Kotihoidon teknologia

Rgb check väri

Hyödyt

 • Saat erikoistumiskoulutuksessa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa ja toteutuksessa sekä arvioinnissa.
 • Lisäksi kykenet kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.
 • Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi

 • opit ymmärtämään kotihoitoa tukevien teknologiaratkaisujen vaatiman osaamisen
 • olet perehtynyt käytettäviin ja hyödynnettäviin teknologisiin ratkaisuihin, tietojärjestelmiin, niiden kehittämiseen, analysointiin, arviointiin ja hankintoihin
 • opit hallitsemaan asiakkaan osallisuutta lisäävän ohjausosaamisen
  olet perehtynyt teknologisten ratkaisujen potilasturvallisuuteen ja eettisiin kysymyksiin
 • osaat reflektoida kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet soveltaa ja kehittää kotihoidon teknologia-asiantuntijuuttasi ja sen jatkuvaa ylläpitoa.

Sisältö

Koulutus koostuu kuudesta 5 op:n laajuisesta opintojaksosta. Tutusta tarkemmin niiden sisältöihin alla olevista valikoista.

Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät 5 op

Osion aikana soveltamaan tietotekniikka kotihoidon kontekstissa ja koordinoimaan asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltamaan kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa. Lisäksi opit hyödyntämään ja arvioimaan tietojärjestelmistä saatavaa tietoa ja kehittämään toimintaa näyttöön perustuvasti.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Soveltaa tietotekniikkaa kotihoidon kontekstissa
 • Koordinoida asiakkaaseen liittyviä tietojärjestelmiä ja palveluintegraatioprosesseja sekä soveltaa kerättyä tietoa asiakastietoprosessissa
 • Hyödyntää ja arvioida tietojärjestelmistä saatavaa tietoa ja kehittää toimintaa näyttöön perustuvasti
 • Tunnistaa eettiset koodistot ja periaatteet, soveltaa niitä työssään ja kykenee arvioimaan niiden toteutumista.
 • Ymmärtää ja tiedostaa päätöksentekoa sekä tiedonhallintaa ohjaavat eettiset näkökulmat.
 • Luoda asiakastarpeesta lähtevää teknologisten ratkaisujen valintaa
 • Kykenee ohjaamaan ja johtamaan työyhteisöä, arvioimaan kriittisesti kotihoidon teknologiaan liittyvää eettisyyttä, sekä tuomaan esille eettisiä epäkohtia ja puuttumaan niihin.

Kompetenssit

 • Teknologisiin ratkaisuihin liittyvä osaaminen
 • Tietojärjestelmiin liittyvä osaaminen
 • Tiedon hyödyntäminen palveluprosessissa
 • Asiakaslähtöinen tietojärjestelmätyö
 • Asiakas- ja potilasturvallisuus
 • Eettinen osaaminen

Opintojakson sisältö

 • Tietojenkäsittelyn perusteet (data, tietojenkäsittely, tietomallit)
 • Tietotekniikan perusteet (tietokoneen osat, tallennusvaihtoehdot,
  koodauksen periaatteet)
 • Määrittelyt (Mitä on terveysteknologia, geroteknologia, AAL etc.)
 • Kansalliset järjestelmät (kanta, omakanta, e-resepti)
 • Palveluväylä
 • Omahoitojärjestelmät
 • Kotihoidon teknologia (omahoito, etäkuntoutus, turvallisuus ja paikannus)
 • Kotihoidon tietojärjestelmät
 • Kotihoidon teknologian tulevaisuus
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Hoivateknologian kehittämisen ja käyttöönoton eettiset näkökulmat ja asiakaslähtöisyysTietojenkäsittelyn perusteet (data, tietojenkäsittely, tietomallit)
 • Asiakkaasta kerätyn tiedon käytön ja hyödyntämisen eettiset näkökulmat.
 • Teknologia ammattilaisen työkaluna ja sen hyödyt ja haitat sekä riskit, jotka tulee tiedostaa.
 • Selvitystyö oman työympäristön teknologioista

