Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Rgb check väri

Hyödyt

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa:

 • syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena erilaisissa toimintaympäristöissä
 • voit soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhösi, sekä saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen
 • pääset verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa
 • saat opintosuorituksesta merkinnän Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos

 • olet sosionomi, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK), tai sinulla on muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto
 • sinulla on työkokemusta lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluista, erityisesti lastensuojelutehtävistä
 • olet siirtymässä lastensuojelun tehtäviin tai tarvitset muista syistä työssäsi vahvempaa lastensuojelun osaamista.
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:

 • ymmärrät lastensuojelutyön ja sen vaatiman osaamisen erityisenä työalueena
 • hallitset lastensuojelun asiakasprosessin ja pystyt työskentelemään sen eri vaiheissa vaativissa ammatillisissa tehtävissä
 • osaat soveltaa ja kehittää erilaisia lapsen ja perheen osallisuutta ja toimijuutta vahvistavia työkäytäntöjä ja -menetelmiä
 • reflektoit kriittisesti osaamistasi ja omaat valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan ylläpitämiseen.

Sisältö

Tahdotko tehdä aikaisempaa vaikuttavampaa ja eettisesti kestävää lastensuojelutyötä?

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on reilun 9 kuukauden pituinen 30 op:n kokonaisuus, joka on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille lapsi-, nuoriso- ja perhetyön ammattilaisille. Koulutus vahvistaa lastensuojelun osaamistasi ja antaa välineitä toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tämä koulutus vahvistaa lastensuojelun erikoisosaamistasi ja antaa välineitä toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä. Koulutuksessa paneudutaan lastensuojelun ajankohtaisiin kysymyksiin, työmenetelmiin, tutkimuksiin, jaetaan osaamista vertaisryhmässä sekä verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa. Voit soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhösi sekä työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutus koostuu seitsemästä opintojaksosta:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä, 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan, ja sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä. Tutustu tarkemmin opintojaksojen sisältöihin sivun alla olevista kohdista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, johon sisältyy

 • 12 etäkontaktipäivää
 • itsenäistä opiskelua
 • ryhmätyöskentelyä ja
 • yksilöohjausta.

Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen laajuus on 30 op, mikä tarkoittaa yhteensä noin 810 tuntia opiskelua.

Opiskelumateriaali ja arviointi

Opettajan ilmoittama materiaali. Numeerinen arviointi (arvosteluasteikko 1-5).

Aikataulu ja paikka

Etäkontaktipäivät (päivän kesto 8h) järjestetään perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin seuraavasti:

 • 14.4 – 15.4.2023
 • 26.5 – 27.5.2023
 • 8.9.2023
 • 6.10 – 7.10.2023
 • 17.11 – 18.11.2023
 • 12.1.2024 – 13.1.2024
 • 16.2.2024

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Lisätietoja antavat:

Tiina Järvelä

Lehtori | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö | Sosiaaliala

tiina.jarvela@vamk.fi | +358 207 663 318

Heli Huhta

Lehtori | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö | Sosiaaliala

heli.huhta@vamk.fi | +358 207 663 314

Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa, 3 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • määritellä eettisesti kestävän lastensuojelutyön keskeisiä periaatteita
 • muodostaa kokonaisvaltaisen kuvan eettisestä työotteesta lastensuojelussa ja analysoida sen toteutumiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia käytännössä
 • selittää ja ymmärtää eri tasoilla olevia lapsiin ja perheisiin liittyviä haasteita ja riskitekijöitä sekä niiden merkitystä tehtävän työn näkökulmasta
 • määritellä erilaisia perhemuotoja ja niihin liittyviä erityisyyksiä sekä vertailla perheiden moninaisuuteen liittyviä tekijöitä ja arvioidaniiden merkitystä tehtävän työn näkökulmasta
 • analysoida ja tarkastella kriittisesti lasten ja perheiden eri tasoilla oleviin haasteisiin vastaavia tukitoimia, käytänteitä ja linjauksia sekä arvioida niiden haasteita ja mahdollisuuksia.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • tarkastellaan lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvointia, osallisuuden toteutumista ja toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa, yhteisöissä ja perheissä
 • perehdytään perheiden moninaisuuteen, muun muassa perherakenteen sekä erilaisen etnisen taustan omaavien perheiden näkökulmasta
 • tutustutaan perheiden kohtaamien elämäntilanteiden erityisyyteen, kuten avioerotilanteen haavoittavuuden riskeihin
 • jäsennetään lapsuuteen, nuoruuteen ja vanhemmuuteen liitettyjä käsityksiä sekä lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden asemaa eri palvelujärjestelmissä
 • perehdytään lasten ja nuorten kaltoinkohtelun sekä syrjäytymisen kysymyksiin.

