Opiskelijan palaute

Rgb check nega

Annathan meille palautetta

Kaikki palautteet ja toimintaamme liittyvät havainnot ovat meille ensiarvoisen tärkeitä toimintamme jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen näkökulmasta.

Alla löydät tarkemmat kuvaukset eri palautejärjestelmistämme.

Palautetta ja kehittämistoiveita otamme mielellämme vastaan myös suullisesti.

Opiskelijana voit antaa meille palautetta monella tapaa

Opintojaksopalaute, Spark

VAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus antaa palautetta kaikista opintojaksoista opintojakson päätyttyä. Palaute on integroitu Pakki-järjestelmään ja linkit opintojaksoihin, joiden osalta palautetta voi antaa, näkyvät opiskelijan työpöydällä.

Opiskelijoiden antamat palautteet opintojaksojen toteutuksesta ja niiden sisällöstä sekä laadusta ovat meille opintojaksojen kehittämisen näkökulmasta tärkeitä. Opintojaksojemme sisältöjä tarkastellaan ja kehitetään saatujen palautteiden perusteella.

Kysymykset ovat seuraavat:

 • Kysymysasteikko 1-7
 • Opintojakson osaamistavoitteet olivat selkeät
 • Opetuksessa käytetyt työskentelytavat tukivat oppimistani
 • Oma osallistumiseni opintojaksolla oli aktiivista
 • Opintojakson työmäärä oli sopiva (tarkenna tarvittaessa avoimessa vastauksessa)
 • Opintojaksolla oli vahva yhteys työelämään
 • Avoimet:
  • Mitkä asiat toimivat opintojaksolla hyvin?
   Miten opintojaksoa voisi kehittää?
  • Opintojakso oli erittäin hyvä ja voin suositella sitä muillekin (1-7)
  • 1= täysin eri mieltä …..   7= täysin samaa mieltä

Palauteajan päätyttyä opettaja vastaa saamaansa opintojaksopalautteeseen. Opiskelijat näkevät koko ryhmän asteikkokysymyksiin annetun palautteen, mikäli on itse antanut palautetta.

Tarkemmat ohjeet palautteen antamiseen löytyvät:

Kirjallinen ohje opiskelijoille>

Kirjallinen ohje opettajille>

Video-muodossa olevat ohjeistot:

Ohje opiskelijoille

Ohje opettajille

Opiskelijatutka, vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely

Vuosittain kevätlukukaudella opiskelijoillemme lähetetään sähköpostitse asiakastyytyväisyyskysely, jonka tavoitteena on selvittää yleisesti tyytyväisyyttä VAMKiin, meillä opiskelemiseen sekä opintojen sisältöihin.

Saaduista palautteista laaditaan koontiraportit, jotka käsitellään sekä johtoryhmässä että laatutyöryhmässä. Palautekoonti lähetetään tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös koulutusaloillemme sekä korkeakoulupalveluille ja oppimisen ja opetuksen palveluille. Palautteiden pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelma, johon määritellään toimenpiteet opetuksen ja palveluiden kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelmaa seurataan säännöllisesti laatupäällikön sekä asianosaisten toimesta.

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP)

Opiskelijan valmistuessa valmistumiseen sisältyy vastaaminen valtakunnalliseen ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyyn (AVOP) VALO-palvelussa. Kyselyyn osallistuvat kaikki Suomen ammattikorkeakouluista valmistuvat tutkinto-opiskelijat.

Tällä laajalla ja kattavalla kyselyllä kartoitetaan koko ammattikorkeakouluopintojen aikaisia kokemuksia mm. opetuksen ja ammattikorkeakoulun toiminnan osalta. Kerättävä palaute on tärkeä osa Suomen ammattikorkeakoulujen valtakunnallista ja paikallista kehittämistä sekä kehittämisen tietovarantoa. Tuloksilla on niin ikään vaikutusta valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen koulutuksen ohjaukseen ja rahoitukseen.

AVOP–kyselymittaristo on syntynyt Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n, Suomen opiskelijakuntien SAMOK ry:n, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteisenä hankkeena. Kyselymittariston kehittämisestä vastaa Arene ry. Kyselyn tuloksista julkaistaan tilastoraportteja jotka ovat avoimesti saatavilla opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa:

AVOP-tulokset Vipusessa