Ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Yhdessä vahvempaa työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle – Tillsammans starkare rusmedelsförebyggande arbete för arbetsföra i Österbotten

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.12.2026

Päätoteuttaja: Pohjanmaan hyvinvointialue

Hankepartnerit: VAMK, Novia

Rahoitus: THL Terveyden edistämisen määräraha

Kokonaisbudjetti: 60 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Riku Niemistö, Yliopettaja (Sosiaali- ja terveysala)

puh. +358 207 663 396, riku.niemisto@vamk.fi

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan hyvinvointijohtamista ja koordinaatioita kuntien, hv-alueen ja alueellisten toimijoiden yhdyspinnoilla. Lisäksi kehitetään ehkäisevää päihdetyötä ja käyttöönotetaan varhaisen tuen menetelmiä. Kehittämistyö kohdentuu alueen ammattilaisten työmenetelmiin ja johtamiseen. Asiakastyössä kehittäminen kohdistuu työikäisiin, mutta hyödyttää kaikkia ikäryhmiä. Tavoitteena on luoda uusi ehkäisevän päihdetyön toimintatapa Pohjanmaalle vahvistamalla toimijoiden yhteistyötä asiakas- ja palveluohjauksen näkökulmasta sekä luoda vahva pohja hyvinvointijohtamiselle.

Tavoitteet

 1. Hyvinvointijohtamisen ja koordinaation vahvistaminen keskittyen erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön
 • Osatavoitteena on luoda ehkäisevän päihdetyön monitoimijainen malli käyttäen pohjana alueen hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa
 • Selkeä päätöksenteon malli alueen hyvinvointijohtamiselle ja ehkäisevälle päihdetyölle
 1. Vahvistaa ja sujuvoittaa yhteistyötä hyvinvointialueen, kuntien, korkeakoulujen ja järjestöjen välillä
 • Määritetään yhteistyömuodot ja toimijoiden väliset roolit ja vastuut
 • Ammattilaiset tuntevat alueen toimijat
 1. Sujuvoittaa asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin
 • Osatavoitteena on yhtenäistää päihdetyön palveluketjuja Pohjanmaalla
 1. Tunnistaa riippuvuussairauksien riskiryhmässä olevat aikaisemmassa vaiheessa
 • Vahvistetaan ammattilaisten osaamista koulutuksen kautta
 • Parannetaan ammattilaistenmenetelmä osaamista ja lisätään välineitä ottaa huoli puheeksi
 • Pohjanmaan menetelmällinen työkalupakki hyödyntäen alueen tarpeita on luotu ja käyttöönotettu monitoimijaisesti

Tulokset

 1. Ehkäisevä päihdetyön johtamisella on selkeä monitoimijayhteistyörakenne, jota tuetaan tiedolla johtamisella
 2. Ehkäisevä päihdetyö on koordinoitua ja tavoitteellista alueella
 • Työnjako ja yhteistyö on sujuvaa, selkeää ja koordinoitua
 • Päätöksenteon malli ja monitoimijuus luo rakenteet käytännön yhteistyölle ja tavoitteiden ja toiminnan suunnittelulle
 • Toimintasuunnitelma pohjautuu tiedolla johtamiseen ja ohjaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja paino
 1. Ammattilaisten osaamistaso on kasvaa
 • Ammattilaiset eri palveluissa ja organisaatioissa osaavat ottaa huolen puheeksi aiempaa varhaisemmassa vaiheessa
 • Uusia vaikuttavia menetelmiä on valittu, otettu alueella käyttöön, koulutettu ja huomioitu osana sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjelmia
 • Tietoisuus alueen palveluista/toimijoista on lisääntynyt
 1. Monitoimijainen yhteistyö ja mentorointi päihdetyössä on lisääntynyt
 2. Asiakkaiden ohjaaminen on parantunut
 3. Pitkällä aikavälillä alueen asukkaiden hyvinvointi ja terveys paranee ja aikuisväestön terveyserot vähenevät

Vamk logo

Pohjanmaan hyvinvointialue logo