Lisäksi oman osaamisen kehittämiseen ja kehittämistehtävään liittyen osallistujat

 • aloittavat oman osaamisen itsearvioinnin ja sen näkyväksi tekemisen opintojakson osatehtävissä
 • asettavat henkilökohtaiset osaamistavoitteensa omia kehittymistarpeitaan koskevan arvion pohjalta sekä ideoivat kehittymistehtävän teemaa ja sisältöä.
Asiakasprosessi lastensuojelutyössä, 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • määritellä ja analysoida laadukkaan arviointityön periaatteita ja toimintatapoja asiakasprosessin eri vaiheissa
 • määritellä, analysoida ja soveltaa asiakaslähtöisen ja monitoimijaisen asiakasprosessin eri vaiheita ja toimintaperiaatteita sekä tarkastella sitä kriittisellä otteella eri näkökulmista
 • jäsentää ja analysoida laadukkaan asiakaslähtöisen ja monitoimijaisen asiakasprosessin käytänteitä ja periaatteita oman työnsä näkökulmasta sekä esittää kehittämisen kohteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • syvennetään osaamista lapsi- ja perhelähtöisestä lastensuojelutyöstä sekä lapsen, nuoren ja vanhempien/ perheen näkökulmasta työskentelyä raamittavasta lainsäädännöstä
 • perehdytään lapsen oikeuksiin ja asemaan sekä suojelun tarpeisiin
 • jäsennetään lastensuojelun asiakasprosessia lapsen, nuoren ja vanhempien/ perheen näkökulmasta, huomioiden asiakkaiden ja heidän läheistensä osallisuus niin tilannearvion tekemisessä kun asiakastyöprosessin suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja dokumentoinnissa
 • tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää informaatioteknologiaa osallistavassa dokumentoinnissa
 • asiakasprosessin tarkastelun yhteydessä hahmotetaan lastensuojelun monialaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston toimintaa, erityisesti sosiaalihuollon ja lastensuojelutyön, koulutoiminen sekä mielenterveystyön ja psykiatrian rajapinnoilla
 • käydään läpi lastensuojelun asiakastyön laadun sekä tulosten ja vaikutusten arvioinnin osallistavia keinoja.

Lisäksi oman osaamisen kehittämiseen ja kehittämistehtävään liittyen osallistujat

 • tarkentavat ja täsmentävät henkilökohtaisia osaamistavoitteitaan suoritettavan opintojakson osaamistavoitteiden pohjalta sekä työstävät kehittämistyön teemaa ja sisältöä
 • jatkavat oman osaamisen itsearviointia ja näkyväksi tekemistä opintojakson osatehtävissä.
Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä, 2 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • määritellä ja soveltaa kohtaamiseen ja osallisuuteen liittyviä keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä asiakastyössä
 • analysoida kriittisesti kohtaamiseen ja osallisuuden liittyviä tekijöitä oman työnsä näkökulmasta sekä eri tasoilla aina asiakasprosesseista rakenteisiin
 • määritellä kokemusasiantuntijuuden keskeiset periaatteet ja käytänteet sekä saa arvioida ja soveltaa kokemusasiantuntijatoiminnan roolia asiakastyössä ja –prosesseissa.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • jäsennetään käsitteitä voimaantuminen ja valtaistuminen, voimavaralähtöisyys ja ratkaisulähtöisyys, osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen sekä dialogi ja reflektio
 • analysoidaan, mitä mainitut lähtökohdat merkitsevät lastensuojelun työmuodoissa, menetelmissä ja -käytännöissä
 • syvennetään osaamista kohtaamistaidoista sekä työntekijän ja asiakkaan/ asiakkaiden vastavuovuoroisuuteen perustuvasta työskentelystä (mm. kunnioitus, arvostus ja luottamus sekä yhteistoiminta lastensuojelun asiakastyössä).

