Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

Rgb check väri

Hyödyt

 • Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
 • Koulutuksessa opit digipalveluiden suunnittelua ja kehittämistä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat:
  • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
  • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
  • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.
Pexels fauxels 3182755 neliö

Koulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen

 • digitaaliseen kehittämiseen
 • palvelumuotoiluosaamiseen ja sen hallintaan.

Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi.

Koulutuksen lopussa tuotat palvelumuotoilun menetelmiä apuna käyttäen kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Toteutus

Opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana. Kehittämistehtävän ja opintojen aikana on mahdollista saada tarvittaessa myös ohjausta Zoomin kautta.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
 • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
 • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
 • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi.

Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää:

 • palvelumuotoilun periaatteet
 • palvelumuotoilun työskentelytavat
 • keskeiset työkalut ja menetelmät

Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Va­paa­va­lin­tai­set sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

 

Haku koulutukseen

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 1. Työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.)
 2. Muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla
 3. Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat
 4. Työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Haku koulutukseen käynnistyy 10.1.2022 ja jatkuu 13.2.2022 asti. Koulutukseen ilmoittaudutaan hakulomakkeen kautta. Ilmoittautumislomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita.

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Koulutukseen otetaan enimmillään 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle. Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022 ja paikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille ilmoitetaan 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2022.

Hae koulutukseen

Aikataulu

Koulutus alkaa pakollisella orientaatiopäivällä 30.3.2022, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta.

Yh­teis­työs­sä

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa:

 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Lab-ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Savonia ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisätietoja koulutuksesta:

Sanna Saikkonen

Lehtori, Sosiaali- ja terveysala
sanna.saikkonen@vamk.fi
+358 207 663 303