Osaamista energiamurroksen johtamiseen

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Osaamista energiamurroksen johtamiseen

Hankkeen kesto: 1.1.2024 - 31.12.2026

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: KAMK, TAMK

Rahoitus: ESR+, ELY

Kokonaisbudjetti: 396 979 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Toni Lustila, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 337, toni.lustila@vamk.fi

Alusta:  Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitetään uusia koulutusratkaisuja uusiutuvan sähköenergian sektorille. Keskeisin näistä ratkaisuista on ylempään YAMK-insinööritutkintoon johtava 60 opintopisteen laajuinen tutkintokoulutus nimeltään ”Energiamurroksen johtaminen”. Tämän lisäksi kehitetään pienempiä opintokokonaisuuksia osaamisen kohderyhmille, jotka haluavat täydentää osaamistaan. Näin varmistetaan jatkuvan oppimisen polkujen rakentuminen. Jotta koulutusta voidaan tarjota hyvin laajasti eri pohjakoulutuksen omaaville, koulutuksesta rakennetaan myös 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka voi sisällyttää muiden alojen YAMK-tutkintoihin. Koulutusratkaisujen suunnittelu ja toteutus tehdään Kajaanin, Tampereen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen tiiviinä yhteistyönä, mikä mahdollistaa hankkeen laajan alueellisen vaikuttavuuden ja korkeakoulujen erityisosaamisen hyödyntämisen. Lisäksi yhteistoiminta yritysten ja yliopistojen kanssa on hankkeessa tärkeää. Vastaavaa koulutuskokonaisuutta ei ole tällä hetkellä tarjolla Suomessa.

Koulutuskokonaisuuden lisäksi hankkeessa rakennetaan kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto jakamaan osaamista ja kokemusta uusiutuvan sähköenergia-alan ajankohtaisista ja tulevista asioista ja ilmiöistä sekä parhaista käytännöistä. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös digitaalinen tuulivoima-aiheinen oppimispeli, jota hyödynnetään hankkeen koulutustarjonnassa. Digitaalinen oppimispeli monipuolistaa alan pedagogisia ratkaisuja ja tarjoaa käyttäjilleen motivoivan ja innostavan oppimiskokemuksen.

Uusiutuvan sähköenergia-alan tarpeet huomioidaan tiiviillä ja systemaattisella verkostoyhteistyöllä. Koulutuskokonaisuus ja hankkeen muut toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan vuorovaikutuksessa alan organisaatioiden kanssa. Hanketta ohjaamaan perustetaan ylimaakunnallinen ohjausryhmä.

Tavoitteet

Hankkeen päämäärä on mahdollistaa sähköenergiatuotannon nopea siirtyminen päästöjä aiheuttavista tuotantomuodoista (polttoon perustuvat) päästöttömiin ratkaisuihin (etupäässä tuulivoima ja aurinkosähkö) kouluttamalla alalle tarvittavia osaajia. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa energiamurroksen johtamisen koulutuskokonaisuus, jossa hyödynnetään monipuolisesti eri opetusmenetelmiä ja osatoteuttajien erityisosaamista.

Hankkeessa kehitettävän koulutuskokonaisuuden tavoitteena on mahdollistaa Suomen sähköntuotannon siirtyminen uusiutuviin energiantuotantomuotoihin kouluttamalla yrityksiin ja julkiselle sektorille asiantuntijoita, joilla on vahva osaaminen sähköntuotantoteknologioiden (tuulivoima ja aurinkoenergia sekä sähköenergian varastointi) kehityksestä, uudistuvasta sähköenergiajärjestelmästä, tämän päivän sähköenergialiiketoiminnasta, suurten kansainvälisten kehityshankkeiden suunnittelusta ja johtamisesta, uusiutuvan energiantuotantolaitoksen johtamisesta sekä alaan liittyvistä ympäristövaikutuksista ja sosiaalisesta hyväksynnästä liittyvien kysymysten hallinnasta. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan niin, että se antaa hyvät toimintaedellytykset uusiutuvan energiatuotannon projektien suunnittelutehtäviin, hankekehitys- ja suunnittelutyön johtamisen tehtäviin, alan konsultointi- ja koulutustehtäviin sekä uusiutuvan energiantuotannon tuotantonaikaisen toiminnan johtamiseen.