Lisäksi oman osaamisen kehittämiseen ja kehittämistehtävään liittyen osallistujat

 • tarkentavat ja täsmentävät henkilökohtaisia osaamistavoitteitaan suoritettavan opintojakson osaamistavoitteiden pohjalta sekä työstävät kehittämistyön teemaa ja sisältöä
 • jatkavat oman osaamisen itsearviointia ja näkyväksi tekemistä opintojakson osatehtävissä.
Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä, 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • määritellä ja hyödyntää kriisi- ja traumatyön menetelmiä ja käytäntöjä haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa tehtävässä työssä
 • luoda vuorovaikutussuhteen kriisissä olevan ja/tai traumatisoituneen lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa (esim. väkivalta, kaltoinkohtelu, kiusaaminen)
 • määritellä erilaisia toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä lapsen ja nuoren kuulemisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa
 • määritellä ja huomioida omassa toiminnassasi lastensuojelutyön etiikkaa
 • muodostaa monialaisia ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja kriisin kohdanneen ja/tai traumatisoituneen asiakkaan tueksi.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • perehdytään kriisi- ja traumatyön käsitteistöön, kriisin ja trauman yksilöllisiin oireisiin ja vaikutuksiin, kriisi- ja traumatyön voimavaraistaviin menetelmiin ja käytäntöihin suojaavien tekijöiden, kuten resilienssin vahvistamiseksi
 • käydään läpi lasten ja nuorten kehitysvaiheisiin liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät, ja elämän muutostilanteisiin ja menetyksiin liittyvät kehitykselliset, akuutit ja traumaattiset kriisit ja komplisoitunut suruprosessi (huomioiden mm. kiintymyssuhdehäiriöt, ylisukupolvisuus, kaltoinkohtelu, kiusaaminen, maahanmuutto)
 • perehdytään lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheiden tai läheisten kriisi- ja traumatyöhön monialaisissa ja -ammatillisissa palveluissa ja verkostoissa tuen ja vakauttamisen tarpeet huomioiden
 • analysoidaan kriisi- ja traumatyön eettisiä kysymyksiä toimittaessa haastavissa ja muuttuvissa lastensuojelun työtilanteissa: kriisi- ja traumatyön teoreettiset lähestymistavat työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen taustalla; kriisi- ja traumahäiriöiden tunnistaminen ja oikea aikaisen lyhyen/pitkäkestoisen tuen muodot huomioiden perhe- ja läheissuhteet; kriisi- ja traumatyön asiakas- ja kumppanuuslähtöiset palvelut (myös sähköiset palvelut) ja verkostot, lainsäädäntö, eettiset periaatteet, suositukset, ohjeet ja toimintamallit
 • perehdytään työntekijän näkökulmasta työhyvinvoinnin ja myötätuntouupumuksen sekä sijaistraumatisoitumisen kysymyksiin ja näiden tilanteiden tunnistamiseen ja työstämiseen: henkisen kuormittumisen, myötätuntostressin ja -uupumisen ja sijaistrauma-tisoitumisen tunnistaminen ja ehkäisy; työntekijän ja työyhteisön kriisi- ja traumatyön valmiuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen (kollegiaalisuus, yhteisöllisyys ja työnohjaus).

Lisäksi oman osaamisen kehittämiseen ja kehittämistehtävään liittyen osallistujat

 • syventävät tutkivaa ja reflektoivaa työtapaansa opintojakson osatehtävissä
 • tarkentavat ja täsmentävät henkilökohtaisia osaamistavoitteitaan suoritettavan opintojakson osaamistavoitteiden pohjalta sekä työstävät kehittämistyön teemaa ja sisältöä
 • jatkavat oman osaamisen itsearviointia ja näkyväksi tekemistä opintojakson osatehtävissä.
Ehkäisevän lastensuojelun työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • määritellä, soveltaa ja analysoida kriittisesti etsivän ja jalkautuvan sekä yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä
 • määritellä, arvioida ja analysoida kriittisesti vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön muotoja, vertaistyön periaatteita ja ryhmämuotoisia käytänteitä ehkäisevässä työssä
 • tunnet etsivän ja jalkautuvan sekä yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä
 • olet perehtynyt huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimintaan, vertaisuuden merkitykseen sekä ryhmän hyödyntämiseen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä
 • olet perehtynyt monialaisista ja moniammatillisia yhteistyöryhmistä, jotka on koottu esimerkiksi alueellisesti
 • osaat arvioida omaa osaamistasi ja kehittymistarpeitasi sekä asettaa henkilökohtaisia osaamistavoitteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla perehdytään

 • etsivän, jalkautuvan ja yhteisöllisen työn työnmuotoihin, -menetelmiin ja -käytäntöihin
 • informaatioteknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen etsivässä ja jalkautuvassa sekä yhteisöllisessä työssä
 • käsitteisiin: huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, vertaisuus, osallisuus, varhainen tukeminen, kolmiportaisen tuen malli, huolen puheeksi ottaminen ja myönteinen tunnistaminen sekä työmenetelmiin ja -käytäntöihin, jotka mahdollistavat huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön (kasvatuskumppanuuden) ja vertaisuuden toteutumista
 • erilaisten ryhmien ohjaukseen kasvatuskumppanuutta ja vertaisuutta vahvistaen.

