Yritysoikeus

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa oikeudellisen materiaalin tiedonhakuun, itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Yrittäjyyden toimintaympäristön tarkastelu oikeudellisesta näkökulmasta, lainsäädännön merkityksen ymmärtäminen ja sen vaikutusten pohtiminen liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, yrityksen päätöksentekoon ja toimintaan.

Selkeys

Hyödyt

 • Hahmottaa suomalaisen yritysjuridiikan sijoittumisen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa
 • Osaa täyttää yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet
 • Ymmärtää suomalaisten yritysmuotojen erot ja osaa valita omalle aloittavalle yritykselleen tarkoituksenmukaisen yritysmuodon
 • Hahmottaa, mitä lakeja yritystoiminnassa on otettava huomioon
 • Osaa laatia aloittavalle yritykselle oikeudellisen suunnitelman
 • Osaa hakea itsenäisesti yritysoikeuteen liittyvää tietoa luotettavista lähteistä
 • Osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Yritystoiminnan juridiikasta kiinnostuneet

Kuvaus Opettajat

Sisältö

 • Suomalaisen yritysjuridiikan sijoittuminen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa 
 • Yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet 
 • Suomalaisten yritysmuotojen erot ja omalle aloittavalle yritykselle tarkoituksenmukaisen yritysmuodon löytäminen
 • Tritystoiminnassa huomioon otettavat lait
 • Oikeudellisen suunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle
 • Yritysoikeuteen liittyvän tiedon hakeminen itsenäisesti luotettavista lähteistä 
 •  Eri sidosryhmien näkökulmien tunnistaminen yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Yrittäjyyteen liittyvät lainsäädäntö ja sen sijoittuminen suomalaisessa oikeuskäytännössä (yksityisoikeus/julkisoikeus)
 • Yritysmuodot ja niihin liittyvä lainsäädäntö pääpiirteissään
 • Yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat
 • Yrityksen toimintaan liittyvä muu lainsäädäntö
 • Yrittäjän eläkevakuutus

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5

 • 5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.
 • 3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.
 • 1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Aikataulu ja paikka

Aikataulu selviää myöhemmin lähempänä syksyä.

 

Lisätietoja opintojaksosta

 

Marjo Nyström

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous

marjo.nystrom@vamk.fi

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Yritysoikeus

0,00 

2 op
60 osallistujaa