Kirjallisuus

 • Suomen terveysdataympäristö https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/it-julkaisut/suomen-terveysdataymparisto-verk.pdf
 • Leikas, J. 2008. Ikääntyvät, teknologia ja etiikka. Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja –suunnitteluun.
  https://www.vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2008/W110.pdf
 • Leino-Kilpi, H. & Stolt, M. 2016. Terveysteknologia ja hoitotyön etiikka. Teoksessa Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja 2016. Suomen sairaanhoitajaliiton julkaisuja. Helsinki: Fioca. 161- 170.
 • IMIA 2016. The IMIA Code of Ethics for Health Information Professionals. https://imia-medinfo.org/wp/wp-content/uploads/2015/07/IMIA-Code-of-Ethics-2016.pdf
 • European Data Protection Supervisor, 2018. The European Data Protection Supervisor presents: The cartoon introduction to digital ethics. https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/comic_book_on_digital_ethics_for_web_en.pdf
 • Kurssialustalla osoitettu muu ajankohtainen materiaali.

Oppimisympäristö ja integroitava teknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Opiskelijantyömäärä

135 h

Arviointimenetelmät ja asteikko

Opintojakson osa 1 suoritetaan tentillä ja arvioidaan asteikolla 1-5. Osa 2 suoritetaan henkilökohtaisella harjoitustehtävällä ja arvioidaan asteikolla 1-5.

Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta 5 op

Osion aikana opit tuntemaan tuotekehitysprojektien päävaiheet ja osaat toimia niissä kotihoidon asiantuntijana. Opit lisäksi analysoimaan teknologisten ratkaisujen käytön vaikutuksia asiakaslähtöisesti huomioiden eettisyyden sekä ymmärtämään hankintatoimen merkityksen omassa organisaatiossa.

Osion suoritettuasi tunnet hankintatoimen kehittämisen periaatteet, valinnat ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet. Lisäksi ymmärrät julkisten hankintojen määrittelyn, kynnysarvot ja tiedät uudistuneen hankintalain merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tuntee tuotekehitysprojektien päävaiheet ja osaa toimia kotihoidon asiantuntijana niissä.
 • Osaa analysoida teknologisten ratkaisujen käytön vaikutuksia asiakaslähtöisesti huomioiden eettisyyden
 • Ymmärtää hankintatoimen merkityksen omassa organisaatiossa ja osaa huomioida hankintatoimen asiakaslähtöisyyteen liittyvät eettiset näkökulmat.
 • Tuntee hankintatoimen kehittämisen periaatteet, valinnat ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet
 • Ymmärtää julkisten hankintojen määrittelyn, kynnysarvot ja tietää uudistuneen hankintalain merkityksen sosiaali- ja terveysalalla.

Kompetenssit

 • Näyttöön perustuva kehittämisosaaminen tulee käyttöön, kun etsitään oman organisaation hankintatoimen kehittämiskohteita.
 • Näyttöön perustuva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen, tuotekehitysosaaminen, arviointiosaaminen, teknologia- ja turvallisuusosaaminen sekä eettinen osaaminen ostettavien tuotteiden määrittelyssä ja valinnassa.
 • Eettinen ja osallistava asiakkaan ohjausosaaminen, kun valitaan
  asiakkaan käyttöön tulevia laitteita ja järjestelmiä.

Opintojakson sisältö

 • Tuotekehitys (3 op): tuotekehitysprosessin vaiheet ja mallit (vaatimusmäärittely, käytettävyys, validointi, testaus)
 • Hankintatoimi (2 op): hankintaosaamisen strateginen ja taloudellinen
 • merkitys, hankintojen johtaminen, hankintaprosessi, hankintojen analysointi ja kehittäminen julkisella sektorilla.

Kirjallisuus

 • Hyysalo, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä. Tieto, tutkimus, menetelmät.
 • Nieminen, S. 2016. Hyvä hankinta – parempi Bisnes. Talentum Media Oy. ISBN 978-952-14-2763-3.
 • Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. 2015. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma Oy. ISBN 968-951-885-388-9.
 • Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016) HILMA: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
 • Väänänen, E. & Turunen, E. 2017. Hankintaosaaminen auttaa sote-uudistuksen onnistumista. https://uasjournal.fi/.
 • http://www.reguloiko.fi/content/Terveydenhuollon_laitteiden_lakisaateiset_maaraykset/Html5_training/index.html
 • Kurssialustalla osoitettu muu ajankohtainen materiaali.

