Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus

Tervetuloa työterveyshuollon pätevöittävään koulutukseen. Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto). Koulutus on 15 op laajuinen terveydenhoitajille ja 2 op laajuinen sosionomeille.

Selkeys

Hyödyt

 • Työterveyshuollon koulutuksen tavoitteena on tuottaa työterveyshuollon osaajia, jotka pystyvät osaltaan kehittämään työelämää ja vastaamaan ammatillisesti sen tuomiin haasteisiin.
 • Koulutus täydentää osallistujan ammatillista asiantuntijuutta, kriittistä ajattelua ja kehittävää työotetta yhteisöllisenä toimijana.
 • Parhaimmillaan koulutuksen tuoma hyöty on yksilön ammatillisen osaamisen vahvistumisen lisäksi työpaikoille aidosti siirtyvä edistynyt ja uudistava työterveyshuoltotoiminta tuottamalla työelämää palvelevia uudenlaisia ratkaisuja
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Sosionomit suorittavat 2 op integroituna terveydenhoitajien 15 opintopisteen kokonaisuuteen. Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi. Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi. Sosionomiopintojen aikana tehty palkallinen sosiaalialan työ voidaan laskea työkokemukseksi. Tämä tulee ilmetä CV:ssä.

Sisältö

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiset osaamiskokonaisuudet

 • Työterveyshuollon toimintaympäristö- ja työelämäosaaminen (2 op)
 • Työn terveysvaarojen ja -haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen (5 op)
 • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen (5 op)
 • Työterveystoiminnan arviointi- ja kehittämisosaaminen (3 op)

Työterveyshuollon koulutuksen tavoitteet:

 • Osallistuja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa ja osaa soveltaa sitä työterveyshuollon toiminnassa ja työhön liittyvässä päätöksenteossa.
 • Osallistuja osaa valita näyttöön perustuvia ja vaikuttavaksi todettuja menetelmiä laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.
 • Kehittää työterveyshuollon toimintaa moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä työterveyshuollon toimijoiden ja työterveysyhteistyössä työpaikkojen kanssa.
 • Toimii työterveyshuollon eettisiä periaatteita noudattaen.

Toteutustapa

Opinnot toteutetaan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston yhteistyönä. Koulutus sisältää reaaliaikaista läsnäoloa verkossa alla olevina ajankohtina (verkkoläsnäolopäivät) ja itsenäistä opiskelua.

 • HUOM! 2 op (750 euroa (alv 0 %) koulutus sosionomeille toteutetaan vain, mikäli myös 15 op:n kokonaisuus toteutuu.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Perinteiset lähiopetuksen luennot
 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Fyysiset vierailut esim. yrityksiin tai instituutioihin
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
  Jokin muu, mikä opetusmuoto?

Arviointi

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja oppimistehtävien tekemistä. Tehtävät arvioidaan hyväksytty / täydennettävä. Osallistuja saa koulutuksen päätyttyä todistuksen siitä, että hänellä on työterveyshuoltolain (708/2013) tarkoittama pätevyys.

Aikataulu ja paikka

Terveydenhoitajille on kaikki alla mainitut ajankohdat, sosionomien ajankohdat merkitty erikseen:

 • To 26.9.2024 klo 9–16 + sosionomit klo 9–16 / Lähiopetus Vaasan ammattikorkeakoululla
 • Pe 27.9.2024 klo 9–16 ja + sosionomit klo 9–12 / Zoom
 • To 31.10.2024 klo 9–16 / Zoom
 • Pe 1.11.2024 klo 9–16 + + sosionomit klo 9–13 / Zoom
 • To-Pe 28.-29.11.2024 klo 9–16 / Zoom
 • To 23.1.2025 klo 9–16 + sosionomit klo 12–16 / Zoom
 • Pe 24.1.2025 klo 9–16 / Zoom
 • To 13.2.2025 klo 9–16 / Zoom
 • Pe 14.2.2025 klo 9–16 + sosionomit klo 9–16 / Zoom
 • To-Pe 13.-14.3.2025 klo 9–16 / Zoom
 • To 10.4.2025 klo 9–16 / Zoom
 • Pe 11.4.2025 klo 9–16 + sosionomit klo 9–16 / Lähiopetus VAMK

Hinta

 • 15 op 3600 euroa (alv 0 %) terveydenhoitajat
 • 2 op 750 euroa (alv 0 %) sosionomit
 • Lisäopintopisteet 250 euroa/opintopiste (alv 0 %)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta

Anne Puska

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

anne.puska@vamk.fi | +358 207 663 551

 

Hakuohjeet

Hakuaika on 3.5.-14.6.2024!

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä hakulomake Opintopolussa

Hakukelpoisuus

 • Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.
 • Sähköinen kopio tutkinto- ja työtodistuksista tulee liittää hakulomakkeeseen.
 • Työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi.
 • Koulutukseen valituilla sosionomeilla tulee olla kolmen vuoden työkokemus sosiaalialan tehtävissä. Aikuissosiaalityössä toimiminen katsotaan eduksi.
 • Sosionomiopintojen aikana tehty palkallinen sosiaalialan työ voidaan laskea työkokemukseksi. Tämä tulee ilmetä CV:ssä.

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja opiskelumotivaatioon liittyvien avointen kysymysten perusteella.
 • Päätös opiskelijavalinnasta tehdään hakuajan jälkeisellä viikolla. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla ja hänen tulee ottaa koulutuspaikka vastaan viimeistään 21.6.2024.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Mikäli koulutukseen hyväksytylle tulee este osallistua koulutukseen ennen koulutuksen alkamista, koulutuksen osallistumiskustannuksista vastaavasta organisaatiosta voidaan osoittaa koulutukseen toinen hakija. Organisaation osoittama hakija voidaan hyväksyä koulutukseen edellyttäen, että hakija täyttää määritellyt hakukriteerit. Mikäli koulutukseen otetaan hakijoita varasijoille, vapautuvat paikat täytetään kuitenkin ensisijaisesti varasijajärjestyksessä.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

VAMK ei vastaa osallistujalle koulutukseen osallistumisen peruuntumisesta aiheutuvista kuluista.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot

Anne Puska

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

anne.puska@vamk.fi | +358 207 663 551