Yrittäjyys

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät, mitä tarkoitetaan käsitteillä yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys, 
 • osaat tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan,
 • ymmärrät yrityksen toimintaa ja sen suunnittelua kokonaisuutena,
 • osaat laatia liiketoimintasuunnitelman perustamisvaiheessa olevalle yritykselle,
 • osaat reflektoida yrittäjyyteen liittyviä ajatuksia suhteessa alan kirjallisuuteen ja tuottaa tekstiä akateemisten normien mukaisesti,
 • kykenet ottamaan kantaa itsellesi vähän vieraampiinkin asioihin,
 • käsität, että onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen on useampia tapoja ja
 • tunnistat keskeiset yritystoiminnan prosessit ja osaat käyttää liiketoiminnan peruskäsitteistöä omassa työskentelyssäsi. 

Sisältö

 • Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa 
 • Yrittäjäksi ryhtymisen prosessi 
 • Oman osaamisen tunnistaminen 
 • Liikeidea ja liiketoimintasuunnittelun prosessi 
  • oman liikeidean kriittinen tarkastelu 
  • markkinat ja kilpailijat 
  • tuotteet ja palvelut 
  • asiakkaat ja markkinat 
  • investoinnit, hinnoittelu ja tulostavoitteet 
 • Yrityksen muuttuva toimintaympäristö 
 • Kasvuyrittäjyys 
 • Yrityksen toiminnan onnistumisen arviointi 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta tunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin.  Opiskelija työstää liiketoimintasuunnitelman ja esityksen ryhmätyönä. Opiskelija kirjoittaa henkilökohtaisena työnään oppimispäiväkirjan tai tenttii aineiston. Teoksen hän valitsee listalla olevasta kirjallisuusluettelosta. Opettaja ohjaa tehtävää ja teoriasisällön oppimista.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5, 0. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön. 

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön. 

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat. 

Oppimistehtävät 50 % ja/tai Yksilö- ja ryhmäsuoritukset 50 % /tai tentti 100 %.  

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, joka linkki löytyy Moodlesta opintojakson kohdalta. 

Lisätiedot

avoin@vamk.fi

 

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet