Vuosittaisen valtakunnallisen uraseurantakyselyn perusteella ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa

Vuosittaisen valtakunnallisen uraseurantakyselyn perusteella ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkoston tulosseminaarissa 16.3.2023 esiteltiin valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksia. Edellisiin vuosiin verrattuna tyytyväisyys tutkintoon on kasvanut hieman. Vuosittain toteutettava uraseurantakysely tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työurista ja työmarkkinatilanteesta, lisäkouluttautumisesta sekä opintojen työelämävastaavuudesta. Vastauksia hyödynnetään mm. koulutuksen kehittämisessä ja uraohjauksessa.

Viidettä kertaa toteutettuun valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastasi melkein 11 000 vuonna 2017 ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistunutta. Tämä on 41 % kaikista vuonna 2017 valmistuneista. Valtakunnallinen vastausprosentti kasvoi edellisestä vuodesta reilut 3 prosenttiyksikköä. Vaasan ammattikorkeakoulun osalta vastausprosentti oli 45,5 % ja kasvoi edellisvuodesta 3 %.

Uraseurantakyselyn perusteella viisi vuotta sitten valmistuneiden tyytyväisyys tutkintoon on edellisten vuosien tapaan suuri. Valtakunnallisella tasolla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 85 % ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 87 % on vähintäänkin melko tyytyväisiä tutkintoonsa.

VAMKin osalta jopa 90 % vastaajista oli vähintäänkin melko tyytyväinen tutkintoonsa sekä tähänastiseen työuraansa. 82 % vastaajista koki, että tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään. Lisäksi vastaajat kokivat, että VAMKissa suoritetut AMK- ja YAMK-opinnot vaikuttivat positiivisesti kykyyn oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla arvostettiin opinnoista saatua käytännön osaamista.

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvasti yhteydessä vastaajan tyytyväisyyteen työuraansa. Valtakunnallisesti vuonna 2017 tutkinnon suorittaneista 88 % oli vähintäänkin melko tyytyväisiä työuraansa. Tutkinnon antamat riittävät valmiudet työelämään, mahdollisuus hyödyntää osaamista työssä sekä työnantajan arvostus tutkintoa kohtaan vaikuttavat siihen, miten tyytyväisiä vastaajat ovat tutkintoon.

Koulutuksen laadun kehittäminen VAMKin toiminnan keskiössä

Koulutuksen laadun jatkuva kehittäminen on VAMKin toiminnan keskiössä. Meille on tärkeää, että meillä opiskelevat ja alalleen valmistuneet asiantuntijat ovat tyytyväisiä suorittamiinsa opintoihin sekä VAMKissa kartuttamaansa asiantuntijuuteen. Yhtä tärkeänä pidämme, että työelämässä ollaan tyytyväisiä meiltä valmistuvien opiskelijoiden osaamiseen.

Yksi tavoitteistamme on olla osaamisen tärkein kumppani sekä linkkinä työelämän ja opiskelijoiden välillä. Teemme tiivistä yhteistyötä ja käymme avointa vuoropuhelua niin opiskelijoiden, opiskelijakuntamme VAMOKin kuin työelämänkin kumppaneiden kanssa. Selvitämme säännöllisin väliajoin toiveita ja odotuksia sekä varmistamme, että kehityssuuntamme on oikea niin työelämän muuttuvien tarpeiden kuin opiskelijoidenkin odotusten mukaisesti. Opettajillamme on mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan työelämäjaksoilla, joissa he pääsevät näkemään oman alansa uusimpia tuulia ja tuomaan niitä mukanaan opetukseen.

”Saamamme palautteet ovat meille yksi toimintamme kehittämisen työkaluista. On ilo huomata, että valitsemamme kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet tulosta ja kehityssuuntamme on oikea. Urapalveluita ja koko koulutuksemme laatua kehitetään edelleen aktiivisesti. Tähän työhön olemme kutsuneet kaikki VAMKin yhteisön jäsenet mukaan. Olen vakuuttunut, että sympaattisella joukkueellamme saamme paljon hyvää aikaiseksi”, kertoo VAMKin laatu-, ja vastuullisuuspäällikkö Katja Lakojoki-Karhu.

Opinnot VAMKissa antavat huippumahdollisuudet työllistyä alueen globaaleissa energiatekniikan yrityksissä

Vuoden 2022 uraseurantakyselyn tulosten mukaan valmistumisen jälkeen vakituisessa kokopäivätyössä olevien määrä oli VAMKin osalta noussut edellisestä vuodesta 7 % ja vastaavasti valmistumisen jälkeen työttömänä työnhakijana olleiden määrä oli laskenut edellisestä vuodesta 5 %. Lisäksi jopa 72 % Vaasan ammattikorkeakoulun vastaajista on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä vuoden 2022 kyselyn toteuttamishetkellä, 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Tämä on 6 % valtakunnallisen tason keskiarvon yläpuolella.

VAMKin asema keskellä Pohjoismaiden suurinta energiakeskittymää antaakin huippumahdollisuudet suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu, ja työllistyä jo opintojen aikana, alueen globaaleissa energiatekniikan alan yrityksissä. VAMK pyrkii jatkuvasti syventämään yhteistyötä alueen työelämän kanssa ja koulutuksen sisältö perustuukin työelämän tarpeisiin.

Vaasan ammattikorkeakoulu on viime vuosina panostanut voimakkaasti opiskelijoiden urapalveluihin sekä työelämätaitoihin. Elokuussa 2022 aloittanut ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntija Emilia Mäkitalo tarjoaa opiskelijoille yksilöllistä uraohjausta ja kartoittaa työllistymismahdollisuuksia alueen yritysten kanssa.

”Tuemme opiskelijoita yksilöllisten urapolkujen rakentamisessa sekä urasuunnittelussa. Autamme opiskelijoita työnhakutaitojen vahvistamisessa sekä oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamisessa ”, kertoo Mäkitalo.

Opiskelijoille välitetään aktiivisesti tietoa alueen työmahdollisuuksista ja järjestetään erilaisia rekrytointitapahtumia sekä työpajoja. Opintojen aikaiset harjoittelut ovat isossa osassa opintojen jälkeisessä työllistymisessä.

”Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy oman ammattialansa työtehtäviin soveltaen teoriaa ja käytäntöä erilaisessa toimintaympäristössä. Harjoittelun kautta opiskelijat saavat lisää taitoja, valmiuksia ja motivaatiota sekä näkevät mitä oman alan työ käytännössä on. Yksi tehtävistämme onkin auttaa opiskelijoita myös harjoittelupaikan löytämisessä”, Mäkitalo toteaa.

 

Lisätietoja antavat

Katja Lakojoki-Karhu, laatu-, ja vastuullisuuspäällikkö, VAMK

Emilia Mäkitalo, ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntija, VAMK

Tunnisteet

korkeakoulutustyöllisyysTyöllistyminenuraseuranta