Opiskelijan palaute

Rgb check nega

Annathan meille palautetta

Yhteiskehittäminen on toimintamme ytimessä. Haluamme osallistaa niin opiskelijamme kuin muutkin sidosryhmämme kehittämään toimintaamme. Kaikki palautteet ja toimintaamme liittyvät havainnot ovat meille ensiarvoisen tärkeitä toimintamme jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen näkökulmasta. Kuulemme mielellämme toiveita ja ajatuksia siitä, miten voisime toimintaamme kehittää.

Alla löydät tarkemmat kuvaukset eri palautejärjestelmistämme.

Palautetta ja kehittämistoiveita otamme mielellämme vastaan myös suullisesti.

Opiskelijana voit antaa meille palautetta monella tapaa

Opintojaksopalaute, Spark

VAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta kaikista opintojaksoista opintojakson päätyttyä. Palaute on integroitu Pakki-järjestelmään ja linkit opintojaksoihin, joiden osalta palautetta voi antaa, näkyvät opiskelijan työpöydällä ko. järjestelmässä.

Opiskelijoiden antamat palautteet ja toiveet opintojaksojen toteutuksesta sekä niiden sisällöstä sekä laadusta ovat meille opintojaksojen kehittämisen näkökulmasta tärkeitä. Opintojaksojemme sisältöjä tarkastellaan ja kehitetään saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella.

Kysymykset ovat seuraavat:

 • Kysymysasteikko 1-7
 • Oma osaamiseni kehittyi opintojakson osaamistavoitteiden mukaisesti
 • Opetuksessa käytetyt työskentelytavat tukivat oppimistani
 • Oma osallistumiseni opintojaksolla oli aktiivista
 • Tekemäni työmäärä vastasi opintojakson arvioitua työmäärää (27h/op)
 • Opintojakso edisti työelämässä tarvittavien taitojeni kehittämistä
 • Avoimet:
  • Mitkä asiat toimivat opintojaksolla hyvin?
   Miten opintojaksoa voisi kehittää?
  • Opintojakson teoriaosio oli hyvä ja suosittelisin sitä muillekin (1-7)
  • 1= täysin eri mieltä …..   7= täysin samaa mieltä

Palauteajan päätyttyä opettaja vastaa saamaansa opintojaksopalautteeseen. Opiskelijat näkevät koko ryhmän asteikkokysymyksiin annetun palautteen, mikäli on itse antanut palautetta.

Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen löytyvät:

Kirjallinen ohje opiskelijoille>

Kirjallinen ohje opettajille>

Video-muodossa olevat ohjeistot:

Ohje opiskelijoille

Ohje opettajille

Vuosittainen opiskelijatyytyväisyyskysely Tutka

Vuosittain kevätlukukaudella opiskelijoillemme lähetetään sähköpostitse opiskelijatyytyväisyyskysely, jonka tavoitteena on selvittää yleisesti tyytyväisyyttä VAMKiin, meillä opiskelemiseen sekä opintojen sisältöihin.

Saaduista palautteista laaditaan koontiraportit sekä nostot avoimista palautteista, jotka käsitellään koko henkilöstön kanssa sekä laatutyöryhmässä. Palautekoonti lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös koulutusaloillemme sekä korkeakoulupalveluille että opetuksen ja oppimisen palveluille. Koko palautekoonti ja tulokset ovat henkilöstömme saatavilla intran kautta. Palautteiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, johon määritellään toimenpiteet opetuksen ja palveluidemme kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelmaa seurataan säännöllisesti laatupäällikön sekä asianosaisten toimesta.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Opiskelijan valmistuessa valmistumiseen sisältyy vastaaminen valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) VALO-palvelussa. Kyselyyn osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Tällä laajalla ja kattavalla kyselyllä kartoitetaan koko ammattikorkeakouluopintojen aikaisia kokemuksia mm. opetuksen ja ammattikorkeakoulun toiminnan osalta. Kerättävä palaute on tärkeä osa Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallista ja paikallista kehittämistä sekä kehittämisen tietovarantoa. Tuloksilla on niin ikään vaikutusta valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen koulutuksen ohjaukseen ja rahoitukseen.

AVOP–kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry. Kyselyn tuloksista julkaistaan tilastoraportteja jotka ovat avoimesti saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa:

AVOP-tulokset Vipusessa