Koulutuskokonaisuus, jota tarjotaan sekä tutkintokoulutuksena että avoimen amk-tarjonnan kautta, muodostuu sähköenergiantuotannon eri osa-alueita käsittelevistä opintojaksoista ja niistä muodostuvasta 60 opintopisteen laajuisesta insinööri (YAMK) tutkinto-ohjelmasta sekä tuulivoima-alan kesäkoulusta. Hankkeessa on tavoitteena suunnitella em. koulutukset, tuottaa koulutuksessa tarvittavat materiaalit, kehittää koulutuksen tarpeisiin digitaalinen tuulivoima­aiheinen oppimispeli sekä pilotoida koulutuskokonaisuutta yhteensä 90 opiskelijalla.

Toisena tavoitteena on energiamurroksen johtamiseen liittyvä kansainvälinen ja kansallinen verkostoituminen ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi ja jakamiseksi. Tämän osalta konkreettisina tavoitteina on synnyttää pysyvät yhteistyösuhteet ulkomaisten korkeakoulujen tai tutkimuslaitoksen kanssa sekä alan keskeisten kotimaisten yhteistyöverkostojen ja johtavien yritysten kanssa. Hankkeen tulosten pitkän aikavälin hyödyntämisen osalta tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen koulutustoimintaa jatketaan osana toteuttaja-ammattikorkeakoulujen perustoimintaa laajentaen koulutusta insinöörialalta muille aloille.

Hankkeen kolmantena tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa digitaalinen tuulivoima-aiheinen oppimispeli, joka suunnitellaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, ja jota hyödynnetään hankkeen koulutuskokonaisuudessa. Digitaalisen oppimispelin tavoitteena on monipuolistaa alan pedagogisia ratkaisuja ja tarjota käyttäjilleen motivoiva ja innostava oppimiskokemus.

Tulokset

Työpaketin 1 (Energiamurroksen johtaminen -koulutus) tulokset:

 1. Yksityiskohtainen toteutussuunnitelma (OPS-opetussuunnitelma) Energiamurroksen johtaminen -insinööri (YAMK) tutkintokoulutuksesta
 2. Koulutusmateriaalit energiamurroksen johtaminen -insinööri (YAMK) tutkintokoulutukseen
 3. Yksityiskohtainen toteutussuunnitelma (OPS-opetussuunnitelma) Energiamurroksen johtaminen -tradenomi (YAMK) tutkintokoulutuksesta
 4. Yksityiskohtainen suunnitelma Tuulivoima-kesäkoulun toteutussuunnitelmasta
 5. Koulutusmateriaalit Tuulivoima-kesäkouluun
 6. Vähintään 20 opiskelijaa on suorittanut Energiamurroksen johtaminen -insinööri (YAMK) tutkintokoulutuksen
 7. 30 opiskelijaa on suorittanut vähintään yhden opintojakson Energiamurroksen johtaminen -koulutuksesta avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan kautta
 8. 30 opiskelijaa on osallistunut Tuulivoima-kesäkouluun

Työpaketin 2 (Sähköenergia-alan yhteistyöverkosto) tulokset:

 1. Vähintään kolmen ulkomaisen korkeakoulun kanssa solmitaan yhteistyösopimus ja käynnistetään käytännön yhteistyö (koulutusmateriaalin vaihto, asiantuntijavaihto, opiskelijavaihto, yhteishanke tms.)
 2. Rakennetaan kansallinen yhteistyöverkosto, jossa on mukana alan keskeisiä yhteistyöyhdistyksiä (tuulivoimayhdistys, aurinkoenergiayhdistys, energiateollisuus) ja vähintään kymmenen alan merkittävää yritystä
 3. Järjestetään vähintään 15 hankehenkilöstön yhden päivän pituista osaamisen jakamisen työpajaa

Työpaketin 3 (tuulivoimapeli) tulokset:

 1. Suunnitelma tuulivoimapelin kokonaisuudesta, sen osa-alueista ja laajennettavuudesta
 2. Suunnitelma pelin integroimisesta opetukseen
 3. Julkaistaan maksuton digitaalinen pelisimulaattori tuulivoima-alan koulutuskäyttöön

Vamk logo

Kamk

Tamk