Digivisio

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Digivisio

Hankkeen kesto: 1.1.2021 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: Aalto

Hankepartnerit: Arcada, Centria, Diak, Haaga-Helia, Hanken, Helsingin Yliopisto, Humak, Hamk, HÅ, Itä-Suomen yliopisto, Jamk, Jyväskylän yliopisto, Xamk, Kamk, Karelia, LAB, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Laurea, LUT, Metropolia, MPKK, Novia, OAMK, Oulun yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, TAMK, Turku AMK, Turun yliopisto, SAMK, Savonia, SeAMK, Vaasan yliopisto, VAMK, Åbo Akademi

Rahoitus: OKM, Business Finland

Kokonaisbudjetti: 37 500 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Juha Vierola, Opiskelijapalveluiden päällikkö (Opetuksen ja oppimisen palvelut)

puh. +358 207 663 604, juha.vierola@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://digivisio2030.fi/

Hankekoodi: OKM/37/523/2020

Hankkeen kuvaus

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin suomalaista yhteiskuntaakin. Kaikki Suomen 38 korkeakoulua ovat allekirjoittaneet hankkeen osallistumissopimuksen, ja hanketoimisto on perustettu vuonna 2020.

Digivisio mahdollistaa joustavan oppimisen ja tarjoaa sitä kautta mahdollisuuden kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. ​Hanke vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun opiskelukokemuksen mahdollistajana, ja sen avulla taataan korkeakoulutuksen tason nouseminen sekä suomalaisten työllistymisen paraneminen – niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tavoitteet

Digivisio 2030 –hankkeessa kaikki suomalaiset korkeakoulut rakentavat yhdessä oppimiselle tulevaisuutta. Tavoitteena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen, ja jossa jokaisella on mahdollisuus sekä oppia että kerryttää osaamistaan helposti muuttuvassa maailmassa.

Digivisio 2030 –hanke on kaikkien 38 suomalaisen korkeakoulun yhteinen hanke, jonka tavoitteena on muodostaa vuoteen 2030 mennessä:

  1. Kansallinen digitaalinen palvelualusta,
  2. Digitaalisen pedagogiikan, oppijan polun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus sekä
  3. Muutosjohtamisen tuki korkeakouluille.

Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa, jonka korkeakoulusektori pärjää globaalissa kilpailussa tarjoamalla ylivertaisen oppimiskokemuksen oppijalle, ja tuottamalla suomalaisille työnantajille laadukasta osaamista.

Tulokset

Digivisio 2030 –hankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteistyössä yhteiset alustat, toimintamallit ja muut toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat joustavat ja oppijakeskeiset oppimisen polut säilyttäen kuitenkin korkeakoulujen autonomian ja profiloitumisen. Kukin korkeakoulu päättää itse, miten hyödyntää nämä mahdollisuudet.

Digivision tuloksena on kansainvälisesti arvostettu oppimisen ekosysteemi, joka ensivaiheessa perustuu Digivision digitaalisille palveluille, korkeakoulujen yhteiselle opintotarjonnalle sekä vuorovaikutukselle yritysten ja yhteiskunnan kanssa. Hankeen tuloksena on myös varmistettu pitkäjänteinen kehitys ja  edellytykset myös tulevaisuuden palvelukehitykselle. Ratkaisuja rakennetaan avoimesti siten, että ne integroituvat muihin jo olemassa oleviin palveluihin ja rajapintoihin.

Vamk logo

Arcada

Centria

Diak

Haaga helia

Hanken

Hy

Humak

Hamk

HÅ

Itä suomen yliopisto

Jamk

Jyu pohja humanistis yhteiskuntatieteellinen

Xamk

Kamk

Karelia

Lab

Lapin amk

Lapin yliopisto

Laurea

Lut

Metropolia

Mpkk1

Novia vari

Oamk

Oulun yliopisto

Poamk

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto

Tamk

Turku amk

Turun yliopisto

Samk

Savonia

Seamk

Vy

Ådo akademi