Avoimen tieteen toimintakulttuuri -linjaus

Avoimen tieteen toimintakulttuuri Vaasan ammattikorkeakoulussa

Rehtorin linjaus 20.11.2020

VAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimien toimintatapojen osaamista. Avoimuus on yksi arvoistamme. Olemme strategiassamme sitoutuneet avoimuuteen ja avoimen toimintakulttuurin edistämiseen. Sen avulla haluamme käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta.

Olemme allekirjoittaneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020 – 2025, jonka visiona ja missiona on:

 • Edistää tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
 • Tukea ja kannustaa organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Osallistua aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla. Olemme sitoutuneet noudattamaan Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa (sivustolla tt.eduuni.fi) yhdessä kehitettyä Avoin TKI-toiminta -opasta (sivustolla seamk.libguides.com).

Avoin toimintakulttuuri koskee jokaista henkilöstömme jäsentä riippumatta työtehtävästä. Olemme sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita, hyvää tieteellistä käytäntöä sekä tutkimusetiikkaa ja olemme sitoutuneet noudattamaan CoARA-sopimusta.

Vaasan ammattikorkeakoulun avoin toimintakulttuuri rakentuu yhteiselle ymmärrykselle ja motivaatiolle toimia avoimesti ja noudattaa avoimia toimintatapoja. Tavoitteena on tuoda TKI- hankkeissa tuotetut aineistot ja tulokset sekä käytetyt menetelmät kaikkien halukkaiden saataville ja hyödynnettäviksi.

Avoin TKI-toiminta

TKI-hankkeiden avoimuus lähtee liikkeelle huolellisesta hankesuunnittelusta, jolloin jo suunnitteluvaiheessa rakennetaan suunnitelma aineistonhallintaan, sopimukset tallennetaan huolella ja niiden sisältö pidetään avoimena niiltä osin kuin se on mahdollista. Suunnitelmavaiheessa huomioidaan tutkimuseettiset kysymykset ja laaditaan viestintäsuunnitelma. Kaikki tallennetaan Thinking Portfolioon, projektisalkkuun, joka on pilvipalveluna toimiva avoin järjestelmä yhteisölle. Salkunhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen ja strategian toteutumisen seurannan reaaliaikaisesti.

Kertyvän datan osalta avoimesti jaettava data anonymisoidaan ja aineisto dokumentoidaan. Myös tässä projektisalkkumme toimii tietovarastona.

Yhä enenevästi pyrimme integroimaan hankkeet opetukseen. Hankkeisiin liittyen tehdään opintojaksoilla erilaisia asioita, opinnäytetöitä ja aloitamme hankeharjoittelijoiden käyttämisen. Myös harjoittelua voi tehdä hankkeessa.

Keskeinen väline hankkeista viestimiseen on sosiaalinen media. Hankkeilla on omat verkkosivut. Lisäksi hyödynnämme Energiaa- verkkolehteämme ja muotoilun TKI- hankkeiden osalta Muovaaja- verkkolehteä. Kaikki hankkeemme on koottu yhdelle verkkosivulle. Hankesuunnitelmien mukaisesti järjestetään erilaisia seminaareja, konferensseja ja kohtaamisia sekä virtuaalisesti että kasvotusten.

Samoin kuin viestimiseen, myös tulosten jakamiseen käytämme paitsi hankkeiden viestintäsuunnitelmien mukaisia julkaisukanavia, myös omia verkkolehtiämme lisätäksemme hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta. Tulokset rinnakkaistallennetaan ja julkaisemisessa hyödynnämme Open Access- julkaisukanavia.

TKI-toiminnan tehtävänä on alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja uudistumisen vahvistaminen/tukeminen/kehittäminen. Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä menestymään, luoda uutta yritystoimintaa sekä kehittämään toimivaa (tai joku parempi sana) julkista sektoria. Teemme kansainvälistä yhteistyötä, minkä avulla vahvistamme alueellista osaamista ja alueen näkyvyyttä kansainvälisesti.

Avoimen TKI-toiminnan käyntäntöinä ovat julkiset hankerekisterit, avoin julkaiseminen sekä avoimet tutkimusaineistot ja tutkimusympäristöt. Kehitämme avoimen TKI-toiminnan prosesseja ja alustoja.

