Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Pk-sektorin digi- ja kestävyysharppaus

Hankkeen kesto: 30.6.2022 - 31.12.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Novia

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 87 500 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Asseri Laitinen, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 321, asseri.laitinen@vamk.fi

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Muutokseen sopeutuminen on viisasta liiketoimintaa. Hankkeella pyrimme parantamaan pksektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistamaan niiden kehitystä ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista. Olemme havainneet yrityksissä ja julkisella sektorilla todella suuren tarpeen ja kiinnostuksen hiilijalanjälkilaskennalle, päästövähennyksille sekä kiertotalouden ja kestävän kehityksen nivomiselle yritysten liiketoimintaan. Hankkeessa toteutettava koulutus tulee jatkamaan VAMK:n ja Novian jo nyt tarjoamaa osaamista avoimesti kaikille saataville ja suoraan työelämälle sinne, missä vaikutus on nopein.

Tavoitteet

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on parantaa pk-sektorin yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa niiden kehitys digitalisaation sekä vihreän siirtymän avulla. Hankkeessa luodaan erityisesti pk-sektorille räätälöityjä koulutuspalveluita. Nopeasti muuttuvassa maailmassa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan lisää uutta osaamista erityisesti yritysten hiilijalanjäljen osalta sekä datan paremmasta hyödyntämisestä. PK-yritykset ovat erityisen herkässä asemassa alihankintaketjussa, missä yrityksillä ei ole harvoin muita vaihtoehtoja kuin seurata ja noudattaa isompien yritysten asettamia kestävyystavoitteita vailla omia osaajia ja resursseja. Liiketoiminnan kannalta tämä muodostaa ison riskin ja vaatimukset ovat koko ajan kiristymässä. Hankkeen tavoitteena on lieventää näitä riskejä sekä lisätä yritysten ja julkisen sektorin valmiutta ja osaamista ilmastoasioista, kiertotaloudesta ja digitalisaatiosta.

VAMK:lla on käynnissä hanke Hiilineutraali teollisuus –koulutuskokonaisuus, jonka sisältöjä, osaamista ja kokemuksia hyödynnetään tässä hankkeessa. Tavoitteena on saada laajennettua kohderyhmää myös teollisuuden ulkopuolelle ja jatkaa tietoisuuden lisäämistä VAMK:n hiililaskentaosaamisesta, niin että mahdollisimman moni yritys voisi siitä valtakunnallisesti hyötyä. Hiilineutraali teollisuus -hankkeessa kehitettyjä sisältöjä tarjotaan tässä hankkeessa myös ruotsin kielellä, mikä lisää koulutuksen saavutettavuutta.

Tulokset

Hankkeen tavoitteena ja konkreettisena lopputuloksena on, että vähintään 80 henkilöä on saanut pk-sektorille räätälöidyn koulutuksen, joka vastaa 20 opintopistettä digitalisaation ja vihreän siirtymän saralla. Heillä on osaaminen hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennan sekä päästövähennysten perusteista yrityksissä. Digiosaamista nostetaan näillä toimenpiteillä merkittävästi ja samalla kun varmistetaan pk-yritysten kilpailukykyä, mahdollistetaan myös datan parempi hyödyntäminen avaten ovia parannettuun tehokkuuteen ja uusiin innovaatioihin. Tavoitteena on myös, että iso osa koulutukseen osallistuvista voidaan siirtää näiden jatkoopintojen kautta myös kohti insinööritutkintoja ja näin ollen edelleen kehittää pk-sektorin osaamista. Koulutus on räätälöity niin, että sillä tarjotaan nopeavaikutteisesti suoraan työkaluja, osaamista ja toimia, joilla pk-yritykset kehittävät konkreettisesti yritysvastuutaan, kuten hiilijalanjälkilaskentoja, päästövähennystiekarttoja ja kiertotalousratkaisuja. Hankkeen aikana saatetaan opiskelijoita eteenpäin auttamalla heitä luomaan omalle yritykselle soveltuvia harjoitustöitä ja työkaluja, joita voidaan välittömästi ottaa yrityksen käyttöön jo koulutuksen aikana.

Vamk logo

Novia vari