Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentava koulutus, sosiaali- ja terveysala

Rgb check väri

Hyödyt

 • Koulutuksen aikana kehität taitoja, joita tarvitset korkeakouluopinnoissa ja korkeakoulujen valintakokeissa, kuten suomen kielen taitoasi, vuorovaikutus- ja viestintäosaamistasi, opiskelu- ja digitaitojasi sekä matematiikan ja fysiikan osaamistasi.
 • Suoritetut opinnot on mahdollista hyväksilukea osittain, jos haet ja tulet myöhemmin hyväksytyksi tutkintokoulutukseen. Opintojen vastaavuudesta ja hyväksilukemisesta päättää korkeakoulu tutkinto-ohjelmakohtaisesti.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu maahanmuuttajille, jotka suunnittelevat hakevansa korkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi tulevaisuudessa.
 • Hakijalla tulee olla  ylioppilastutkinto, ammatillinen tutkinto tai muu vastaava toisen asteen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden hakea korkeakouluopintoihin sekä riittävä kielitaito opiskella suomeksi.

Osaamistavoitteet ja sisältö

Koulutus koostuu yleisistä opinnoista (10 op) sekä sosiaali- ja terveysalakohtaisista opinnoista (20 op). Tutustu tarkemmin opintojaksojen osaamistavoitteisiin ja sisältöihin alla olevista valikoista.

Yleiset opinnot 10 op

Valmiudet korkeakouluopintoihin 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet suomalaisen korkeakoulujärjestelmän, VAMKin opiskeluympäristönä ja osaat laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman
 • osaat käyttää verkko-opinnoissa tarvittavia tietoteknisiä laitteita, sovelluksia ja ohjelmia
  osaat hakea tietoa eri lähteistä ja käyttää erilaisia hakutekniikoita
 • ymmärrät tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelusi kannalta sekä osaat vaikuttaa omaan tietoturvaasi tekemiesi valintojen kautta
 • osaat tuottaa tekstiä, kuvia, taulukoita, graafeja, diaesityksiä ja videoita sekä siirtää tietoja ohjelmasta toiseen.

Sisältö

1. Johdanto korkeakouluopintoihin

 • Suomalainen korkeakoulujärjestelmä pähkinänkuoressa
 • VAMKin tutkinto-ohjelmat ja opetussuunnitelmat sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen
 • VAMK opiskeluympäristönä sekä opiskelijan ohjaus- ja tukipalvelut
  Opiskelijayhdistykset ja -järjestöt

2. Opiskelu verkossa

 • VAMKin IT-palvelut ja käyttösäännöt
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat
 • Palvelujen etäkäyttö: eduVPN, Remote Desktop Gateway
 • Opintojen suunnittelu ja hallinta: Peppi-Pakki
 • Sähköposti ja kalenteri: Microsoft Office 365 webmail (Outlook)
 • Videoviestintä: Zoom, Microsoft Teams
 • Tallennus ja tiedonsiirto: OneDrive, U-asema, Funet FileSender
 • Verkko-oppimisympäristö: Moodle
 • Tenttiminen verkossa: Exam

3. Tiedonhankinta

 • Hakusanat ja asiasanasto
 • Tiedonhaun tekniikat
 • Tiedonhaun toteutus
 • Kirjastopalvelut VAMKissa
 • Tiedon käyttö ja arviointi

4. Tietoturva ja tietosuoja

 • Tietoturvan periaatteet
 • Yksilön tietosuoja
 • Suojautuminen uhkatekijöiltä

5. Tiedon muokkaaminen ja esittäminen

 • Yleisimmät tiedon esittämistyypit
 • Tekstinkäsittely (Word)
 • Taulukkolaskenta (Excel)
 • Diaesitykset (PowerPoint)
 • Tiedonsiirto ohjelmien välillä
 • Videot
Suomen kieli ja kulttuuri 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • saat yleiskuvan suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta 
 • tunnet verbaalin ja non-verbaalin viestinnän keinot sekä suomalaisen viestintäkulttuurin ominaispiirteet 
 • osaat käyttää monenlaisia kielioppirakenteita ja laajennat suomen kielen sanastoasi  
 • tiedät, miten syventää korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kielen sanastoa ja suullista osaamista 
 • kieliopintojen taitotaso on B1. 