Tulemme kehittämään avointa TKI-prosessiamme siten, että hankkeissa laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, jonka tekoon käytetään DMPTuuli -työkalua. Pitkäaikaissäilytyksen kehittämisen yhteydessä otetaan huomioon hankkeiden aineistojen säilytyksen erityispiirteet.

Avoin innovaatio- ja palvelutoiminta

Avoin innovaatiotoiminta rakentuu ajatukselle sitä, että yrityksen tai yhteisön osaaminen on yhtä arvokasta kuin sen ulkopuolella oleva osaaminen. Perustana toimii sisäisten ja ulkoisten ideoiden, osaamisen ja vahvuuksien yhdistäminen ja niiden hyödyntäminen kehitystoiminnassa.

On markkinaehtoista toimintaa ja toimii reilun kilpailun periaatteella

 • Täydentää alueellista innovaatio- ja palvelutarjontaa
 • Soveltaa uutta tietoa TKI-toiminnasta
 • Toimii kumppanina sekä pk-yrityksille että suurille yrityksille

Tarjoamme avointa innovaatiotoimintaa oppimisympäristöissämme ja muotoilukeskuskus MUOVAssa. Periaatteenamme on, että emme kilpaile toiminnallamme alueen pk‐yritysten palvelujen kanssa. Lisäksi haluamme erityisesti tarkentaa, että pienet yritykset ovat meille kumppaneina yhtä arvokkaita kuin suuret. Innovaatioprosessit ovat oppimisprosesseja henkilökunnan ohjauksessa toimiville opiskelijoille.

Avoin data VAMKssa

Vaasan ammattikorkeakoulussa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla tuotettu tieto ja osaa-minen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen ja tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuudella edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Datapolitiikassa kuvataan Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimustyössä syntyvän, digitaalisessa muodossa olevan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät organisaatiotasoiset periaatteet ja lin-jaukset. Tavoitteena on FAIR-periaatteen mukaan tutkimusdatan ja siihen liittyvän kuvailutiedon löydettä-vyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys sekä viitattavuus ja asianmukainen säily-tys. Datapolitiikka ohjaa ammattikorkeakoulussa tehdyssä tutkimuksessa tuotetun tutkimusdatan käsittelyä ja sitä tukee datapolitiikan toimenpideohjelma.

Avoimet tutkimusympäristöt

Avoimia tutkimusympäristöjämme ovat Technobothnian laboratoriot, Muovan Creativelab ja CoProtolab sekä Aleren oppimisympäristöt. Tutkimusympäristömme ovat yhteistyökumppaneiden käytössä opetus- ja TKI- toiminnan sekä innovaatio- ja palvelutoiminnan kautta. Kehitämme tutkimusympäristöjen avoimuutta selkeyttämällä palveluperiaatteita. Näin pyrimme edistämään tutkimusympäristöjen käyttöä yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa sekä yhteistyötä tutkimusympäristöissä. Samalla, kun selkeytämme palveluperiaatteitamme, avaamme infrastruktuuriamme.

Avoin julkaiseminen

Vaasan ammattikorkeakoulussa kannustetaan avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentaminen on osa korkeakoulun prosesseja. Avoimella julkaisemisella (Open Access) tarkoitetaan sitä, että julkaisut ovat pysyvästi ja vapaasti saatavilla verkossa. Käytössämme on JUSTUS- julkaisujen tallennuspalvelu.

