Tentit ja uusinnat

Uusintatentit ja arvosanan korotus

Opintojakson hylätty suoritus voidaan uusia enintään kaksi kertaa. Opiskelijoiden on noudatettava ilmoitettuja uusinta-aikoja. Opettajilla ei ole velvollisuutta järjestää muita uusintoja.

Kahden hylätyn uusinnan jälkeen on opiskelijan tehtävä kirjallinen selvitys tilanteeseen johtaneista syistä sekä ehdotus toimenpiteistä opintojakson suorittamiseksi. Opiskelija toimittaa selvityksen koulutuspäällikölle ja käy selvityksen pohjalta keskustelun koulutuspäällikön kanssa. Koulutuspäällikkö pyytää tarvittaessa opintojakson opettajan lausunnon asiassa. Ratkaisuvaihtoehtoina ovat opintojaksoon sisältyvän opinnäytteen sovittu uudelleensuoritus tai laajimmillaan opintojakson suorittaminen alusta uudestaan.

Opiskelijalla on oikeus uusia hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Uusintatavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa.

 

Yleistä tietoa tenteistä

Järjestäminen

Opintojakson perussuoritukseen kuuluvat kokeet ja tentit järjestetään pääsääntöisesti varsinaisen opetusperiodin aikana. Osastot laativat näille erillisen tenttijärjestyksen. Laadinnan pääperiaate on, että yhtenä päivänä kokeita voi olla vain yksi. Tenttien ensimmäiset uusinnat järjestetään opintojakson varsinaista suoritusperiodia seuraavan periodin aikana ja toiset uusinnat sitä seuraavan periodin alussa. Uusinta-ajat pyritään valitsemaan siten, että kaikilla uusinnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua.

Tentin/kokeen ajankohdasta, kestosta ja paikasta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen koetilaisuutta.

Osalistuminen

Osallistumisen perusedellytys on, että opiskelija on ilmoittautunut kyseisen opintojakson opiskelijaksi. Uusintoihin on lisäksi ilmoittauduttava erikseen yksikön ilmoittamalla tavalla vähintään viikkoa (sosiaali- ja terveysalalla 9 päivää) ennen uusintatilaisuutta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelija, joka on ilmoittautunut eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

Koetilanteessa kokeen valvojilla on oikeus poistaa kokeesta henkilöt, jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Opiskelijalla on oltava esillä kuvallinen henkilöllisyyden osoittava todiste. Opiskelijat saavat tuoda koetilanteeseen vain kynät, kumit ja piirtämisvälineet sekä taskulaskimen, jonka käyttömuisti on voitava tyhjentää ja tyhjennettävä kokeen alussa.

Ulkovaatteet on jätettävä koehuoneen ulkopuolelle. Arvotavaraa (huom! matkapuhelimet suljettuna) sisältävät laukut, voi jättää koehuoneen etu- tai takaosaan. Sanakirjojen ja omien, tarkistamattomien taulukkokirjojen käyttäminen on kielletty. Tarvittavat paperit ja muun lisämateriaalin jakaa kokeen valvoja, jonka antamien ohjeiden mukaan materiaali avataan.

Kokeen jälkeen kaikki kokeessa jaettu materiaali on palautettava. Kokeeseen osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä koehuoneessa oleskelun aikana on kielletty. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään.

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt

Kirjalliset tehtävät ja seminaarityöt ovat kokeisiin tai tentteihin verrattavissa. Tehtävän tai työn palauttaminen annettuun määräpäivään mennessä vastaa opintojakson perussuoritusta. Uusi palautuspäivä vastaa ensimmäistä uusintaa. Tehtävän tai työn palautuspäivästä on ilmoitettava kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen palautuspäivää.

Liiketalouden menettelytapaohjeet uusintatilaisuuksissa

Uusintaohje

Asianomainen opettaja järjestää tenttitilaisuuden opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelijalla on oikeus kahteen uusintamahdollisuuteen saman lukuvuoden tai viidennen jakson tenttien osalta seuraavan lukuvuoden syksyn aikana. Jos opiskelija ei ole selvinnyt tentistä varsinaisessa tentissä tai kahdessa uusinnassa, hänen tulee suorittaa opintojakso uudelleen.

Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa.

Opettaja määrittelee, milloin eri opintojaksoja voidaan tenttiä. Opiskelijoiden on noudatettava ilmoitettuja uusintapäiviä. Opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää muita uusintoja. Ilmoitettujen uusintatilaisuuksien käyttämättä jättäminen ei oikeuta ylimääräisiin tilaisuuksiin. Ilmoittautuminen uusintaan. Opiskelijat ilmoittautuvat uusintaan e-lomakkeella.

Seuraavat e-lomaketiedot ovat pakollisia:

  • opiskelijan nimi
  • ryhmä
  • opiskelijanumero
  • sähköpostiosoite
  • tentittävä opintojakso/kypsyyskoe
  • opettajan nimi

Ilman pakollisten tietojen antamista opiskelija EI voitallettaa ilmoittautumistaan. Opintojakson ja opettajan nimen voi tarkistaa lukuvuoden tuntisuunnitelmasta Pepistä.

E-lomake suljetaan seitsemän päivää (7) ennen uusintatilaisuutta, joten myöhässä ei voi ilmoittautua. Ilmoittautumisia sähköpostitse tai puhelimitse ei hyväksytä.

Ilmoittautuminen on sitova

Opiskelija, joka on ilmoittautunut eikä ilman hyväksyttävää syytä käytä tarjottua tilaisuutta, katsotaan osallistuneeksi.

Uusintatilaisuudet

Uusintatilaisuudet järjestetään keskiviikkoisin. Uusinnat alkavat kello 15.45ja päättyvät kello18.00(3 X 45 min). Tenttitilaisuudet järjestetään juhlasalissa (Wolffintie 30, 2. kerros), jollei muuta ilmoiteta. Tenttien jakaminen aloitetaan jo klo 15.30,jotta uusinta voi alkaa klo 15.45.Valvojatmääräävät tenttijöiden istumapaikan tenttisalissa. Tenttitilaisuus alkaa, kun valvoja antaa siihen luvan. Tenttitilaisuudesta saa lähteä aikaisintaan kello 16.15.

Uusintaan osallistuvien opiskelijoiden tulee odottaa tenttisalin ulkopuolella. Ennen tenttienjakamista opiskelijoiden tulee jättää ulkovaatteet, laukut, matkapuhelimet jne. määrätylle paikalle.Henkilöllisyystodistustulee olla mukana (ajokortti, opiskelijakortti kuvalla jne.)!Opiskelija, jolla ei ole henkilöllisyystodistustamukanatai ei muuten pysty osoittamaan henkilöllisyyttään, ei ole oikeutettu osallistumaan tenttiin.

Ainoastaan kaksi tenttiä saa uusia uusintatilaisuudessa. Opiskelija huolehtii, että hänelle annetaan molemmat tentit ennen tilaisuuden alkua.

Uusintatilanteessa valvojilla on oikeus poistaa tentistä henkilöt,jotka eivät noudata annettuja ohjeita. Uusintaan osallistuvien välinen keskustelu ja muu viestintä tenttisalissa oleskelun aikana sekä muu vilpinyritykseksitulkittavissa oleva käyttäytyminen johtaa vilppisyytökseen. Vilppiä yrittänyt poistetaan välittömästi koetilaisuudesta ja hänen koko suorituksensa hylätään.

Kaikki materiaali palautetaan valvovalle opettajalle.

EXAM – sähköinen tenttipalvelu

EXAM – sähköinen tenttipalvelu

EXAM -sähköisen tenttipalvelun avulla voi suorittaa itsenäisesti kypsyyskokeet ja tentit, jotka opettaja on määritellyt sähköisesti suoritettaviksi. Tentti suoritetaan koulun aukioloaikana EXAM -tenttitilassa. Tilassa on kameravalvonta.