Sisältö

Opintojakson aikana 

 • tutustutaan syvemmin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etsitään tietoa itseä kiinnostavista asioista 
 • perehdytään suomalaiseen viestintäkulttuuriin sekä verbaalin ja nonverbaalin viestinnän piirteisiin 
 • vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa kielellistä ilmaisua sekä rakenteiden ja sanaston monipuolista ja tilanteen mukaista käyttöä 
 • harjoitellaan erilaisia ryhmäviestintätilanteita sekä oman puheenvuoron kytkemistä keskusteluun 
 • valmistellaan ja pidetään suullinen esitys sekä harjoitellaan palautteen antamista ja kirjallista raportointia. 

Alakohtaiset opinnot 20 op

Sote-alan suomen kieli ja viestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • tiedät perusasioita sosiaali- ja terveysalan työstä Suomessa 
 • tunnistat ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan yleisimpiä käsitteitä  
 • tunnet ammatillisia tehtäväalueita osana sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa 
 • tiedostat ammatillisen kielen tilanteisen vaihtelun sekä osaat käyttää ammatillista kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa 
 • ymmärrät erilaisia oman alan tekstejä sekä osaat tuottaa lyhyitä ammatillisiin konteksteihin liittyviä tekstejä ja suullisia esityksiä. 

Sisältö

Opintojaksolla  

 • tutustutaan suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan käsitteisiin ja palvelujärjestelmään 
 • vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan ammatillista sanastoa ja kieliopin keskeisten rakenteiden hallintaa 
 • perehdytään suomen kielen käyttöön erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tilanteissa, puhekielen muotoihin sekä ammatillisen kielen tyypillisiin piirteisiin. 
Sote-alan englannin kieli ja viestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • pystyt kommunikoimaan ymmärrettävästi erilaisissa sosiaali- ja terveysalan englanninkielisissä kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa 
 • kartutat omaa englannin kielen osaamistasoasi ja pystyt hyödyntämään alan korkeakouluopinnoissa englanninkielistä lähdemateriaalia. 

Sisältö

Opintojaksolla kerrataan englannin perusrakenteita, harjoitellaan sosiaali- ja terveysalan suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita ja lisätään opiskelijoiden rohkeutta käyttää englannin kieltä. Keskeinen tavoite on selkeän, johdonmukaisen ja helppolukuisen tekstin tuottaminen tekstilajista riippumatta. 

Kaikissa opintojakson suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa käytetään sosiaali- ja terveysalan teemoja, kuten alan käsitteet, palvelujärjestelmä, erilaiset työelämän tilanteet, etiikka jne. Lisäksi kehitetään vieraan kielen opiskelutekniikoita (esim. ammattialan tekstien lukeminen ja sanaston opiskelu). 

Sote-alan matematiikan valmentavat opinnot 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • hallitset peruslaskutoimitukset, yksikkömuunnokset ja keskeiset laskutavat 
 • osaat tulkita oikein sanallisia sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviä tehtäviä  
 • osaat hyödyntää erilaisia keinoja laskemisen helpottamiseksi ja oikean laskutuloksen varmistamiseksi. 

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. yksikkömuunnoksia, erilaisia laskutapoja sekä suuruusluokan arviointia. Lisäksi tutustutaan sosiaali- ja terveysalan matematiikkaan liittyviin käsitteisiin ja perehdytään esim. pitoisuuden (vahvuuden) käsitteeseen ja verrannollisuuden ideaan. 

Kulttuurinen moninaisuus sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • osaat ottaa huomioon erilaiset kulttuuritaustat omassa toiminnassasi hoito- ja asiakastyössä sekä tunnistaa eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten terveyteen ja elämään vaikuttavia tekijöitä 
 • ymmärrät kohtaamisen merkityksen monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan työssä 
 • kehität asiakaspalvelutaitojasi ja ymmärrystäsi kulttuurisen moninaisuuden parissa.

