Sosiaaliturva

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Opiskelija saa kattavan käsityksen sosiaaliturvan nykytilanteesta
 • Opiskelija pystyy hyödyntämään hankittua osaamista käytännön asiakastyössä
 • Opiskelijan ymmärrys sosiaaliturvasta laajenee ja syvenee
 • Opiskeltavat teoriat syventävät hyvinvointipalvelujärjestelmän ymmärtämistä

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tai alalla työskentelevät.

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaamista sekä 1. ja 2. vuoden sosiaali- ja terveysalan opinnot eli vähintään 90 op tai vastaavat tiedot. Kyseessä syventävän vaiheen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Osaat syventää tietämystäsi sosiaaliturvasta (painopisteenä toimeentuloturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa)
 • Hahmotat laajan toimeentuloturvan kentän kokonaisuuden 
 • Ymmärrät toimeentulotuen merkityksen sosiaaliturvajärjestelmässä 
 • Tunnet toimeentulotuen tavoitteet ja hahmotat toimeentulotukilaskelman ja -päätöksen sekä muutoksenhaun vaiheet 
 • Tiedät sosiaaliturvan pääpiirteet ja sosiaaliturvan rakenteet 
 • Ymmärrät taloussosiaalityön mahdollisuudet 
 • Ymmärrät sosiaaliturvan kehittämisen tulevaisuuden näkymiä, tarpeita ja ajankohtaisia kysymyksiä 

Sisältö

 • Sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa 
 • Toimeentuloturvan rakenne 
 • Toimeentuloturvaetuudet elämänkaaren eri vaiheissa 
 • Toimeentuloturvan epäkohdat 
 • Toimeentulotuki ja sen muodot 
 • Perustulon riittävyys 
 • Sosiaaliturvajärjestelmän hallinto 
 • Sosiaaliturvan rahoitus ja kustannusrakenne 
 • Taloussosiaalityö 
 • Sosiaaliturvan kehittämisen tarpeet Suomessa 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Etäopetus: tallennetut Zoom-luennot
 • Itsenäiset oppimistehtävät  
 • Henkilökohtainen ohjausmahdollisuus erikseen mainittuina aikoina kesäkuussa ja elokuussa 

Opiskelumateriaali

 • Kurssikirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla 
 • Lisäksi opettajan jakama muu materiaali 

Arviointi

Numeerinen arviointi asteikolla 0-5. Ei mahdollisuutta kirjatenttiin. 

Aikataulu ja paikka

Pakollinen ennakkotehtävä: deadline 21.5.2023 

Pakollinen opintojakson aloitusorientaatio 23.5.2023 klo 9.00 – 11.45 ZOOMissa. 

Viiden eri oppimistehtävien palautus porrastetusti opintojakson Moodleen seuraavan aikataulun mukaan:  

 • Tehtävä 1 deadline 12.6.2023 
 • Tehtävä 2 deadline 27.6.2023  
 • Tehtävä 3 deadline 18.7.2023 
 • Tehtävä 4 deadline 13.8.2023 
 • Tehtävä 5 deadline 26.8.2023 

Vapaaehtoinen henkilökohtainen ohjausaika ilmoitetaan opintojaksolla. 

Sosiaaliturva

75,00 

5 op
100 osallistujaa