Lisäksi oman osaamisen kehittämiseen ja kehittämistehtävään liittyen osallistujat

 • tarkennetaan ja täsmennetään osallistujien henkilökohtaisia osaamistavoitteita suoritettavan opintojakson osaamistavoitteiden pohjalta sekä työstetään kehittämistyön teemaan ja sisältöä
 • jatketaan oman osaamisen itsearviointia ja näkyväksi tekemistä opintojakson osatehtävissä.
Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt, 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnet lapsi- ja perhelähtöisen lastensuojelun työmuotoja, -menetelmiä ja -käytäntöjä sekä osaat soveltaa niitä omassa työssäsi
 • osaat perustella teoreettisesti lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon lähestymistapoja ja työmenetelmiä
 • kykenet liittämään menetelmätyöskentelyn osaksi asiakasprosessia, osoittaa konkreettisesti hallitsevansa menetelmien perustellun käyttämisen, osaa tehdä näkyväksi omaa osaamistaan ja arvioi työmenetelmän käyttöä suhteessa oman työpaikan toimintaan, osaamiseen ja toimintakulttuuriin
 • kykenet valitsemaan käyttöösi näyttöön perustuvan asiakastyön työmenetelmän tai hyvän käytännön.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla perehdytään

 • lastensuojelutyön ammatillisen menetelmäosaamisen teoreettisiin ja käytännöllisiin ulottuvuuksiin
 • erityisesti avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmiin ja hyviin käytäntöihin.

Opintojakson oppimistehtävä toimii erikoistumiskoulutuksen lastensuojelutyön menetelmäopintojen yhteenvetona. Opiskelijoiden valitsemia ja esittelemiä työmenetelmiä ja lähestymistapoja jaetaan ja arvioidaan yhdessä työpajoissa sekä loppuseminaarissa.

Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä, 5 op

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • kykenet arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä
 • osaat kriittisesti reflektoida työtapojasi ja -käytäntöjäsi, rooliasi työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaasi ja toimintaasi monialaisissa ja moniammatillisissa verkostoissa.
 • osaat lastensuojelutyön suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja raportoinnin sekä kehittämistoiminnan koordinoinnin ja edistämisen menetelmät ja käytännöt
 • ymmärrät kokonaiskuvan lastensuojelun ajankohtaisesta tilanteesta ja kehittämistarpeista
 • tiedät ja hallitset lastensuojelun työmenetelmiä.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • perehdytään lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen osallistavaan kehittämiseen
 • perehdytään asiakkaan ja hänen läheistensä että monialaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston toimijoiden yhdessä tekemiseen perustuviin kehittämistyön muotoihin, menetelmiin ja käytäntöihin (mm. palvelumuotoiluun)
 • perehdytään kehittämistyön prosessin ja tulosten näkyväksi tekemisen, julkaisemisen erilaisiin keinoihin
 • jäsennetään, mitä kriittinen reflektio merkitsee ammatillisuuden kehittämisessä.

Opintojakson aikana hahmottuu kuva portfoliomuotoisen kehittämistyön laadinnasta.

Hakuohjeet

Hakuaika on 16.1.-3.4.2023 klo 23.59!

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä hakulomake

Hakukelpoisuus

 • Ammattikorkeakoululain § 25:n mukaan ”Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon taikka jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten”.
 • Sähköinen kopio tutkinto- ja työtodistuksista tulee liittää hakulomakkeeseen.

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja opiskelumotivaatioon liittyvien avointen kysymysten perusteella.
 • Päätös opiskelijavalinnasta tehdään hakuajan jälkeisellä viikolla. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka X mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

Lisätiedot

Tiina Järvelä

Lehtori | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö | Sosiaaliala

tiina.jarvela@vamk.fi | +358 207 663 318

Heli Huhta

Lehtori | Sosiaali- ja terveysalan yksikkö | Sosiaaliala

heli.huhta@vamk.fi | +358 207 663 314