä ja julkista sektoria yhdistäviä TKI-alustoja, kuten FAIR (sähköinen lentäminen), Aurora Botnia & Vaskiluodon hiilestä luopuminen. Kansallisella tasolla jäsenyys parlamentaarisessa TKI-työryhmässä sekä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajuus ovat mielenkiintoisia myös VAMKin osalta. Hyödynnän mielelläni myös pohjoismaisia kontaktejani VAMKin TKI-toiminnan hyväksi.

Vaasan seudun toimijoilla on täysin uniikki mahdollisuus olla globaali edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa panostamalla erityisesti energia- ja ympäristöteknologian systeemitason TKI & liiketoimintaosaamiseen.

Makynen

Matias Mäkynen, kansanedustaja (sd.)

Olen vaasalainen kansanedustaja, eduskunnan talousvaliokunnan jäsen sekä kansallisen parlamentaarisen TKI-työryhmän puheenjohtaja. Haemme työryhmässä parlamentaarisesti parhaita mahdollisia keinoja kansallisen TKI-rahoituksen kasvattamiseksi 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Tuon työhön mukanani näkemystä poliittisen päätöksenteon näkymistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan liittyen sekä verkostoja TKI-kentän eri puolille.

Vaasan alueen suurin mahdollisuus on mielestäni laajapohjaisessa ja uusia malleja kehittävässä yhteistyössä. Sen ansiosta olemme alueena selvästi väestöpohjaamme vaikuttavampi ja suurempi tekijä TKI-kentässä. Toivon VAMKin alustojen tuovan arjen TKI-työtä yhä lähemmäs erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa on valtava potentiaali. Osaajien lisäksi VAMK voi tuoda yrityksille verkostoja ja näkymiä erilaisiin TKI-panostusten mahdollisuuksiin.

Mika konu

Mika Konu, toimitusjohtaja, Merinova

Toimin Teknologiakeskus Merinovan toimitusjohtajana. Olen yrityskehittämisen, aluekehittämisen ja talouden kokenut asiantuntija.

Oy Merinova Ab on energiaklusterin tärkeä ja puolueeton taustavaikuttaja, jonka missio on kasvattaa entisestään Vaasan seudun energiateknologiayhtiöiden menestystä. Oy Merinova Ab on perustettu vuonna 1989, ja sen erityisosaamisala on energiateknologia. Oy Merinova Ab toteuttaa alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, -hankkeita ja -palveluita.