Maksuton palvelumuotoilun ja  -innovoinnin valmennus vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin ja muutoksiin

Maksuton palvelumuotoilun ja -innovoinnin valmennus vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin ja muutoksiin

Kulttuuriala ja luovat alat ovat viime vuosina kohdanneet suuria muutoksia ja haasteita, mikä on rasittanut alaa huomattavasti ja pakottanut alan toimijoita miettimään uusia toimintatapoja selviytyäkseen. ServiceDigiCulture on virtuaalinen palvelumuotoilua hyödyntävä palveluinnovoinnin valmennusalusta ja työkalupakki, joka tarjoaa mahdollisuuden vastata erilaisiin haasteisiin ennakoiden, ajasta ja paikasta riippumatta.

Koronaviruspandemian seurauksista kärsivät erityisesti kulttuuriala ja luovat alat. Pandemia lisäsi aloilla työttömyyttä ja vaikutti EU-maissa noin 8,7 miljoonaan alalla työskentelevään ja 1,1 miljoonaan alan yritykseen. Moni organisaatio ja yritys on tehnyt tappiota tai joutunut lopettamaan toimintansa. Työhön paluu on vaikeutunut, ja ihmiset ovat vaihtaneet alaa. Vuonna 2020 EU avasi rahoitushaun, jolla pyrittiin löytämään keinoja vähentää pandemian negatiivisia vaikutuksia alalla ja uusia toimintatapoja, jotka lisäisivät alan toimijoiden selviytymismahdollisuuksia.

ServiceDigiCulture oli EU:n Erasmus+-ohjelman osarahoittama kansainvälinen projekti, jonka aikana kehitettiin digitaalinen palvelumuotoilun ja -innovoinnin valmennus ja työkalupakki tukemaan kulttuurialan ja luovien alojen toimijoita kehittämään, innovoimaan ja uudistamaan palveluitaan sekä pohtimaan, miten tuote voidaan muuttaa palveluksi.

”Valmennus on suunnattu kulttuurialan ja luovien alojen pien- ja mikroyrityksille, itsenäisille ammatinharjoittajille, työntekijöille ja työtä hakeville sekä organisaatioille, kunnille ja muotoilualan ammattilaisille. Mutta toki ServiceDigiCulturen valmennusta voivat hyödyntää myös muut kuin kulttuurialan tai luovien alojen toimijat”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tanja Oraviita Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAsta.

Koronapandemia ei suinkaan ole Euroopan ainoa haaste 2020-luvulla. Helmikuussa 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, mikä aiheutti energiakriisin Euroopassa samana vuonna. Nyt euroalue on taantumassa. ServiceDigiCulture-projektissa tuotettiin strategisen ennakoinnin opas, jonka avulla kulttuurialan ja luovan alan toimijat voivat seurata alan ja yhteiskunnan tilaa ja kehittää toimintaansa ennakoiden vastaamaan paremmin ja kestävämmin tämänhetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin.

Palvelumuotoilua pienille toimijoille eri puolilla Eurooppaa

ServiceDigiCulture-työkalupakki ja -valmennus perustuvat palvelumuotoilun menetelmiin. Palvelumuotoilu on käytännönlähtöinen menetelmä, joka käyttää luovuutta uusien käyttäjä- ja asiakaslähtöisten ratkaisujen löytämisessä ja kehittämisessä, lisäten myös kustannustehokuutta. Se nähdään usein yhteisöllisenä toimintana, johon kuuluu joukko tarkasti valittuja välineitä ja työkaluja. On kuitenkin tärkeää, että alan yritykset ja toimijat koostaan huolimatta, pystyvät käyttämään valmennusta itsenäisesti maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta. ServiceDigiCulturea voivat hyödyntää myös yksinyrittäjät ja muut pienet toimijat.

Valmennuksen vaiheittain etenevä oppimispolku alkaa tutustumalla palvelumuotoiluun ja palveluinnovointiin sekä niiden hyötyihin. Tästä edetään kohti kokonaisvaltaista palvelujen kehittämisprosessia, havainnollistaen esimerkein, miten palvelumuotoilun vaiheita ja työkaluja käytetään. Lopuksi opittua sovelletaan käytäntöön tapausesimerkkiharjoituksessa.

”Reflektointi opituista asioista, omasta ammatillisesta identiteetistä ja valmennuksen metodeista kulkee läpi koko oppimispolun”, Oraviita tarkentaa.

Valmennuksen suoritettuaan oppijalla on valmiudet ja taidot hyödyntää palvelumuotoilua palveluinnovoinnissa sekä ymmärrys asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden merkityksestä. Harjoitukset kehittävät kykyä analysoida omia palveluita ja tuotteita kriittisesti sekä kykyä esitellä omia ideoita ja konsepteja muille. Oppija saa tietoa ja ideoita muun muassa digitalisaation hyödyntämisestä ja soveltamisesta palveluissa.

Avoin valmennusalusta verkossa mahdollistaa itsenäisen opiskelun

ServiceDigiCulture-valmennuksen materiaali on vapaasti ja maksuttomasti hyödynnettävissä ilman sisäänkirjautumista täällä. Digitaalinen valmennusalusta mahdollistaa sekä itsenäisen opiskelun että valmentajavetoisen opiskelun. Alustalla on ladattavia mallipohjia, joita voi hyödyntää harjoituksissa.

Itsenäistä oppimista tukee oppijan opas, joka ohjaa materiaalien käyttöä ja etenemistä valmennuksessa. Valmentajan opas on tukena valmennuksen kehittämisessä ja vetämisessä. Oppaat, mukaan lukien Opas muutosten ennakointiin, löytyvät täältä.

Hankeinfo

ServiceDigiCulture oli kaksivuotinen (2021-2023) EU:n Erasmus+-ohjelman osarahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena oli vastata COVID-19:n ja tulevien kriisien aiheuttamiin haasteisiin kehittämällä työtä hakevien, työllistettyjen ja itsenäisten ammatinharjoittajien sekä kulttuuri- ja luovien alojen mikro- ja pienyritysten taitoja ennakoida muutoksia ja reagoida niihin palveluinnovoinnin ja palvelumuotoilun avulla. Hankkeella pyrittiin näin ollen myös auttamaan heitä pääsemään työmarkkinoille ja parantamaan heidän kykyään työllistää itsensä sekä säilyttämään toimeentulonsa. ServiceDigiCulturen toteutuksesta vastasi projektikonsortio, joka koostui osallistujista Suomesta, Bulgariasta, Englannista ja Puolasta.

Projektin kesto: 1.6.2021-30.6.2023
Rahoitusohjelma: EU, Erasmus+
Projektinumero: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

 

Lue lisää projektista

 

Lisätietoa:

Tanja Oraviita
Projektipäällikkö, kansainväliset hankkeet
Muotoilukeskus MUOVA
Puh. +358 40 1632940
tanja.oraviita@muova.fi

Servicedigicult logo okEu2 1

Tunnisteet

ServiceDigiCultureTKI-hankemuovatki