Laadullinen tutkimus

Kehitä kriittistä ajatteluasi ja analyyttisiä taitojasi laadullisten menetelmien YAMK-tasoisella opintojaksolla. Opit arvioimaan ja tulkitsemaan tutkimustuloksia, tunnistamaan virhelähteitä ja arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan laadullisia tutkimuksia, kuten haastatteluihin perustuvaa aineistonkeruuta, sekä analysoimaan laadullista aineistoa. Opiskelu opintojaksolla koostuu etäluennoista, ryhmissä tehtävistä harjoituksista sekä kirjallisesta tehtävästä. Liity mukaan ja kehitä tutkimusosaamistasi laadullisten menetelmien avulla!

Selkeys

Hyödyt

Kurssi kehittää opiskelijan kriittistä ajattelua ja analyyttisia taitoja. Opiskelija oppii arvioimaan ja tulkitsemaan tutkimustuloksia, tunnistamaan mahdollisia virhelähteitä ja arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta.  Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan laadullisen tutkimuksen erityispiirteitä, kuten aineiston keräämistä haastatteluiden avulla. Lisäksi hän oppii analysoimaan laadullista aineistoa. 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet YAMK opiskelija.
Haluat oppia arvioimaan ja tulkitsemaan tutkimustuloksia ja oppia arvoimaan tutkimuksen luotettavuutta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suorittamisen jälkeen sinulla on vahva pohja laadullisen tutkimuksen tekemiselle. Pystyt perustelemaan ja valitsemaan oikean lähestymistavan tutkimustyössäsi sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja työkaluja käyttäen.
  • mitä laadullinen tutkimus on?
  • laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet
  • laadullisen aineiston kerääminen
  • laadullisen aineiston analysointi
  • laadullisen tutkimuksen raportointi ja luotettavuuden arviointi
  • toimintatutkimus – laadullisen ja määrällisen tutkimuksen dialogi

Huom! Opintojakso on YAMK-tasoinen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Luento-opetus (etäopetus)
  • Harjoitukset (ryhmässä)
  • Kirjallinen työ

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointi

Kirjallisen työn numeerinen (0–5) arviointi

Aikataulu ja paikka

Aikataulu täsmentyy joulukuussa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Laadullinen tutkimus

0,00 45,00 

3 op
20 osallistujaa