Amy hirschi k0c8ko3e6aa unsplash 2

Asiantuntijapalvelut:>

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi, jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite. Työnohjauksessa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi. Työnohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Pyydä tarjous

Pirita Setälä
Asiakkuusvastaava, sosiaali- ja terveysala
pirita.setala@vamk.fi
+358 50 303 0949

 

Selkeys

Hyödyt

 • yhteiset tavoitteet selkiytyvät
 • tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla
 • työskentely sujuu paremmin
 • muutoskyky ja oppiminen lisääntyvät
 • johtaminen ja yhteistyö kehittyvät
 • tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa
 • ratkaisukeskeinen ajattelu kehittyy
 • yhdessä ohjautuminen ja kehittäminen paranevat.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle

 • Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.
 • Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.
 • Se sopii erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.
 • Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta.

Sisältö

Työnohjaus muodostuu useamman tapaamisen prosessista sekä tapaamisten välillä tapahtuvasta kokemuksellisesta oppimisesta. Tapaamisissa reflektoidaan työhön liittyviä kokemuksia ja niiden yhteyttä asetettuihin tavoitteisiin.

Toteutustapa

 • Työnohjaus on prosessi, jolle varataan riittävästi aikaa. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 45 min –1,5 tuntia kerrallaan n. 4 viikon välein.
 • Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä. Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö, myös esihenkilö.
 • Työnohjaus on luottamuksellista.
 • Jokaisella osallistujalla on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten avoimesti työnohjauksessa kertoo asioista.
 • Työnohjaaja pyrkii objektiivisuuteen ja katsoo asioita ulkopuolisen silmin.
 • Työnohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattaville. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään omia ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, jäsentämään työhön liittyviä tilanteita ja oppimaan niistä.

Miten työnohjaus vaikuttaa?

Organisaatioissa, joissa työnohjausta on toteutettu, on löydetty yhteyksiä työnohjauksen ja seuraavien tekijöiden välillä:

 • työn laatu ja tehokkuus sekä asiakastyytyväisyys parantuvat
 • työntekijän ammatillinen identiteetti vahvistuu
 • työssä jaksaminen paranee, koska omien kokemusten jakaminen vahvistaa sisäistä voimantunnetta
 • työnohjaus mahdollistaa oppimisen muilta
 • työyhteisön ilmapiiri paranee ja poissaolot vähenevät
 • esimiestyö ja johtaminen kehittyvät
 • perustehtävä kirkastuu
 • työn laatuvaatimuksia voidaan määritellä työnohjauksessa yhdessä
 • moniammatillinen toiminta jäsentyy.

Työnohjausta voidaan tarjota yksilö-, ryhmä-, yhteisö- tai kriisityönohjauksena:

Työhyvinvoinnin edistämisessä ja työnohjauksessa toiminnan kohde on sama – ihmisen suhde työhön. Työnohjauksen hyöty parhaimmillaan kohdistuu yksittäiseen työntekijään, työhön ja työn tekemiseen sekä laajemmin koko työyhteisöön.

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilötyönohjaukseen voi osallistua työntekijä tai esihenkilö toimialasta riippumatta.  Yksilötyönohjaus mahdollistaa työntekijän omien voimavarojen ja omiin  työtapoihin liittyvien mahdollisuuksien tunnistamisen sekä omien toimintatapojen kehittämisen.

Yksilötyönohjauksen prosessin kesto 60min x 5 + lisäkertojen optio.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Ryhmä voi koostua saman tiimin/ryhmän jäsenistä, jotka tekevät samaa tai eri työtä. He voivat työskennellä myös samanlaisissa työtehtävissä, mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voi koostua myös saman alan ammattilaisista eri työpaikoilla.

Ryhmä voi muodostua saman yrityksen eri tiimeissä/ryhmissä työskentelevistä henkilöistä, jotka tekevät joko samaa tai eri työtä. He voivat esim. toimia yrityksen eri toimintayksiköissä.

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa tiimin/ryhmän yksilökohtaisten voimavarojen tunnistamisen ja toimintatapojen kehittämisen vertaiskeskustelun kautta – opitaan uusia käytänteitä yhteisen jakamisen kautta.

Ryhmätyönohjausprosessin kesto 1.5h x 5 + lisäkertaoptio.

YHTEISÖTYÖNOHJAUS

Yhteisötyönohjauksessa on mukana työpaikan tiimi/ryhmä sekä mahdollisesti heidän esihenkilönsä. Yhteisötyönohjaus mahdollistaa samat asiat kuin Ryhmätyönohjauksessa, mutta lisänä vielä erityisesti tiimin yhteisten käytänteiden kehittämisen ja tiimin jäsenten sitoutumisen yhteisiin toimintatapoihin.

