MAP-UP-P2X

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Mapping CO2 Streams in Ostrobothnia: Unlocking Potential for the P2X Economy

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.12.2026

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK, Åbo Akademi

Rahoitus: Pohjanmaan liitto, JTF

Kokonaisbudjetti: 233 240 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Riitta Niemelä, Koulutuspäällikkö (Tekniikka)

puh. +358 207 663 392, riitta.niemela@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi, Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa rutkitaan perusteellisesti mahdollisuudet hiilidioksidin (CO2), hapen (O2) ja vedyn (H2) alueelliseen hyödyntämiseen ja jälleenkäsittelyyn teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin turpeen energiantuotannon korvaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on luoda parempi ymmärrys raaka-ainevirroista erilaisissa teollisuuden, jätehuollon ja materiaalien hyödyntämisprosesseissa. Näin voidaan arvioida, mitkä ovat ne strategiset ja taloudelliset prosessit, jotka on tärkeää asettaa etusijalle, jotta H2, O2 ja CO2 voidaan ottaa talteen ja käsitellä siten, että ne todella tuottavat lisäarvoa teollisuudelle ja yhteiskunnalle alueellisesti.

Hanke edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä, koska se nopeuttaa kehitystä lisäämällä tietämystä kestävässä taloudessa käytettävistä järjestelmäratkaisuista ja lisää valmiutta testata ja ottaa käyttöön näitä uusia teknologioita alueella.

Tavoitteet

  1. Tutkitaan CO2- ja P2X-teknologioiden uusimpia innovaatioita, joilla voidaan korvata turpeen käyttö energiantuotannossa ja vahvistaa energiantuotannon omavaraisuutta ja kiertotaloutta.
  2. Tutkimuksessa selvitetään pitkällä aikavälillä, mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta voidaan saavuttaa Pohjanmaan maakuntakaavassa määritellyt ilmastotavoitteet, Vaasan kaupungin hiilidioksiditavoite sekä täyttää Suomen ja EU:n määritellyt tavoitteet pysyä alle 1,5 °C:n lämpötilan nousussa.
  3. Hankkeessa tarjotaan erilaisia ratkaisuja prosessien integroimiseksi eri virtauksille, kuten hiilidioksidille, hapelle, vedelle ja alueellisille orgaanisille virtauksille, kuten turpeelle.
  4. SWOT- ja PESTEL-analyysien tekeminen materiaali- ja kemikaalivirtojen ymmärtämiseksi paremmin. Tulosten perusteella analysoidaan energiantuotannon ja jätehuollon vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää suoraan (happi O2) tai joiden avulla voidaan vesikaasun (H2) ja hiilidioksidin (CO2) jatkojalostuksen kautta luoda uusia taloudellisesti arvokkaita johdannaismateriaaleja kestävän energian vahvistamiseksi, ympäristövaikutusten minimoimiseksi, mikä puolestaan vahvistaa omavaraisuusastetta, jalostusastetta ja kiertotaloutta.

Tulokset

Tuloksena syntyy ABC-tiedosto, joka sisältää seuraavat asiakirjat: analyysi vaihtoehdoista -asiakirja, upotetut tapaustutkimukset, liiketoimintamallit, vaihtoehdot ja näkökohdat -asiakirja sekä päätelmät. Vaihtoehtojen analyysi perustuu nykytilanteen analyysiin, ympäristöanalyysiin (PESTEL-analyysimenetelmään perustuen), tietokoneistettuun prosessin optimointianalyysiin ja toteutettuihin tapaustutkimuksiin, jotta voidaan lisätä tietoisuutta ja hyötyä siitä päätöksentekoprosessissa materiaalien hyödyntämisprosessin/jätehuoltolaitosten jatkokehittämiseksi alueella sekä seurata, miten riskejä SWOT-analyysin avulla. Kvantitatiivisten analyysien avulla tarjoamme tarkan valikoiman ratkaisuja toteutettavissa olevaan ja kätevään prosessin integrointiin. Tiedämme tarkalleen, mitkä ovat parhaita tapoja integroida prosessivirtoja energian ja massavirran kannalta aluetasolla.

Vamk logo

Ådo akademi