Opiskelijan palaute

Rgb check nega

Annathan meille palautetta

Yhteiskehittäminen on tärkeä osa toimintaamme ja opetuksemme laatua. Haluamme osallistaa niin opiskelijamme kuin muutkin sidosryhmämme kehittämään toimintaamme. Kaikki palautteet ja toimintaamme liittyvät havainnot ovat meille ensiarvoisen tärkeitä toimintamme jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen näkökulmasta. Kuulemme mielellämme toiveita ja ajatuksia siitä, miten voisimme toimintaamme edelleenkehittää.

Alla löydät tarkemmat kuvaukset eri palautejärjestelmistämme.

Palautetta ja kehittämistoiveita otamme mielellämme vastaan myös suullisesti.

Voit antaa meille palautetta monella tapaa

Me Vaasan ammattikorkeakoulussa haluamme kannustaa kaikkia korkeakouluyhteisömme jäseniä vuorovaikutukselliseen ja avoimeen keskustelu- ja palautekulttuuriin. Keskustelu- ja palautekulttuurimme on koko korkeakouluyhteisömme läpileikaavaa, jota toteutamme arvomaailmamme mukaisesti. Meille on tärkeää, että keskustelu- ja palautekulttuurimme on vastuullista ja sympaattista. Annamme ja otamme palautetta vastaan toinen toistamme kuunnellen ja kunnioittaen. Jokaisen korkeakouluyhteisömme kokemus ja kuulluksi tuleminen on meille tärkeä osa toimintamme laatua ja kehittämistä.

Opintojaksopalaute, Spark

VAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta kaikista opintojaksoista viimeistään opintojakson päättymisvaiheessa. Palautekanava on integroitu Pakki-järjestelmään ja linkit opintojaksoihin, joiden osalta palautetta voi antaa, näkyvät opiskelijan työpöydällä ko. järjestelmässä.

Palautekanava aukeaa opintojaksokohtaisesti 14vrk ennen toteutuksen päättymistä ja on auki 7vrk opintojakson päättymisen jälkeen. Kanavan aukeaminen edellyttää, että opettaja on hyväksynyt opiskelijan ilmoittautumisen opintojaksolle.

Opiskelijoiden palautteet ja toiveet opintojaksojen toteutuksesta sekä niiden sisällöstä ovat meille tärkeitä. Opintojaksojemme sisältöjä tarkastellaan ja kehitetään saatujen palautteiden ja toiveiden perusteella vähintään puoli vuosittain.

Opintojaksopalautekyselyn sisältö 8.1.2024 alkaen:

 • Suositteluindeksi, NPS-mittari: Voin suositella opintojaksoa muillekin opiskelijoille (skaala 0–10)
 • Matriisikysymys: Arvioi oman oppimisesi toteutumista (opiskelijan itsearviointi, skaala 1-7)
  • Opintojakson osaamistavoitteet olivat itselleni selkeät.
  • Opetuksessa käytetyt työskentelytavat tukivat oppimistani.
  • Oma osallistumiseni opintojaksolla oli aktiivista.
  • Tekemäni työmäärä vastasi mitoitusta (27 tuntia/opintopiste).
  • Opintojaksolla oli vahva yhteys työelämään.
  • Saavutin opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
 • Avoin palaute opintojakson osalta:
  • Mitkä asiat toimivat opintojaksolla hyvin?
  • Miten opintojaksoa voisi mielestäsi kehittää?

Opintojaksokohtaisen palauteajan päätyttyä opettaja vastaa saamaansa opintojaksopalautteeseen, kertoo palautteen osalta opintojakson vahvuudet sekä toivotut kehittämiskohteet. Opiskelijat näkevät koko ryhmän asteikkokysymyksiin annetun palautteen, mikäli ovat itse antaneet palautetta. Opettajat käyvät lisäksi jokaisen opintojakson alkaessa läpi opintojaksojen mahdolliset aiemmat kehittämistoiveet sekä niistä johdetut kehittämistoimet.

Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen ja Spark-opintojaksopalautekanavan käyttöön:

Kirjallinen ohje opiskelijoille>

Kirjallinen ohje opettajille>

Video-muodossa olevat ohjeistot:

Ohje opiskelijoille

Ohje opettajille

Vuosittainen opiskelijatyytyväisyyskysely Tutka

Vuosittain kevätlukukaudella opiskelijoillemme lähetetään sähköpostitse opiskelijatyytyväisyyskysely, jonka tavoitteena on selvittää yleisesti tyytyväisyyttä VAMKiin, meillä opiskelemiseen sekä opintojen sisältöihin.

Saaduista palautteista laaditaan koontiraportit sekä nostot mm. avoimista palautteista, jotka käsitellään koko henkilöstön kanssa infotilaisuuksissa sekä laatutyöryhmässä. Palautekoonnit lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös koulutusaloillemme, opiskelijakunta VAMOKille sekä opetuksen ja oppimisen palveluille. Koko palautekoonti ja opiskelijatyytyväisyyskyselyn tulokset ovat henkilöstömme saatavilla intran sekä yhteisen Teams työkanavan kautta. Palautteiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, johon määritellään toimenpiteet opetuksen ja palveluidemme kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelmaa seurataan säännöllisesti muiden kehittämissuunnitelmien kera laatu- ja vastuullisuuspäällikön sekä asianosaisten toimesta.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Opiskelijan valmistuessa valmistumiseen sisältyy vastaaminen valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) VALO-palvelussa. Kyselyyn osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Tällä laajalla ja kattavalla kyselyllä kartoitetaan koko ammattikorkeakouluopintojen aikaisia kokemuksia mm. opetuksen ja ammattikorkeakoulun toiminnan osalta. Kerättävä palaute on tärkeä osa Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallista ja paikallista kehittämistä sekä kehittämisen tietovarantoa. Tuloksilla on niin ikään vaikutusta valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen koulutuksen ohjaukseen ja rahoitukseen.

AVOP–kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry. Kyselyn tuloksista julkaistaan tilastoraportteja jotka ovat avoimesti saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa:

AVOP-tulokset Vipusessa