VAMK strategia 2030

Visioomme ja missioomme kiteytyy kunnianhimomme olla kiinnostava, luova ja sosiaalisesti kestävä yhteistyökumppani, linkki työelämän ja opiskelijoiden välillä. Edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehittämistyötä. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaatii innostusta, innovatiivisuutta, rohkeutta, avoimuutta ja ratkaisukykyä.

Visio: Osaamisen tärkein kumppani

Missio: Luomme keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä.

 

Strategia kuvio www2022

Arvomme

Arvot sympaattisuus

Sympaattisuus

Meitä on helppo lähestyä. Luotamme ja kunnioitamme jokaista ihmisenä ja toimimme joukkueena.

Arvot edelläkävijyys

Edelläkävijyys

Yhdessä me uskallamme innostua, innostaa ja olla luovia, meillä on lupa kokeilla. Kehitämme osaamistamme ja asiantuntemustamme tavoitteellisesti ja tulevaisuushakuisesti.

Arvot asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys

Ennakoimme ja tunnemme niin opiskelijoiden kuin työelämänkin tarpeet ja odotukset, joihin vastaamme  ratkaisukeskeisesti ja innovatiivisesti.

Arvot avoimuus

Avoimuus

Avoimuutemme rakentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vuorovaikutusta.

VAMKin yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus Vaasan ammattikorkeakoulussa -lausuma

Laatukuviot suomi laatukasikirja

Vaasan ammattikorkeakoulu on yrityselämämyönteinen korkeakoulu. Ammattikorkeakoululain mukaisesti tehtävämme on antaa työelämän ja sen kehittämisvaateiden mukaista koulutusta, josta työllistyy ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Samalla tuemme opiskelijan ammatillista kasvua ja elinikäisen oppimisen ideologiaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014.)

Tehtävämme on harjoittaa aluekehitystä ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme perusta muodostuu toimintamme laadusta.

Käymme aktiivista, kumppanuuteen perustuvaa vuoropuhelua pitkäaikaisten, sitoutuneiden kumppaneidemme kanssa. Kumppanuusmallimme avainyritysten kanssa on systemaattinen, tuloksellinen, ennakoiva ja dialoginen. Strategiamme mukaisesti haluamme olla osaamisen tärkein kumppani. Jatkuva toimintaympäristöanalyysi alueen toimijoiden kanssa on ennakoivaa ja näin pystymme tuottamaan alueella tarvittavaa osaamista.

Haluamme tarjota koulutusta ja jatkuvaa oppimista laaja-alaisissa verkostoissa, kerromme työstämme, osallistumme Osaavan Suomen rakentamiseen ja kansainväliset yhteydet ovat meille arkipäivää. Edistämme ulkomaisten tutkinto-opiskelijoidemme kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on jokaisen yhteisömme jäsenen arkipäiväistä tekemistä ja dialogin ylläpitämistä kumppaneihimme ja alumneihimme. Opiskelijakunta on meille keskeinen kumppani, jonka kanssa rakennamme tunnettuuttamme ja käymme vuoropuhelua ollaksemme yhdessä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja toimijoita.

Vaasan ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vuorovaikutus rakentuvat useista osa-alueista, jotka on kuvattu oheisessa kuviossa (Kuvio 1.). Näihin osa-alueisiin liittyvä seuranta tapahtuu johtoryhmässä.

Jokainen Vaasan ammattikorkeakoulun yhteisön jäsen sitoutuu omalta osaltaan edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme ja vuorovaikutusta.

 

Tämä lausuma on voimassa toistaiseksi.

1.10.2020 Vaasassa

Kati Komulainen
Rehtori, toimitusjohtaja

Painoalat – VAMKin profiloiva osaaminen

Painoala 1

Älykäs energiatehokas sähkötekniikka:
Suunnitteluosaaminen, modernit digitalisoidut tuotantoteknologiat ja projektinhallinta.

Painoala 2

Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen

Painoala 3

Sosiaalisesti kestävät, eettiset ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut

Painoala 4

Markkinalähtöisten ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien sekä teollisten ja sote-palveluiden muotoilu

Kehittämiskohteet

Kehittämiskohde 1 | Yhteistyön syventäminen alueen työelämän kanssa

Haluamme olla osaamisen tärkein kumppani

Vaasan ammattikorkeakoulu on uudenlainen, aktiivinen ja haluttu kumppani korkeakoulun ja työelämän välillä. Koulutuksen sisältö perustuu työelämän tarpeisiin, ja yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille.
Korkeakoulu tarjoaa asiantuntemuksen lisäksi mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.
Se tehdään joustavilla opintopoluilla ja digitaalisuutta hyödyntäen, tiiviissä yhteistyössä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.

Strategisia yhteistyösopimuksia solmitaan ja kehitetään edelleen. Sen ansiosta opetushenkilöstö voi työskennellä yhteistyöyrityksissä, ja työelämän asiantuntijat voivat toimia opetustehtävissä. Suunnitelmallisesta, kehittävästä ja laajentuvasta yhteistyöstä tulee vakaan vastavuoroista.

 • Työelämäyhteistyössä olennaisia ovat myös TKI- ja palvelutoiminta sekä kansainvälisyys ja kaksikielisyys. Korkeakoulu syventää yhteistyötä pk-yritysten kanssa.
 • Kaikissa koulutuksissa tehdään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa.
 • Opetusyhteistyötä Vaasan yliopiston kanssa laajennetaan.
 • Avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa lisätään.

