Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Tervetuloa opintojaksolle, jossa syvennymme sosiaali- ja terveysalan palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Tämä opintojakso tarjoaa sinulle käytännön työkaluja ja näkökulmia, joiden avulla voit parantaa palveluita ja vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Selkeys

Hyödyt

 • Kurssin lähtökohtana on asiakas sosiaali- ja terveysalalla. Käsittelemme asiakkuuden ja asiakaslähtöisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Tutustumme käytännön harjoituksin palvelumuotoiluun kehittämisen välineenä, sekä arvo/asiakaslupaukseen. Saamme ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiin käsitteisiin kuten segmentointiin, palveluintegraatioon, palvelukokonaisuuteen ja palveluketjuun. Tutustumme laatuun ja laadunhallintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille sote-alan amk-tutkinnon suorittaneille.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan henkilö

 • ymmärtää asiakkaan keskeisen roolin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Hän osaa hyödyntää asiakasymmärrystä ja ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset.
 • tuntee palvelumuotoilun perusteet ja sen eri vaiheet sekä niihin liittyviä menetelmiä ja harjoittelee niiden soveltamista
 • osaa määritellä selkeän palvelulupauksen. Hän ymmärtää, miten palveluiden odotukset viestitään asiakkaille.
 • ymmärtää eri palveluiden integraation merkityksen. Hän osaa hahmottaa palveluita ja niihin vaikuttavia tekijöitä, niin, että ne toimisivat paremmin yhteen.
 • osaa segmentointiajattelun perusteet ja tutustuu segmentoinnin välineisiin osaten jakaa asiakkaat eri ryhmiin ja ymmärtää heidän tarpeitaan. Tämä auttaa kohdentamaan palveluita oikein.
 • ymmärtää palvelukokonaisuuden merkityksen. Hän osaa hahmottaa, miten eri palvelut liittyvät toisiinsa ja muodostavat asiakkaalle kokonaisvaltaisen palveluketjun.
 • tunnistaa laadun ja vaikuttavuuden merkityksen. Hän osaa arvioida palveluiden laatua ja niiden vaikutuksia asiakkaisiin. -tietää laatujärjestelmien roolin palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa. Hän osaa soveltaa laatujärjestelmiä käytännössä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Hypridiopetus kampuksella ja etänä opiskellen tai verkko-opintoina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Ryhmäprojektit
 • Ennakkotehtävät lähiopetusjaksoille, luennot, kirjallinen tehtävä ryhmissä, esitysseminaari ryhmätöille.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • numeerinen 0-5
 • Ennakkotehtävät hyväksytty/hylätty, kirjallinen ryhmätehtävä ja esitys numeerinen arviointi.

Aikataulu ja paikka

 • Opetus hybridiopetuksena (luokassa ja etäosallistumismahdollisuus), läsnäopetusta 2-4h kerrallaan 1-2 krt kuukaudessa myös lauantaisin.
 • Vaihtoehtoisena verkko-opetus
 • Aikataulu tarkentuu myöhemmin

Lisätietoa opintojaksosta

Riku Niemistö

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

riku.niemisto@vamk.fi | +358 207 663 396

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

0,00 

4 op