 • Julkaisemiseen käytetään pääasiassa avoimia julkaisukanavia
 • Henkilökunnan tekemät julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseus-julkaisuarkistoon
 • Rinnakkaistallennus koskee A – D-tyypin julkaisuja kustantajan sallimien lupien puitteissa
 • VAMKin julkaisusarjan osat tallennetaan Theseus -julkaisuarkistoon
 • VAMKin Energiaa -verkkolehti toimii Open Access -periaatteella
Oppimisen avoimuus

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen neljästä osa-alueesta. Muut osa-alueet ovat toimintakulttuurin avoimuus, tutkimusjulkaisujen avoimuus ja aineistojen avoimuus. Oppimisen avoimuus linkittyy saavutettavuuteen, esteettömyyteen ja opintotarjonnan avoimuuteen. Tavoitteenamme on lisätä useiden eri kielisten digitaalisten opintojen tarjontaa. Haluamme avoimen oppimisen avulla laajentaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Kehitämme jatkossa TKI-integraatiota opetukseen ja oppimisen avoimuuden näkemistä laajana vuorovaikutuksena esimerkiksi elinkeinoelämän kanssa. Oppimisen avoimuus on ennen kaikkea lähtökohta, arvo ja tapa toimia. Kannustamme henkilöstöämme oppimateriaalien avoimeen jakamiseen.

Avoin julkaisutoiminta ja avoin saatavuus

TKI- työn popularisointi on osa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Rehtori on antanut lausuman Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja vuorovaikutuksesta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tässä julkaiseminen nähdään hyvin olennaiseksi osaksi sekä avointa toimintakulttuuria että avointa julkaisemista. Tätä tukee syksyllä 2020 lanseerattu verkkolehti Energiaa. Rehtori on tehnyt päätöksen rinnakkaistallentamisesta Vaasan ammattikorkeakoulussa. Vaasan ammattikorkeakoulussa toimii julkaisutoimikunta, jossa on mukana hyvän tieteellisen käytännön yhteyshenkilö. Julkaisutoimikunta kiinnittää huomiota julkaisutoiminnan avoimuuteen ja kehittää sitä.

Avoimuuden osaaminen

Syksyllä 2020 on aloitettu ATT- koulutusten sarja, jonka avulla lisätään koko henkilöstön avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä avoimen toimintakulttuurin osaamista. Osaamisen kehittämistä jatketaan erilaisilla teemaviikoilla ja osaamista syventävällä koulutuksella. Avoimuuden osaamisen kehittäminen ei ole kertaluonteinen oppimisprosessi vaan jatkuva, syvenevä ja laajeneva kehä, jossa kehityksen myötä havaitaan uusia alueita, joissa voimme soveltaa oppimaamme.

TKIO-linjaus

Rehtorin linjaus 15.12.2022

Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus Vaasan ammattikorkeakoulussa – Oppimisen avoimuus

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä voidaan tarkastella neljästä Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimasta osa-alueesta käsin. Tässä linjauksessa keskitytään oppimisen avoimuuteen. Kolme muuta ovat toimintakulttuurin, julkaisemisen sekä aineiston ja infrastruktuurin avoimuus, joista on annettu erilliset linjaukset.

Vaasan ammattikorkeakoulu on sitoutunut edistämään avoimen oppimisen ja opetuksen periaatteita kansallisten linjausten mukaisesti. Oppimisen avoimuus yhdistää aluekehityksen, TKI-työn ja opetuksen, jotka ovat Vaasan ammattikorkeakoulussa integroituneet luontevasti yhteen.

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen integroituu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan aluekehityksen hyväksi. Näin oppiminen tapahtuu aitojen ilmiöiden kehittämisen ja ratkaisujen äärellä.

Näiden avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen mukaisesti Vaasan ammattikorkeakoulu sitoutuu seuraaviin neljään periaatteeseen.

Oppimisen avoimuuteen liittyy läheisesti opetuksen kokonaislaatu. Linjauksen ensimmäinen periaate toteaa avoimuuden ohella arvioitavan opetuksen ja sen yhteydessä kehitettyjen avoimien oppimateriaalien sisällön luotettavuutta ja muita laadun osatekijöitä, kuten OPH esittää e- materiaalien osalta. Toisen periaatteen mukaisesti avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien kehittäminen ja hyödyntäminen kunnioittaa tekijänoikeuksia ja tietosuojaa. Kolmanneksi avointen oppimateriaalien ja avoimen oppimisen kehittämisessä huomioidaan niiden soveltuvuus ja saavutettavuus erilaisille oppijoille. Neljänneksi avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien mukaan tätä työtä tulee arvostaa ja ottaa se huomioon meritoitumiskriteereissä ja työtehtävien suunnittelussa.