Sisältö

 • Integraation merkitys yksilön elämässä.  
 • Itsereflektio, arvot ja asenteet. 
 • Kohtaaminen hoito- ja sosiaalipalveluissa. 
 • Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys.  
 • Osallisuuden edistäminen sosiaali- ja terveysalalla.  
 • Aiheeseen liittyvä terminologia. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Keväällä 2023 alkavat koulutukset toteutetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään erilaisia verkkotyövälineitä, kuten verkko-oppimisympäristö Moodlea ja Zoomia / Teamsiä. Tarvitset opintoihin tietokoneen ja kuulokemikrofonin, jotta voit osallistua verkko-opetukseen. 
 • Opiskelet verkossa yhdessä muiden kanssa ja myös itsenäisesti. Opinnot sisältävät opetustunteja verkossa opettajien ja toisten opiskelijoiden kanssa ennalta sovittuna ajankohtana. 

Arviointi

Hyväksytty / hylätty. Verkossa tapahtuvaan opetukseen osallistuminen on tärkeä ja pakollinen osa opintojen hyväksytyksi tulemista.

Aikataulu ja paikka

Koulutus toteutetaan 1.3.-30.11.2023 aikavälillä. Opetustunnit pidetään arkisin päiväaikaan verkossa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Opinnot ovat täysipäiväistä opiskelua eli sinun tulee varata niihin riittävästi aikaa. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa noin 810 tunnin työskentelyä.

Koulutuksen opintojaksot jakautuvat 2023 keväälle ja syksylle alla olevan mukaisesti:

Maval (2)

Lisätiedot

Marjo-Riitta Häyry

Koulutuspäällikkö

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

riitta.hayry@vamk.fi | 050 4101418

Hakuohjeet

1. Hakukelpoisuus

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on riittävä valmius opiskella suomen kielellä (B1 tasoa) ja korkeakoulukelpoisuus. Hakija on korkeakoulukelpoinen, jos hänellä on 

 • suomalainen ylioppilastutkinto, 
 • suomalainen toisen asteen ammatillinen tutkinto, 
 • ulkomainen tutkinto, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin tai ulkomainen korkeakoulututkinto. 

2. Koulutukseen hakeutuminen

 • Hakuaika koulutukseen on 9.1.2023 klo 08:00 – 6.2.2023 klo 15:00. Täytä hakulomake Opintopolussa määräaikaan mennessä. 
 • Lisää hakulomakkeelle viimeistään 9.2.2023 klo 15:00 mennessä kopio tutkintotodistuksestasi (pdf), sekä lyhyt noin 1-2 min. pituinen videoesittely (mp4) itsestäsi ja max. 2000 merkin pituinen motivaatiokirje. Kerro videolla ja motivaatiokirjeessä kuka olet ja miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta. Kerro myös, millaisia jatkokoulutussuunnitelmia sinulla on ja millaisiin työtehtäviin toivoisit työllistyväsi tulevaisuudessa. Videon voit kuvata esimerkiksi videokameralla, puhelimella tai tietokoneella. 

3. Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Valinta tehdään hakulomakkeen ja esittelyvideon perusteella. 
 • Valinnan tulokset ilmoitetaan sähköpostitse helmikuun 2023 aikana
 • Koulutuspaikka on otettava vastaan 24.2.2023 mennessä. Ilmoitus koulutuspaikan vastaanottamisesta on sitova! Koulutuspaikka vapautuu toiselle opiskelijalle, mikäli sitä ei ole vastaanotettu määräpäivään mennessä. 
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut suorituksistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. 

4. Opintojen hinta ja tukimahdollisuudet

 • Koulutus on opiskelijalle maksuton (0 €). 
 • Opintotuki: Maahanmuuttajille suunnattu kouluopintoihin valmentava koulutus voi oikeuttaa opintotukeen. Lisätietoa opintotuesta saat KELAsta. 
 • Työttömyysetuudella opiskelu: Jos olet työtön, varmista ennen koulutukseen hakeutumista ja opiskelupaikan vastaan ottamista TE-palveluista, sopiiko koulutus sinulle. Lisätietoa mahdollisesta työttömyysetuudella opiskelusta saat TE-palveluista.

  Hae koulutukseen Opintopolussa