PK-yritysten TKI-polku

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: PK-yritysten TKI-polku

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.12.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: TuAMK, Centria

Rahoitus: ELY

Kokonaisbudjetti: 278 134 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Tanja-Maria Davidov, Projektipäällikkö (Korkeakoulupalvelut)

puh. +358 207 663 660, tanja-maria.davidov@vamk.fi

Hankkeen kuvaus

PK-yritysten TKI-polku-hankkeen tavoitteena on auttaa Länsi-Rannikon alueen PK-yrityksiä lisäämään TKI-toimintaansa sekä yhteistyötä alueen eri TKI-toimijoiden kanssa.Hankkeella edistetään hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4%/BTK vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä TKI-polku-toimintamalli, jolla AMK:t voivat yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa tukea TKI-toiminnan kasvua yrityksissä. TKI-polulla edistetään kasvua ja arvoverkostojen rakentumista yli toimiala- ja maakuntarajojen. Polku sisältää rahoitusosaamista, kehittämistyötä ja verkostoitumista. Polku dokumentoidaan ja jaetaan sähköisessä muodossa avoimesti käytettäväksi. Hanke toteutetaan Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria- ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Tavoitteet

Hankkeen kolmen partnerin kesken päätavoitteena on auttaa ja tukea pk-yrityksiä lisäämään TKI-toimintaansa sekä lisätä yritysten, ammattikorkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyötä. Tähän päätavoitteeseen päästään monipuolisen TKI-polun kautta, joka sisältää ideointi ja teemalliset osiot, palvelu- ja tuotekehityksen sekä kokeilujen, asiantuntijoiden tuen ja verkostoitumisen avulla.

Hankkeen osatavoitteet:

 1. Lisätään yritysten tietotaitoa TKI-rahoitusten hakemisesti ja yleisesti yrityksissä tehtävästä TKI-työstä.
 2. Päivitetään osallistujien tietotaitoakansainvälistymiseen, digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyen tarjoamalla monipuolisia ja ajankohtaisia asiantuntija-alustuksia ja teematyöpajoja. Hankkeen kautta TKI-toiminnan kasvaessa ja kehittyessä yritykset voivat hakea yritystoiminnalleen myös kasvua kansainvälisillä markkinoilla.
 3. Tuetaan osallistujia kehittämään uusia/parannettuja kestäviä palveluita ja/tai tuotteita sekä käytännössä kokeilemaan niitä liiketoimintansa tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
 4. Kannustetaan yritysten väliseen yhteistyöhön ja arvoverkostojen rakentumiseen toimiala- ja maakuntarajojen yli.
 5. Luodaan pysyvää TKI-yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välille sekä vahvistetaan yhteistyötä muihin aluekehitystoimijoihin.

Tulokset

Lyhyellä aikavälillä:

 • Yrityksille ideoita siitä, miten ne uudistavat toimintaansa ja toteuttamiskelpoisia ideoita yritysten omiin TKI-projekteihin. Kohtaamisia muiden yritysten ja kehitystoimijoiden kanssa maakuntarajat ylittäen ja jopa kansainvälisesti ammattikorkeakoulujen verkostoja hyödyntäen hankekumppaneiden löytämiseksi.
 • Yritysten tietotaito TKI-työstä, kansainvälistymisestä, digitalisaatiosta ja vihreästä siirtymästä kasvaa.
 • Yritysten kyky käyttää innovoinnin menetelmiä kehittämistyön tukena kehittyy.
 • Yritykset aktivoituisivat enenevissä määrin aloittamaan tai jatkamaan TKI-toimintaa ja hakemaan TKI-rahoitusta.
 • Hankkeeseen osallistuneiden yritysten ymmärrys kansainvälistymisestä, yrityksen digitalisoitumisesta ja vihreän siirtymän huomioimisesta lisääntyy.
 • Konkreettia uusia/parannettuja palveluita ja/tai tuotteita, joita on mahdollista kokeilla prototyyppiasteella.
 • Yritysten TKI-osaaminen ja palvelutuotanto kehittyvät ja lisääntyvät.
 • Verkostoidutaan muiden eri alojen yritysten (yli maakuntarajojen sekä poikki Suomen ja kansainvälisesti) sekä alan asiantuntijoiden kanssa ja luodaan mahdollisesti uutta liiketoimintaa.
 • Yrityksille käyttöön TKI-polku, joka ohjaa myös hankkeen ulkopuolisia yrityksiä TKI-toimintaan ryhtymisessä.
 • Yritysten, ammattikorkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden (aluekehitystoimijoiden) yhteistyö lisääntyy.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksena osallistujat saavat:

 • Yrityksissä kehitetään uusia ideoita, palveluita ja tuotteita oppimiensa innovaatiomenetelmien avulla TKI-polun valmennuksen jälkeenkin.
 • Alueen yrittäjien osaaminen kehittyy ja se vahvistaa alueen elinkeinoelämää. Hankkeen avulla luotua yritysten TKI-mallia voidaan osittain tai kokonaan hyödyntää laajemminkin Suomessa.
 • Yritysten ja ammattikorkeakoulujen sekä muiden aluekehitystoimijoiden kanssa TKI-yhteistyö lisääntyy ja vahvistuu.
 • VAMKin hanketulosten kaupallistamisen polku yrityksiin selkiytyy.

Vamk logo

Centria tunnus rgb fi

Turku amk eng (1)