Ympäristölainsäädäntö

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristölainsäädännön rakenteen ja merkityksen
 • Opiskelija oppii käyttämään lainsäädäntötietokantoja tiedonhaussa

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Opintojakso sopii ympäristöteknologian opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:

 • Opiskelija tuntee maankäytön suunnittelussa vaadittavat selvitykset ja velvoitteet sekä kaavoitusta koskevan lainsäädännön
 • Opiskelija on perehtynyt yhdyskuntarakenteen ja sen toimintojen sekä ympäristönsuojelun ohjausperiaatteisiin

Sisältö

 • Suomen ympäristöhallinto sekä ympäristöoikeuden kansainväliset kytkennät
 • Ympäristönsuojelulaki ja sen mukainen ympäristöluvan hakeminen
 • Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; tavoitteet, soveltaminen sekä YVA-menettelyn kulku
 • Maahan, veteen, jätteisiin, terveyden- ja luonnonsuojeluun kohdistuvien lakien keskeinen sisältö
 • Maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta koskevat määräykset
 • Kaavajärjestelmä, vaadittavat selvitykset sekä kaavoituksen lupajärjestelmä
 • Kestävä yhdyskuntarakenne ja sen toimintojen ohjaus
 • Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkkokurssi: itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja tentti (50%).

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-oppimisalustalla.

Arviointi

Numeerinen 0-5.

Aikataulu ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi Moodle-oppimisalustalla aikavälillä 5.6.–6.8.2023.

Ympäristölainsäädäntö

75,00 

5 op
40 osallistujaa