Eettinen ilmoituskanavamme

Vaasan ammattikorkeakoululla on käytössään Ilmoittajansuojelulain mukainen Whistle Blower – ilmoituskanava. Ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa anonyymisti ja luottamuksellisesti epäilyistä tai todennetuista rikoksista, rikkomuksista, vakavista väärinkäytöksistä tai muista teoista tai laiminlyönneistä. Ilmoittajana voi olla henkilökunnan jäsen tai korkeakouluyhteisön ulkopuolinen henkilö.

Vakavalla väärinkäytöksellä tarkoitetaan rikokseen verrattavaa toimintaa, kuten petosta, kavallusta, korruptiota (lahjusten antaminen ja vastaanottaminen), ympäristörikosta, yleisen edun vastaista toimintaa tai vakavaa epäluottamusta työnantajaa kohtaan. Vakaviin, sääntöjen vastaisiin toimintoihin lasketaan myös mm. ihmis- ja perusoikeuksien loukkaukset, riskit ja vahingot, jotka uhkaavat henkeä, turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä. Rikkeen, rikoksen tai väärinkäytöksen ei tarvitse olla tapahtunut todisteellisesti. Ilmoituksen pohjaksi riittää mahdollinen epäily tapahtuneesta.

Ilmoitukset tulee tehdä ehdottoman vilpittömässä mielessä. Tahallisten ja väärien ilmoitusten tekeminen voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Ilmoituksia käsittelevät ainoastaan erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus Vaasan ammattikorkeakoulun edustajina suojella ilmoittajia ja heidän henkilöllisyyttään.

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoituksen voi antaa omalla nimellään tai nimettömästi. Nimettömästi tehty ilmoitus voi joissain tapauksissa vaikeuttaa ilmoituksen käsittelyä. Tapahtunut teko on tärkeää kuvailla ilmoitukseen mahdollisimman tarkasti, jotta pystymme selvittämään tapahtunutta ja sen juurisyitä.
Ilmoittajan on hyvä tallettaa itselleen ilmoituskanavan käyttäjätunnus ja salasana, kun ilmoitus on kanavan kautta lähetetty eteenpäin. Tunnusten avulla ilmoittaja pääsee kirjautumaan ilmoituskanavaan myöhemmin uudelleen ja seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä. Lähetämme ilmoittajalle vastaanottokuittauksen ilmoituksen vastaanottamisesta 7 vuorokauden kuluessa ilmoituskanavan kautta. Voimme tiedustella ilmoittajalta myös ilmoituskanavan kautta ilmoitukseen liittyviä lisätietoja ja ilmoittaja voi myös itse lähettää meille vielä ilmoituksen jättämisen jälkeen lisätietoja. Vastaanottoilmoitusta ja tietoa toteutetuista toimenpiteistä ei toimiteta nimettömänä tehtyihin ilmoituksiin. Tunnukset poistetaan kolmen kuukauden kuluttua viimeisestä kirjautumisesta.

Siirry tästä ilmoituskanavallemme

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus käsitellään Vaasan ammattikorkeakoulussa luottamuksellisesti. Ilmoituksia käsittelevät vain ilmoitusten käsittelyyn määritetyt henkilöt ja heitä sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus. Ilmoittajansuojelulain mukaisesti ilmoittajana saat suojelua, jotta henkilöllisyytesi ei tule ilmi, eikä sinuun voida kohdistaa vastatoimia.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on tarpeen Vaasan ammattikorkeakoulun lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artiklan 6, kohdan 1 mukaiseen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen ja yleisen edun mukaiseen viranomaistehtävään. Erityisten henkilötietoryhmien käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, artiklan 9 mukaiseen rekisteröidyn suostumukseen sekä lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 30 §.

Vaasan ammattikorkeakoulu on ilmoituskanavan rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa ilmoituskanavan käyttö, jolla henkilökunnan jäsen, opiskelija tai korkeakouluyhteisön ulkopuolinen henkilö voi antaa ilmi havaitsemansa vakavan rikoksen, rikkomuksen, väärinkäytöksen, muun teon taikka laiminlyönnin. Ilmoitus ja siihen liittyvät henkilötiedot poistetaan, kun ilmoituksella ei ole enää merkitystä oikeudellisen vaatimuksen kannalta. Ilmoitus poistetaan ilmoituskanavasta 5 vuoden kuluttua. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteröidyn oikeudet riippuvat siitä, onko rekisteröity ilmoituksen tekijä vai ilmoituksen kohde. Rekisteröidyn ollessa ilmoittaja, hänellä on oikeus saada pääsy tietoihin ja pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröidyn ollessa ilmoituksen kohde, hänellä on oikeus saada pääsy tietoihin, kun asian käsittely on päättynyt ja jos tiedon antamisesta ei aiheudu haittaa.

Ilmoituskanavan tietosuojaselosteeseen