Oppimisympäristö ja integroitava teknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Arviointimenetelmät ja asteikko

Opettajan arvio ja vertaisarvio. Arvosteluasteikko on 1-5.

Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä 5 op

Osion aikana opit hallitsemaan asiakas- ja potilasturvallisuuden asiakokonaisuutena sekä opit tunnistamaan vaaratilanteita käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuuteen osoitettuja menetelmiä sekä kehittää ja johtaa moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuria työyhteisössäsi huomioiden eettisen näkökulman. Osion suoritettuasi osaat soveltaa käytännössä laiteturvallisuutta varmistavaa ohjaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Hallitsee asiakas- ja potilasturvallisuuden asiakokonaisuutena ja siihen liittyvät käsitteet.
 • Osaa ennaltaehkäistä ja tunnistaa vaaratilanteita käyttäen asiakas- ja potilasturvallisuuteen osoitettuja menetelmiä sekä kehittää ja johtaa moniammatillista asiakas- ja potilasturvallisuuskulttuuria työyhteisössään huomioiden eettisen näkökulman.
 • Osaa soveltaa käytännössä laiteturvallisuutta varmistavaa ohjaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmää.

Kompetenssit

 • Asiakas- ja potilasturvallisuusosaaminen
 • Eettinen osaaminen

Opintojakson sisältö

 • Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät käsitteet ja asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteet
 • Vaaratilanteiden syntyminen. Vaaratilanneprosessi
 • Systeeminäkökulma potilasturvallisuudessa
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyvät järjestelmät
 • Laiteturvallisuus osana asiakas- ja potilasturvallisuutta
 • Monialainen työskentely asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa teknologian hyödyntämisessä
 • Asiakas- ja potilasturvallisuuden eettiset perusteet

Kirjallisuus

 • Potilas- ja asiakasturvallisuus strategia http://spty.fi/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/09_2017_Potilas-ja-asiakasturvallisuusstrategia-2017-2021_suomi.pdf
 • Haavisto, E., Helovuo, A., Kinnunen, M. & Peltomaa, K. 2012. Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille. Suomen potilasturvallisuusyhdistys.
 • Laiteturvallisuuden opiskelumateriaali löytyy Valviran sivuilta, terveysteknologia osuudesta https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/terveysteknologia
 • TEKESin valmistama opiskelumateriaali osoitteessa http://reguloiko.fi/
 • Etene 2010.Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa https://etene.fi/documents/1429646/1559062/ETENE-
  julkaisuja+30+Teknologia+ja+etiikka+sosiaali-+ja+terveysalan+hoidossa+ja+hoivassa.pdf/fb6eee4a-38e5-4c11-9254- 74b138d1935a/ETENE-julkaisuja+30+Teknologia+ja+etiikka+sosiaali-+ja+terveysalan+hoidossa+ja+hoivassa.pdf.pdf
 • Etene 2018. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTISET PERIAATTEET – OVATKO NE VALIDEJA TULEVAISUUDESSA? https://etene.fi/documents/1429646/12259990/ETENE+julkaisu+46+Eettiset+perusteet%2C+kausijulkaisu/5a137eb6-6e68-8f50-96bb-
  ac844397343e/ETENE+julkaisu+46+Eettiset+perusteet%2C+kausijulkaisu.pdf
 • Koivisto, R. et al., 2019.Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161345/14-2019-Tekoaly%20viranomaistoiminnassa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Sailab, 2017. Eettinen ohjeisto. https://www.sailab.fi/eettinen-ohjeisto/
 • Kurssialustalla osoitettu muu ajankohtainen materiaali.

Oppimisympäristöja integroitava teknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Opiskelijantyömäärä

135 h

Arviointimenetelmät ja asteikko

Arviointi perustuu opiskelijan oman ja hyväksytyn suunnitelman toteutumiseen PLE:ssa. Arvosteluasteikko on 1-5.

Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen 5 op

Osion aikana opit arvioimaan palvelutarpeita monipuolisesti ja opit käyttämään toimintakyvyn arvioinnin mittareita välineinä arvioidessasi asiakkaan elämäntilannetta, toimijuutta ja tarpeita. Osion aikana opit tuntemaan omavalvontasuunnitelman ja palvelujärjestelmiin liittyvän lainsäädännön minimivaatimukset, kehityssuunnat ja tulkinnat eri paikkakunnilla. Perehdyt myös kulttuurien ja vakaumusten merkityksen teknologisten ratkaisujen valinnassa ja opit ohjaamaan asiakasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia palveluita varmistaen palveluiden esteettömän saatavuuden ja käytön.

Osion suoritettuasi hallitset asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuutta tukevat palvelut ja kykenet ohjaamaan ja johtamaan työyhteisö kotihoidon teknologiaan liittyviä eettisiä näkökulmia ja puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Osaa monipuolisen palvelutarpeen arvioinnin perusteet ja käyttää toimintakyvyn arvioinnin mittareita apuvälineenä arvioidessaan asiakkaan elämäntilannetta, toimijuutta ja tarpeita
 • Tuntee palvelujärjestelmän lainsäädännön minimivaatimukset ja kehityssuunnat, lainsäädännön tulkinnat eri paikkakunnilla sekä omavalvontasuunnitelman
 • Kykenee ohjaamaan ja johtamaan työyhteisöä arvioimaan kriittisesti kotihoidon teknologiaan liittyvää eettisyyttä, sekä tuomaan esille eettisiä epäkohtia että puuttumaan niihin.
 • Osaa ohjata asiakasta valitsemaan hänen tarpeeseensa sopivia teknologisia ja sähköisiä palveluita omahoidon tueksi, varmistaen palveluiden esteettömän saatavuuden ja käytön
 • Huomioi ja kunnioittaa eri kulttuurien ja vakaumusten merkitystä teknologisten ratkaisujen valinnassa ja käytössä asiakaslähtöisesti
 • Hallitsee käytössä olevat asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuutta tukevan teknologian ja sähköiset palvelut
 • Osaa motivoida ja sitouttaa asiakasta ja hänen läheisiään hyvinvointia tukevan teknologian ja sähköisten palveluiden käyttöön
 • Huomioi asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuuden ja oikeuden päätöksentekoon hyvinvointiteknologian käytössä

Kompetenssit

 • Palvelujärjestelmäosaaminen
 • Asiakkaan ohjausosaaminen
 • Asiakkaan osallisuus osaaminen
 • Eettinen osaaminen

Opintojakson sisältö

 • Palvelujärjestelmä ja palvelutarpeen arvioinnin kokonaisuus
 • Terveyttä ja hyvinvointia edistävään teknologiaan liittyvä lainsäädäntö
 • Tietoturva ja yksityisyyden suoja
 • Asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen perustuvan tarpeen mukaisten teknologisten ja sähköisten palveluiden kartoittaminen
 • Teknologian käyttöön mahdollistavan ohjauksen menetelmät
 • Asiakkaan ja läheisten yksilölliseen tilanteeseen perustuva ohjauksen sisällön suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • Asiakkaan ja läheisten osallisuus päätöksenteossa
 • Asiakkaan ja läheisten osallisuutta tukevat teknologiset ja sähköiset ratkaisut
 • Asiakkaan, läheisten ja hoitotyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • Tavallisimpien virhemahdollisuuksien ennakointi ja oman toiminnan kehittäminen
 • Eettisyys hyvinvointia edistävän teknologian ja sähköisten palveluiden käytössä

Kirjallisuus

 • Lainsäädäntö. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/vanhuspalvelujen-lait-ja-suositukset
 • Palvelutarpeen arviointi. https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla
 • Toimia-tietokanta. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/etusivu/toimia-tietokanta McCormack, B., McCance, T., & Ebook library. 2017;2016;. Person-centred practice in nursing and health care: Theory and practice (Second ed.). Chichester: Wiley Blackwell. Person-centred practice in nursing and healthcare: Theory and practice. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
 • Risling, T. (2017). Educating the nurses of 2025: Technology trends of the next decade. Nurse Education in Practice 22, 89-92.
 • Botrugno C. (2019). Towards an ethics for telehealth. Nursing Ethics, 26(2), 357-367.
 • Sekä muu opintojen aikana osoitettu kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Oppimisympäristö ja integroitava teknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointimenetelmät ja asteikko

Arviointi perustuu opiskelijan oman ja hyväksytyn suunnitelman toteutumiseen PLE:ssa (Personal Learning Environment). Arvosteluasteikko on 1-5.

Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta 5 op

Osion aikana opit tuntemaan palvelumuotoilun perusteet ja opit soveltamaan niitä teknologiapalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti. Osion suoritettuasi osaat arvioida ja kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja asiakaslähtöisesti huomioiden eettiset periaatteet. Lisäksi opit suunnittelemaan ja hallinnoimaan projekteja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tuntee palvelumuotoilun perusteet ja osaa soveltaa niitä teknologiapalveluiden kehittämisessä asiakaslähtöisesti.
 • Osaa arvioida ja kehittää laitteiden käyttöönotto- ja käyttöprosesseja asiakaslähtöisesti huomioiden eettiset periaatteet.
 • Osaa suunnitella ja hallinnoida projekteja.

Kompetenssit

 • Arviointiosaaminen
 • Käyttöönotto-osaaminen
 • Projektiosaaminen
 • Palvelumuotoiluosaaminen
 • Eettinen osaaminen

Opintojakson sisältö

 • Palvelumuotoilun perusteet
 • Teknologian ja tietojärjestelmien käyttöönotto
 • Käyttöönottoprojektien johtaminen
 • Projektinhallinta
 • Kehittämisosaamiseen ja projektin hallintaan liittyvä eettinen osaaminen

Kirjallisuus

 • Työkalupakki palvelumuotoiluun https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
 • Pelin, R. 2011. Projektinhallinnan käsikirja. 7. uudistettu painos. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy. ISBN 978-952-67201-1-1
 • Kurssialustalla osoitettu muu ajankohtainen materiaali.

Oppimisympäristö ja integroitavateknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointimenetelmät ja asteikko

Arvosteluasteikko on 1-5.

Kehittämistehtävä 5 op

Kehittämistehtävän aikana opit analysoimaan ja käyttämään tietoa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta kehittämistyön perustana sekä soveltamaan kehittämismenetelmiä digitalisaation ja palvelujen kehittämisessä. Opit myös hyödyntämään tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä sekä hallitsemaan, ohjaamaan ja kehittämään digitalisoituvia palveluprosesseja.

Jos työpaikallasi on aiheeseen liittyen kehitteillä olevaa toimintaa, tässä koulutuksessa on hyvä tilaisuus kehittää ja testata sitä edelleen, sovi asiasta esihenkilösi kanssa ennen koulutuksen alkua.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Analysoida ja käyttää kerättyä tietoa iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnista sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeesta kehittämistyön perustana
 • Soveltaa kehittämismenetelmiä digitalisaation ja palvelujen kehittämisessä
 • Hyödyntää kriittisesti tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä
 • Hallita, ohjata ja kehittää digitalisoituvia palveluprosesseja
 • Innovoida ratkaisuja, joita vaaditaan omalla asiantuntijuusalueella monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseen
 • Viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle äidinkielellään.
 • Huomioida eettisyyden tiedon keräämisessä, käytössä ja kehittämisprosessin jokaisessa vaiheessa.