Linjauksemme ovat tiivistetysti seuraavat:

 1. Suosittelemme opetushenkilöstölle oppimateriaalien avaamista esimerkiksi fi- sivustolla ja avoimen opetustarjonnan lisäämistä etenkin saavutettavissa muodoissa. Avoimuuteen ja saavutettavuuteen tähtäävää opetusta tuetaan strategisilla toimenpiteillä ja valinnoilla.
 2. Oppimateriaalien tulee olla saavutettavia.
 3. Oppimateriaalien ja opetuksen toteuttajan vastuulla on huolehtia riittävistä tekijänoikeuksista ja kunnioittaa niitä.
 4. Suosittelemme lisensoimaan avoimet oppimateriaalit Creative Commons – CC BY- lisenssillä. Suositeltava muoto lisenssille on: Tekijän nimi, Vaasan ammattikorkeakoulu CC BY.
 5. Kaikki oppimateriaalien tekoon osallistuneet tulee huomioida, myös opiskelijat.
 6. Suosittelemme julkaisemaan opetuksen ja TKI-työn videomateriaalit Vaasan ammattikorkeakoulun erikseen ilmoittamalla tilillä.

Sitoudumme oman osaamisen kehittämiseen. Toiseksi tavoitteena on kasvattaa huomattavasti yhteisömme avointen oppimateriaalien määrää huolehtien samalla niiden laadusta. Kolmanneksi tavoitteena on osaltamme edistää Suomen tunnettuuden lisääntymistä maailmalla avoimien oppimateriaalien edistäjänä ja edelläkävijänä.

Työ tapahtuu moniammatillisessa ATT-ryhmässä, jota koordinoi TKI-päällikkö. Opetuksen ja oppimisen avoimuuden linjausten käytäntöönpanosta vastaa koulutusjohtaja. Ohjaus ja tuki opetuksen ja oppimisen avoimuuteen liittyen koordinoidaan ATT- tiimin kautta (ATT- ryhma@vamk.fi).

CoARA-sopimus

CoARA-sopimus (Coalition for Advancing Research Assessment) on kansainvälinen aloite, joka pyrkii parantamaan tutkimuksen arviointikäytäntöjä. Sopimuksen tarkoituksena on edistää arviointiprosessien avoimuutta, objektiivisuutta ja laatua sekä kannustaa tutkimusyhteisöjä kehittämään ja käyttämään parhaita käytäntöjä tutkimuksen arvioinnissa. CoARA-sopimus korostaa seuraavia periaatteita:

 1. Läpinäkyvyys: Arviointikriteerien ja -prosessien on oltava avoimia ja selkeitä kaikille osapuolille.
 2. Objektiivisuus: Arviointien on perustuttava selkeisiin ja objektiivisiin kriteereihin, jotta arviointi olisi mahdollisimman reilu ja tasapuolinen.
 3. Laatu: Arviointien on keskityttävä tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen, eikä pelkästään määrällisiin mittareihin kuten julkaisujen lukumäärään.
 4. Monimuotoisuus: Tutkimuksen arvioinnissa on huomioitava eri tieteenalojen ja -tapojen moninaisuus.
 5. Yhteistyö: Tutkimusyhteisöjen, rahoittajien ja muiden sidosryhmien on tehtävä yhteistyötä parantaakseen arviointikäytäntöjä.

Vaasan ammattikorkeakoulu on allekirjoittanut CoARA-sopimuksen 24.10.2022 ja sitoutuu näin edistämään sopimuksen periaatteita omissa arviointikäytännöissään ja toimimaan esimerkkinä muille tutkimusyhteisöille.

Tutustu CoARA-sopimukseen täällä: CoARA agreement 24.10.2022

 

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulussa toimii ATT- työryhmä, jossa on edustajia TKI-palveluista ja julkaisupalveluista sekä tiedekirjasto Tritonian edustaja, laatupäällikkö, tietohallintopäällikkö ja koulutuksen edustaja. Työryhmän puheenjohtajana toimii TKI-johtaja. Työryhmällä on käytössä ATT- toimijoiden yhteinen sähköposti: att@vamk.fi