Seurantaindikaattorit:

 • Avoin AMK
  Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

Yhteistyösopimuskumppanimme:

 • ABB
 • Danfoss
 • Hitachi Energy
 • Kesko
 • Loihde Oyj
 • Logset
 • LähiTapiola
 • Mielle Ry
 • Mirka
 • Pohjanmaan hyvinvointialue
 • Terveystalo
 • Tuisku Oy
 • Vaasan kaupunki – kaupunkiympäristön toimiala
 • Vaasan Sähkö Oy
 • VEO Oy
 • Wapice Oy
 • Wärtsilä
Kehittämiskohde 2 | TKI- ja palvelutoiminnan volyymin sekä osaamistason kasvattaminen

Yhdessä teemme alueesta elinvoimaisen

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoite on vahvistaa ja laajentaa kestävästi ja hallitusti TKI- ja palvelutoimintaa osana kansallista ja kansainvälistä verkostoa. Korkeakoulu verkostoituu aktiivisesti
alueen toimijoiden kanssa.

 • Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana rannikon vientiyrityksiä tukevassa Robocoast-konsortiossa.
 • TKI-hankkeissa on vuosittain mukana 150 yrityskumppania. Vuoden 2024 tavoite on nostaa kumppanien määrä 250:een.
 • Ammattikorkeakoulun työelämän tarpeisiin perustuvien hankkeiden halutaan vaikuttavan yhteiskuntaan ja haastavan myös yrityksiä kehittymään.
 • Hankkeista viestitään monikanavaisesti.
 • Vaasan ammattikorkeakoulu on erittäin sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteisiin.
 • Korkeakoulu kehittää yhteistyöalustoja ja rakentaa uudenlaisia yhteistyömuotoja sidosryhmien kanssa.
 • Ammattikorkeakoulu on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seurantaindikaattorit:

 • Ulkoisen hankerahoituksen volyymi
 • Julkaisujen lukumäärä
 • TKI-hankkeissa mukana olevien yritysten lukumäärä

Vahvuutemme:
Robottiautomaatio
Älykkäät sähköverkot

Kehittämiskohde 3 | Kansainvälinen työ- ja opiskeluympäristö

Meiltä valmistuu kansainvälisiä osaajia

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on kouluttaa alueen vienti-painotteiselle työelämälle kansainvälisiä osaajia. Opiskelijoillamme on kansainvälistä kokemusta, jota vientipainotteinen työelämä vaatii.

 • Yhdessä yritysten, työvoimaviranomaisten sekä ELY-keskuksen kanssa kehitetään työperäistä maahanmuuttoa edistävä toimintamalli, joka parantaa ulkomaisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja työllistymistä. Korkeakoulu aloittaa maahanmuuttajien valmentavat koulutukset.
 • Jokaiselle VAMKin opiskelijalle tarjotaan erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä opetuksen, opiskelijavaihtojen sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyjen opintojaksojen kautta.
 • TKI-hankkeet strategisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa toteutetaan entistä tavoitteellisemmin.
 • Ulkomaalaistaustaista henkilöstöä rekrytoidaan entistä enemmän.

Seurantaindikaattorit:

 • KV-vaihdossa (out & in) suoritetut opintopisteet
 • IOL-opinnot
 • KV-tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä
 • Maahanmuuttajien valmentava koulutus

Nousevat alat:

 • Materiaalia lisäävä valmistus (3D-printtaus)
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • Potilasturvallisuus
 • Kansainvälisen kaupan logistiikka
 • Kestävät tuote- ja palveluratkaisut
 • Ympäristöteknologian hiilineutraalius ja kiertotalous
 • Teollisten ja sotepalveluiden tutkimus- ja innovaatioympäristöjen rakentaminen korkeakoulujen ja työelämän yhteiskehittelyyn ja nopeaan prototypiointiin VR- ja AR-teknologioiden avulla
 • New Space Economy: älykkäät tuote- ja palveluratkaisut liiketalouteen sekä energia-, IT-, muotoilu- ja logistiikka-alalle
Kehittämiskohde 4 | Opiskelijoiden menestyminen

Sujuvat opinnot viitoittavat tietä menestykseen

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että VAMKin opiskelijat ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun ja etenevät opinnoissa tavoiteajassa ja hyvinvoivina. Korkeakouluyhteistyötä syvennetään etenkin Vaasan yliopiston ja Novian kanssa.

 • Korkeakouluyhteistyön ansiosta opintojen tarjonta laajenee, ja tutkimusta voidaan tehdä myös yhteisissä tiloissa.
 • Vaasan yliopiston kanssa vahvistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta.
 • Tavoitteena on joustava opiskelu ja jatkuva oppiminen.

Seurantaindikaattorit:

 • Uraseurantakysely, rahoitusmallin kysymykset
 • Korkeakoulujen yhteistyöopinnot
 • Työllistyminen vuosi valmistumisen jälkeen
Kehittämiskohde 5 | Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen

Innostavan työyhteisön osana on hyvä olla

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on parantaa henkilöstön hyvinvointia. Hyvinvoiva, innostunut ja motivoitunut henkilöstö yltää entistä parempiin tuloksiin.

 • Yhteisöllisyyttä ja henkilöstön osallistamista lisätään. Johtamista ja työyhteisötaitoja
  kehitetään niin, että henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkyky vahvistuvat.
 • Työterveys- ja työeläkeyhtiön kanssa tehdään tavoitteellista yhteistyötä.
 • Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta päivittää osaamistaan
  kumppaniverkoston kautta.

Seurantaindikaattorit:

 • Työyhteisövire-kysely

Strategia 2030 -esite

Voit lukea strategia-esitteemme pdf:nä tai issuu-palvelusta

VAMK Strategia 2030 -esite (pdf)

Selaa issuu-esitettä

Tutustu myös