Yhteisötyönohjausprosessin kesto 1.5h x 5 + lisäkertaoptio.

KRIISITYÖNOHJAUS

Kriisityönohjaus voi olla tarpeen, kun henkilö, tiimi tai yhteisö on kohdannut työssään työkykyä tai työn tekemistä vaarantaneita tai vakavasti uhanneita tilanteita. Kriisiin liittyvät kokemukset, ajatukset ja voimakkaat tunteet (kuten viha, pelko, suru, ahdistuneisuus) täytyy purkaa, jotta henkilö / henkilöt voivat jatkaa työtään ammatillisuutensa säilyttäen.
Kriisin taustalla voivat olla esimerkiksi

 • kertaluontoinen tai pitkään jatkunut kuormittava asiakassuhde
 • yllättävät ei-toivotut muutokset työolosuhteissa
 • työtapaturmat
 • työyhteisön keskinäiset erimielisyydet
 • vakava sairastuminen
 • kuolemantapaus.

Kriisityönohjaus on asian kiireellisyyden takia syytä toteuttaa tiiviillä aikataululla, muutaman työnohjauskerran sarjana.
Kriisin käsittelyn jälkeen työnohjausta voidaan tarvittaessa jatkaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön työnohjauksena. Kriisityönohjaus on hyvä toteuttaa parityönohjauksena, jolloin mm. työnohjaajat voivat reflektoida asioita keskenään ja laajentaa työnohjauksen näkökulmia. (Lähde: viitattu 13.4.2023. https://tyonohjaus.net/kriisityonohjaus/ )

Maksu- ja peruutusehdot

 • Jos peruuntuminen tapahtuu sopimuksen kirjoittamisen jälkeen, ja viikkoa ennen koulutuksen alkua perimme 50 % koulutuksen hinnasta.
 • Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan koulutuspäivänä tai osallistuja ei saavu koulutukseen, perimme koko koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 • Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa, ilmoittamalla sähköpostiosoitteeseen yrityspalvelut@vamk.fi
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.

Työnohjaajien esittely:

Henkilökuva pyorea heidi pohja 250px pieni

Heidi Blom

Olen toiminut Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina vuodesta 2011 lähtein. Koulutukseltani olen Socionom (Umeå Universitet) ja Hallintotieteiden maisteri, pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan Yliopistosta. Olen myös Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Olen toiminut koulukuraattorina sekä Työvoiman palvelukeskuksessa palvelukeskuspäällikkönä. Minulla on vankkaa ja monipuolista kokemusta moniammatillisesta verkostotyöstä. Olen valmistunut Suomen Yhteisöakatemiasta Jyväskylästä työnohjaajaksi 11/2021 painopisteenä työnohjaajakoulutuksen moninäkökulmaisuus. Viitekehys koostuu kognitiivis-konstruktivistisen ihmiskäsityksen, itsetuntemuksen, toiminnan teorian, kaksikehäisen oppimisen sekä ryhmä- ja yhteisödynamiikan ja prosessikeskeisen kehittämisen sovellutuksista. minulla on yksilö- ryhmä- ja yhteisötyönohjauksesta sekä esihenkilötyönohjauksesta eri aloilta. Olen Suomen työnohjaajat ry:n eli STOry:n jäsen.

Lehtori, sosiaali -ja terveysala
heidi.blom@vamk.fi
+020 766 3348

Henkilökuva timo pyorea pohja 250px pieni

Timo Malin

Olen koulutukseltani Kauppatieteiden maisteri ja Jyväskylän Tiimiakatemian kouluttama Tiimimestari / Tiimivalmentaja. Toimin Vaasan ammattikorkeakoulun lehtorina asiantuntemusalueina markkinointi, henkilöstöjohtaminen, johtaminen, rahoitus, riskinhallinta, kansainvälinen liiketoiminta ja yrittäjyys.

Olen valmistunut työnohjaajaksi keväällä 2017 DIALOGIC – voimavarakeskeisen työnohjauksen koulutusohjelmasta. Työnohjauskokemusta minulla on sekä yksilö- että ryhmätyönohjauksesta, esihenkilötason työnohjauksesta, 2. asteen opetustoimesta, varhais- ja perusopetustoimesta, Vaasan kaupungin luottamushenkilöistä sekä Sosiaali- ja terveystoimesta.

Lehtori, liiketalous
timo.malin@vamk.fi
+358 50 472 4330