LuontoMieli

Keskitien säätiöAktion Österbotten logoAktia eu1

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: LuontoMieli - Mielenterveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Hankkeen kesto: 19.12.2022 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: Vaasan yliopisto

Hankepartnerit: VAMK, Mielle ry.

Rahoitus: Leader, Mielle ry, Keskitien säätiö

Kokonaisbudjetti: 150 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Riku Niemistö, Principal Lecturer (School of Health Care and Social Services)

puh. +358 207 663 396, riku.niemisto@vamk.fi

Hankekoodi: 212014

Alusta: Smart Well-Being

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Green Care -toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöjä, maatiloja, puutarhoja ja eläinavusteisuutta ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämiseen ja ylläpitämiseen. Green Care -toimintamuotoja on viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty ja tutkittu aktiivisesti sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti, ja onnistuneita palvelukokeiluja on toteutettu mm. Pohjanmaalla Leader-rahoitteisessa Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet (LuoNa 2017-2021) -hankkeessa.

Tarve laajentaa ja vakiinnuttaa Green Care -toimintaa osaksi erilaisia sote- ja kasvatuspalveluita on noussut vahvasti esiin aikaisemmin toteutetuissa selvityksissä ja kokeiluhankkeissa. Yrittäjät tarvitsevat tukea kontaktien luomisessa toiminta-alueensa sote-toimijoihin ja muihin potentiaalisiin asiakasorganisaatioihin, joiden asiakkaat voisivat merkittävästi hyötyä lähellä tuotetuista luontolähtöisistä palveluista. Pohjanmaalla erityisesti mielenterveyden kasvavat haasteet ovat lisänneet tarvetta uusille vaikuttaville mielenterveys-kuntoutuksen tukimuodoille.

Tällä hankkeella pyritään vastaamaan näihin tarpeisiin laajentamalla ja syventämällä aikaisemmissa  hankkeissa aloitettua paikallisten Green Care -palvelumallien kehittämistyötä ja vahvistamalla alueen osaamista ja yhteistyöverkostoja. Yhteinen tahtotila kokoaa Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, maakunnallisesti toimivan Mielle ry:n, Vaasan kaupungin, Green Care -yrittäjät ja alueen moniammatilliset verkostot luomaan yhdessä kustannustehokkaita sektorirajat ylittäviä ratkaisuja, jotka perustuvat tutkimukseen, paikalliseen osaamiseen ja kokemustietoon, ja joita voidaan hyödyntää myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Tavoitteet

Hankkeessa laajennetaan luontoperustaisen toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, madalletaan kynnystä lähteä mukaan Green Care -toimintaan maaseutualueilla, sekä lisätään luontoelementtien hyödyntämistä myös kaupunkiympäristössä. Hankkeen kolmena päätehtävänä on

  1. laajentaa ja vakiinnuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien Green Care -palvelumallien käyttöä mielenterveyskuntoutuksen tukena, osana sosiaalista
    kuntoutusta,
  2. vahvistaa Green Care osaamista eri sektorien toimijoiden keskuudessa ja
  3. tuottaa käyttökelpoista tietoa toiminnan vaikutuksista toteuttamalla luontolähtöisten menetelmien
    vaikuttavuuden arviointi, joka tukee sekä yrittäjiä että mielenterveyspalveluiden käyttäjiä ja järjestäjiä
    luontolähtöisten palveluiden vakiinnuttamisessa ja jatkokehittämisessä.

Hankkeen visiona on kehittää Pohjanmaasta valtakunnallinen edelläkävijä luontolähtöisessä mielenterveyden poikkihallinnollisessa edistämisessä.

Tulokset

Hankkeen tavoitteena on, että sen aikana laajentunut Green Care -toiminta vakiintuu osaksi alueen sosiaalista kuntoutusta. Hankkeessa luotava kurssi jää pysyväksi päivitettäväksi verkkokurssiksi osaksi avoimen VAMK:n täydennyskoulutusta. Hankkeessa luotavat vaikuttavuuden arviointimenetelmät jäävät yrittäjille ja sosiaalisen kuntoutuksen tuottajille hyödynnettäväksi oman toiminnan kehittämisessä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kaikki hankkeessa luotavat toimintamallit ja menetelmät julkaistaan Green Care Finland ry:n verkkosivuilla yleisesti hyödynnettäviksi. Hankkeen aikana suunnitellut Green Spot -toimintaympäristöt voivat toimia maaseudun Green Care -yrittäjien ja kaupunkialueiden asiakastahojen ja asiakkaiden yhteistyön mahdollistajina hankkeen päättymisen jälkeen.

Vamk logo

Miellery

Vaasan kaupunki logo

Vaasan yliopisto logo