Kysyntäjousto

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Kysyntäjouston kaupallisten ratkaisujen edistäminen Pohjanmaalla

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.12.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Novia, Merinova

Rahoitus: Pohjanmaan liitto, JTF

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Jussi Alahuhtala, Lehtori (Tekniikka)

, jussi.alahuhtala@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi, Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Suomessa teollisuus käyttää vuositasolla enemmän sähköenergiaa kuin kotitaloudet ja maatalous. Kotitaloudet ja maatalous puolestaan ovat tehonäkökulmasta suurempi sähköverkon kuormittaja kuin teollisuus, koska kotitalouksien ja maatalouden sähköenergiankulutus vaihtelee enemmän sekä vuosi- että vuorokausitasolla. Siten kotitalouksien kysyntäjoustolla on tulevaisuudessa suurempi merkitys sähköverkon toiminnalle kuin vuosienergioista voisi päätellä.

Turpeen energiakäytön puolittaminen vuoteen 2030 mennessä sekä Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävää sääriippuvan tuotannon lisäämistä. Sähköverkko ei kestä lisääntyvää sääriippuvaa energiantuotantoa ilman merkittävää joustavan kapasiteetin lisäämistä. Kysyntäjousto on ympäristöystävällinen sekä taloudellinen tapa tuottaa joustoa sähköverkkoon. Kysyntäjousto on teknisesti kypsä, mutta silti se ei ole yleistynyt pienkuluttajien keskuudessa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjanmaan kysyntäjoustopotentiaali. Kun teoreettinen potentiaali on tiedossa, voidaan arvioida, miten suuri vaikutus kysyntäjoustolla on sähköjärjestelmän toimintaan sekä mikä on kysyntäjouston taloudellinen potentiaali. Kartoitus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n asiakkaiden datasta.

Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa markkinoilla olevat kysyntäjoustoratkaisut ja analysoida niiden ominaisuuksia suhteessa toisiinsa sekä markkinoiden tarpeeseen. Kartoituksen tuloksena saadaan myös ymmärrys mitä puutteita nykyisissä tuotteissa on ja missä tarvitaan jatkokehitystä. Valitsemme vähintään kaksi ratkaisua, jotka toteutamme demonstraatioina Technobothnian laboratorioympäristössä. Demot jäävät elämäänmyös hankkeen jälkeen Technobothnian insinööriopetuksessa sekä yritysyhteistyössä. Technobothnian demojen lisäksi kysyntäjoustoratkaisuja tutkitaan asentamalla kysyntäjoustoratkaisuja valituille kuluttajille. Demojen ja piloteista saatujen kokemusten myötä kehitämme kysyntäjoustoratkaisujen toiminnallisuutta sekä kokemuksia hyödynnetään hyvien käytänteiden määrittelyssä.

Hankkeen tavoitteena on myös kehittää kysyntäjoustolle hyvät käytänteet. Hyviin käytänteisiin kuuluu myös yleiset sopimusehdot kysyntäjoustolle kuluttajan ja palveluntarjoajan välille sekä eettiset ohjeet. Näistä on mahdollista kehittää jatkohankkeessa kysyntäjouston RT-kortti sekä ST-kortti. Nämä edesauttavat kysyntäjoustoratkaisujen yleistymistä sekä parantavat sähkön käyttäjien kokemuksen laatua. Lisäksi sähkön käyttäjien tietoisuus kysyntäjoustosta kasvaa ja yritysten osaaminen ja ymmärrys kysyntäjoustosta ja sen liiketoimintamalleista kasvaa.

Tulokset

Hankkeen aikana laadittujen artikkeleiden määrä on mitattavissa. Seminaareihin osallistuvien ihmisten lukumäärä on mitattavissa. Rakennettujen kysyntäjoustodemojen lukumäärä on mitattavissa. Hankkeen sosiaalisen median näyttökerrat ovat mitattavissa.

