Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Hankkeen kesto: 30.6.2022 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Novia

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 87 500 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Asseri Laitinen, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 321, asseri.laitinen@vamk.fi

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tuotetaan pk-sektorille räätälöity yhteensä 20 opintopisteen koulutus digitalisaatiosta ja vihreästä siirtymästä. Koulutus on räätälöity niin, että sillä tarjotaan nopeavaikutteisesti suoraan työkaluja, osaamista ja toimia, joilla pk-yritykset kehittävät konkreettisesti yritysvastuutaan, kuten hiilijalanjälkilaskentoja, vastuullisuusraportointiaan ja kiertotalousratkaisuja sekä digiosaamistaan, kuten liiketoimintatiedon hyödyntämistä, tekoälyosaamista ja digimarkkinointia. Hankkeen aikana saatetaan opiskelijoita eteenpäin auttamalla heitä luomaan omalle yritykselle soveltuvia harjoitustöitä ja työkaluja, joita voidaan välittömästi ottaa yrityksen käyttöön jo koulutuksen aikana.

Tavoitteet

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on parantaa pk-sektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa niiden kehitys digitalisaation sekä vihreän siirtymän avulla. Hankkeessa luodaan erityisesti pk-sektorille räätälöityjä koulutuspalveluita. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan lisää uutta osaamista erityisesti yritysten hiilijalanjäljen osalta sekä datan paremmasta hyödyntämisestä. PK-yritykset ovat erityisen herkässä asemassa alihankintaketjussa, missä yrityksillä ei ole harvoin muita vaihtoehtoja kuin seurata ja noudattaa isompien yritysten asettamia kestävyystavoitteita vailla omia osaajia ja resursseja. Liiketoiminnan kannalta tämä muodostaa ison riskin ja vaatimukset ovat koko ajan kiristymässä. Hankkeen tavoitteena on lieventää näitä riskejä sekä lisätä yritysten ja julkisen sektorin valmiutta ja osaamista ilmastoasioista, kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta.

Tulokset

Hankkeen tavoitteena ja konkreettisena lopputuloksena on, että vähintään 80 henkilöä on saanut pk-sektorille räätälöidyn koulutuksen, joka vastaa 20 opintopistettä digitalisaation ja vihreän siirtymän saralla. Heillä on osaaminen hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennan sekä päästövähennysten perusteista yrityksissä. Digiosaamista nostetaan näillä toimenpiteillä merkittävästi ja samalla kun varmistetaan pk-yritysten kilpailukykyä, mahdollistetaan myös datan parempi hyödyntäminen avaten ovia parannettuun tehokkuuteen ja uusiin innovaatioihin. Tavoitteena on myös, että iso osa koulutukseen osallistuvista voidaan siirtää näiden jatkoopintojen kautta myös kohti insinööritutkintoja ja näin ollen edelleen kehittää pk-sektorin osaamista. Koulutus on räätälöity niin, että sillä tarjotaan nopeavaikutteisesti suoraan työkaluja, osaamista ja toimia, joilla pk-yritykset kehittävät konkreettisesti yritysvastuutaan, kuten hiilijalanjälkilaskentoja, päästövähennystiekarttoja ja kiertotalousratkaisuja. Hankkeen aikana saatetaan opiskelijoita eteenpäin auttamalla heitä luomaan omalle yritykselle soveltuvia harjoitustöitä ja työkaluja, joita voidaan välittömästi ottaa yrityksen käyttöön jo koulutuksen aikana.

Hankkeessa tarjotaan avoimia ja maksuttomia kursseja työssäkäyville joustavalla etätoteutuksella.

Tarjottavien kurssien lista:

Vihreä siirtymä

 • PK-yritysten kestävyys- ja vastuullisuus 3 op
   • Peruskurssi sisältäen mm. vastuullisuusraportoinnin sekä kiertotalouden ja hiilineutraaliuden perusteet
 • Yritysten ilmastotyö 2 op
   • Perusteet päästöjen muodostumisesta yrityksissä ja tuotteissa sekä päästövähennyksistä
 • Kiertotalouden liiketoimintamallit 2 op
   • Kiertotalouden hyödyntäminen yritystoiminnassa
 • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta 3 op
   • Hiilijalanjälki- ja LCA-laskennan perusteet

Digitalisaatio

 • Riskien hallinta 1 op
  • yleiskuva ajankohtaisista riskeistä, tapauksista, sekä teorioita ja menetelmiä riskienhallintaan
 • Johdatus tekoälyyn 2 op
  • tekoäly ja koneoppiminen
 • Digitaalisen kaupan perusteet 2 op
  • Sähköinen kauppa ja Web 3.0, digitaaliset maksujärjestelmät, johdatus lohkoketjuihin, älykäs sopimus, DeFi, digitaalisen kaupan markkinointi, logistiikka, toimitusketjut ja juridiikka, robotit, lennokit ja digitalisoitu automatiikka
 • Digimarkkinointi 2 op
  • Siirtyminen perinteisestä markkinoinnista digitaaliseen markkinointiin, digimarkkinointikanavat, SEO, mittaus ja simulointi, käytännön työkaluja liiketoiminnassa, sähköinen kaupankäynti (miten yhdistää kivijalka sähköiseen kaupankäyntiin), viestinnän suunnittelu ja sosiaalinen media, ydinviestit, kohderyhmät ja kanavat, digitaalisen markkinoinnin trendit, digitaalinen markkinointi B2B:ssä
 • Business Intelligence – Liiketoimintatiedon hyödyntäminen
  • Suurten tietomäärien analysointi ja visuaalinen esittäminen Excelin Business Intelligence -työkalujen (Power Query, Data Model ja Power Pivot) ja PowerBI:n avulla

Vamk logo

Novia vari