Kompetenssit

 • Näyttöön perustuva kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
 • Asiakas- ja potilasturvallisuus
 • Eettisyys
 • Tuotekehitysosaaminen
 • Arviointiosaaminen
 • Käyttöönotto-osaaminen
 • Palvelumuotoiluosaaminen

Opintojakson sisältö

 • Valtakunnalliset iäkkäiden ihmisten palvelujen kehittämis- ja digitalisaatiostrategiat: näyttöön perustuvan toiminnan prosessi, palvelujen vaikuttavuus ja sen arviointi, asiakaslähtöisyys hoidon ja palvelujen digitaalisessa kehittämisessä.
 • Tutkimukseen perustuvan tiedon hyödyntäminen: tiedon hankinta, tutkitun tiedon soveltaminen, asiantuntijaviestintä (sähköisen materiaalin tuottaminen ja levittäminen/jakaminen, konferenssiesitykset, posteri) ja ohjaaminen
 • Kehittämisosaaminen: kehittämismenetelmät, tuotekehitysmenetelmät, palvelumuotoilu, vaikuttavuuden arviointi
 • Eettisen ajattelun huomioiminen kehittämisprosessissa

Kirjallisuus

 • Heikkilä, E. & Korhonen, R. (toim.). (2012). Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 10. uudistettu painos. Kotimaisten kielten keskuksen
  julkaisuja.
 • Hietanen, A., Kivi, M-R., Piitulainen, M-L., Ruotsalainen & A-L. (2011). Personal Learning Environment (PLE)- Henkilökohtainen
  oppimisympäristö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Julkaisusarja E2/2/2011. Juvenes print. Tampereen yliopistopaino Oy 2011. Haettu 25.10.2019 osoitteesta http://portal.savonia.fi/pdf/julkaisutoiminta/SAVONIA_ple_2011_lopulline
  n%20versio.pdf.
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2012). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
 • Kananen, J. (2010). Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ulkaisuja. Tampere: Tampereen
  Yliopistopaino Oy – Juvenes Print.
 • Korva, J. (2015). Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa. Itä-Suomen yliopisto, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta. Pro gradu tutkielma. Haettu 25.10.2019 osoitteesta http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20150883/.
 • Niinimäki, J. (2017). Henkilökohtaisen oppimisympäristön (PLE) pedagogiset ja teknologiset kriteerit ammatillisessa koulutuksessa ja
  ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Pro gradu tutkielma. Haettu 25.10.2019
  osoitteesta https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/102979/1519383674.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 • Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, R. (2015). Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. 5. painos. Helsinki: SanomaPro.
 • Partanen, A. (2011). ”Kyllä minä tästä selviän”. Aikuisopiskelijat koulutustarinansa kertojina ja koulutuksellisen minäpystyvyytensä
  rakentajina. Akateeminen väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. (2017). Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa
  korkeakoulutuksessa. Haettu 13.5.2019 osoitteesta http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf.
 • Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere: Tampere University Press.
 • Vilkka, H. & Airaksinen, T. (2004). Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Vilkka, H. (2005). Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi.
 • Kurssialustalla osoitettu muu ajankohtainen materiaali.

Oppimisympäristö ja integroitava teknologia

Oppimisympäristönä käytetään henkilökohtaista oppimisympäristöä (PLE), johon opiskelija tallentaa omaan oppimisprosessiinsa liittyvät tehtävät ja eri tahoilta saadut palautteet. PLE integroituu oppilaitoskohtaiseen LMS-järjestelmään.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointimenetelmät ja asteikko

Kehittämistehtävän arviointi toteutuu PLE:ssä prosessin eri vaiheissa ohjaavana arviointina, johon osallistuvat tehtävän ohjaajat, toimeksiantaja (työelämän edustaja) ja vertaisarviointi. Arvosteluasteikko on 1-5.

Toteutustapa

Erikoistumiskoulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista Zoomissa pidettäviin etäopetuspäiviin. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.

Aikataulu ja paikka

Koulutus toteutetaan ajalla 12.1.2023-11.4.2024. Koulutukseen sisältyy 12 opetuspäivää: 12.-13.1., 16.-17.3., 16.-17.5., 14.-15.9., 16.-17.11.2023 ja 25.1. sekä 11.4.2024.Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Hae koulutukseen

Hakuohjeet

Hae koulutukseen

Hakukelpoisuus

 • Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.
 • Sähköinen kopio tutkinto- ja työtodistuksista tulee liittää hakulomakkeeseen.

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta ja avointen kysymysten vastaukset. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan.
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös henkilökohtaisesti sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeisellä viikolla.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 14.11.2022 mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

Lisätiedot

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303