Tulokset työpaketista 1. Kartoitus nykyisistä ratkaisuista ja ratkaisujen tulevaisuuden näkymät

 • Raportti aikaisimmista hankkeista ja niiden keskeisimmistä tuloksista
 • Kooste kysyntäjoustomarkkinoilla toimivista yrityksistä, pientoimijoista, tuotteista ja palveluista sekä muodostuneet sidosryhmäkontaktit
 • Kysyntäjoustotuotteiden SWOT–analyysi
 • Yhteenveto erilaisten sähkönkäyttäjien sähköteknisestä sopivuudesta kysyntäjoustoon ja analyysi verkkoyhtiön ohjausmahdollisuuksista ja tulevan varttitaseen vaikutuksesta
 • Kartoituksen tuloksena saadaan ymmärrys mitä puutteita nykyisissä tuotteissa on ja missä tarvitaan jatkokehitystä

Tulokset työpaketista 2. Kysyntäjoustopotentiaalin kartoitus

 • Yhteenveto sähkönkäyttäjien halukkuudesta ja kyvykkyydessä osallistua kysyntäjoustoon
  • Tekniset mahdollisuudet
  • Taloudelliset mahdollisuudet
  • Halukkuus muokata omia tottumuksiaan
 • Arvio 40 000 sähkönkäyttäjän teknisestä kysyntäjoustopotentiaalista (teho ja energia) Vaasan sähköverkon alueella (data-analyysin pohjalta)
 • Kyselytutkimuksesta ja data-analyysistä rakennettu kokonaiskuva ja skenaarioita Vaasan alueen todennäköisestä kysyntäjoustopotentiaalista.
 • Syntyy ymmärrys teknisestä kysyntäjouston liiketoimintapotentiaalista
 • Yritysten motivointi kysyntäjouston markkinointiin, kun kysyntäjouston todellinen potentiaali tiedossa

Tulokset työpaketista 3. Kysyntäjouston kannattavuuden arviointi ja liiketoimintamallien kehitys

 • Sähkönkäyttäjän kysyntäjouston taloudellisuus skenaariot
 • Ehdotus sähkönkäyttäjän kysyntäjouston liiketoimintamalleiksi
 • ANSOFF MATRIISI – Nelikenttäanalyysi: nykyiset ja tulevat markkinat ja tuotteet
 • Yritysten osaaminen ja ymmärrys kysyntäjoustosta ja sen liiketoimintamalleista kasvaa

Tulokset työpaketista 4. Kysyntäjoustodemonstraatiot ja pilotit sähkönkäyttäjille

 • Technobothnialle on rakennettu vähintään kaksi erityyppistä kysyntäjoustodemonstraatiota
 • Valituille sähkönkäyttäjille on asennettu ja toimitettu heidän tarpeisiinsa sopiva kysyntäjoustoratkaisu ja siihen liittyvä kannattavuuslaskelma
 • Sähkönkäyttäjäpilottien osalta tiivistelmä tyytyväisyyskyselyn ja käyttäjäkokemusten tuloksista sekä tekninen ja taloudellinen vaikuttavuus

Tulokset työpaketista 5. Hyvien käytänteiden rakentaminen ja sähkönkäyttäjien tietoisuuden kasvattaminen

 • Yleiset sopimusehdot kysyntäjoustolle sähkönkäyttäjän ja palveluntarjoajan välille
 • Eettiset ohjeet ja hyvät käytänteet kysyntäjoustoratkaisujen tarjoajille
 • Ohjeet hyvistä teknisistä käytänteistä: elinkaari ja laajennettavuus
 • Luodut hankkeen aikainen web-sivusto, sosiaalisen median käyttäjätilit sekä niihin luotu sisältö
 • Tiekartta sähkönkäyttäjän kysyntäjouston edistämisestä

Tulokset työpaketista 6. Projektin hallinnointi ja sidosryhmätyöskentely

 • Projektin talousseurannan dokumentaatio
 • Rahoittajan ja muiden sidosryhmien tiedottaminen projektin etenemisestä

Vamk logo

Merinova logo rgb png iso